Hotărârea nr. 130/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Banu Mihalcea nr. 45, teren in suprafata de 280,8 mp, proprietate Ionita Crezantema

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M,

str. Banu Mihalcea nr. 45, teren în suprafaţă de 280,8 mp,

proprietate Ioniţă Crezantema.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Banu Mihalcea nr. 45, teren în suprafaţă de 280,80 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 18040 şi înregistrat în Cartea Funciară sub nr.102546 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 60613/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ioniţă Crezantema conform certificatului de moştenitor nr. 46/2001 autentificat de notar public Chiraţa Borună.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. IONIŢĂ CREZANTEMA în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.130/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 23851/22.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ioniţă Crezantema privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Banu Mihalcea nr. 45, teren în suprafaţă de 280,80 mp, proprietate Ioniţă Crezantema.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 280,80 mp, identificat cu nr. cadastral 18040, este proprietate Ioniţă Crezantema, conform certificatului de moştenitor nr. 46/2001 autentificat  de notar public Chiraţa Borună.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale situate in afara zonelor de protecţie, în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe  teren se află un imobil parter cu destinaţie de locuinţă şi o construcţie parter care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat în suprafaţă de 280,8  mp, se află în municipiul Constanţa, cartierul Tăbăcărie. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Banu Mihalcea cu o deschidere de 13,74 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei parter existente cu un 1E+M pentru realizarea unui imobil cu regim de înălţime P+1E+M cu funcţiunea de locuinţă. În incintă se poate asigura un loc de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = . P+1+M (cca 9 m)

P.O.T. existent =  59 %                       C.U.T. existent = 0,59

P.O.T. propus =  59  %                       C.U.T. propus = 0,9

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:100                              - Certificat urbanism nr. 2908/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500                               

- Desfăşurări de front stradal

- Analiză geotehnică sc 1:500

 

Avize  

- Aviz Mediu nr.7454 RP/13.10.2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Banu Mihalcea nr. 45, teren în suprafaţă de 280,8 mp, proprietate Ioniţă Crezantema.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

          Arh. Ionuţ TOMA                                       

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT