Hotărârea nr. 13/2007

HOTARARE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PLATFORMELOR DE DESEURI EXISTENTE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI  DE ADMINISTRARE A

PLATFORMELOR  DE  DEŞEURI  EXISTENTE  PE  DOMENIUL PUBLIC AL

MUNICIPIULUI  CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în şedinţa ordinara
din data de 30.01.2007;

Analizând expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Constanta nr. 1, raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Constanta nr. 3, si raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Constanta nr. 5, precum si raportul Direcţiei de Gospodărire Comunala nr. 141721 / 23.11.2006;

Având in vedere prevederile H.G. nr. 346 / 2004 pentru aprobarea
                            Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a

localităţilor, ale Legii nr. 87 / 2001 privitoare la serviciile publice de salubrizare a localităţilor, ale O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si de concesiune de servicii, ale H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 34 / 2006, ale Legii nr. 326 / 2001 a Serviciilor publice de gospodărie comunala si ale H.C.L.M. Constanta nr. 335 / 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a serviciilor publice si activităţilor de gospodărire comunala;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 14, si art. 1207 alin. (1) lit. b din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

Hotărăşte:

            Art. 1   -   Se   aproba   Studiul   de   oportunitate   prezentat   in   anexa   1, privitor    la          delegarea    serviciului    de    administrare    platforme    deşeuri    din municipiul Constanta prin contract de concesiune .
            Art. 2   -   Se   aproba   Caietul   de   sarcini   prezentat   in   anexa   2   si

Contractul-cadru prezentat in anexa 3, privitoare la concesionarea prin licitaţie publica a serviciului de administrare a platformelor de deşeuri de pe domeniul public din municipiul Constanta, care :

a)      Are ca obiect prestarea serviciului de administrare si intretinere (spălare, vidanjare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare) a platformelor moderne care vor fi construite in municipiu ; si

b)     Are ca titlu accesoriu construcţia de platforme noi, moderne, pentru colectarea deşeurilor menajere, complet imprejmuite, acoperite, cu accesul strict restricţionat, de tip construcţie provizorie cvasi-modulara, pentru a fi uşor de amplasat in teren, de mutat si de incadrat in peisajul urban al municipiului Constanta .

Art. 3 - Se aproba modalitatea de delegare a serviciului de administrare platforme deşeuri din municipiul Constanta prin gestiune delegata;

 


Art. 4 - Se deleagă aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanta sa elaboreze documentaţia necesara de atribuire prin contract de concesiune a serviciului de administrare platforme deşeuri din municipiul Constanta prin procedura de licitaţie publica deschisa, respectiv instrucţiuni specifice privind organizarea si desfăşurarea procedurii de licitaţie, fisa de date a achiziţiei, membrii comisiei de evaluare si alte documente necesare;

Art, 5 - Se împuterniceşte domnul Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanta :

a)      Sa aprobe documentaţia menţionata la art. 4 din prezenta hotărâre ;

b)      Sa semneze contractul si alte acte adiţionale care decurg din acesta . Art. 6 - Anexele 1,2, si 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 7 - Compartimentul de specialitate al comisiilor consiliului local    va

comunica prezenta hotărâre direcţiilor de specialitate si mass - mediei locale in vederea aducerii la cunoştinţa publica, precum si Prefecturii judeţului Constanta, spre ştiinţa .

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 de membri.


CONSTANTA,
NR.13/30.01.2007


PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,


România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Direcţia Gospodărire Comunala

Servicul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica

nr. 

RAPORT

PRIVIND NECESITATEA CONCESIONARII SERVICIULUI  DE ADMINISTRARE PLATFORME DEŞEURI MENAJERE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

Va aducem la cunoştinţa ca în municipiul Constanta exista în prezent un număr de 326 platforme pentru colectarea deşeurilor menajere care au în majoritate suprafeţele betonate degradate, fara panta spre o gura de scurgere, care sunt neîmprejmuite si permit răscolirea deşeurilor de către animalele fara stăpân si de către persoanele fara adăpost, sau de către curenţii de aer si generează astfel disconfort prin împrastierea deşeurilor în jurul platformelor.

De asemenea menţionam ca în municipiul Constanta, în baza verificărilor în teren a fiecărei asociaţii de proprietari, precum si a calculelor efectuate conform prevederilor standardului român SR 13387 / 1997 având în vedere creşterea cantităţilor de deşeuri menajere, rezulta ca sunt necesare în prezent 445 de platforme pentru a deservi blocurile de locuinţe care nu au instalaţii si camere speciale pentru deşeuri .

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 335 / 25.07.2005 care a aprobat Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciilor publice si al activităţilor de gospodărire comunala, art. 21 alin. (2), alin.(4) si alin. (5), Primăria Municipiului Constanta are obligaţia de a întreţine amplasamentele pentru deşeuri precum si de a realiza alte platforme pentru deşeuri cu spatii betonate, împrejmuite si acoperite.

Pentru a elimina disconfortul produs de platformele pentru deşeuri actuale si pentru respectarea obligaţiilor legale menţionate mai sus, este necesara contractarea administrării platformelor de deşeuri din municipiul Constanta cu un operator autorizat care sa efectueze: atât operaţii de spălare, vidanjare, dezinfectie, deratizare, reparare si întreţinere a dotărilor platformelor; cât si realizarea treptata a unor platforme total împrejmuite, acoperite, cu accesul restricţionat si monitorizat.

Director

Tudorita Tolea

In acest scop, pentru reglementarea acestei situaţii si pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, întreţinere si înfrumuseţare a municipiului Constanta si a condiţiilor de viata ale cetăţenilor si având în vedere necesitatea adaptării la cerinţele de protecţia mediului prevăzute de legislaţia naţionala si europeana, supunem spre dezbatere în Consiliul Local al Municipiului Constanta proiectul Hotărârii de "Concesionare a serviciului de administrare platforme deşeuri menajere", prezentat în anexa.

 

                          Sef serviciu, Gheorghe Coman

 

Elaborat Doru   Harpalete

 


 

CONSULTING * Member of professional associatiorre: AMA,FEACO.ASTP,AMCOR,CETR

Strategic and Funcţiona! Management                ConsuWnR & Assistance (Post) Privatization

Marketing & Sales * Research «Training             Analysis -Diagnosis. Business Plans & Feasibilitv studk

Audit & Accounting services & Tax consulting       Evaluations (companies, assets, goods)
training & HRM (Assessment, Studies)               MIS - Assessment. Analysis - Specification

Tekphone/Fax/Robot: {+4) 021 3215987 Mobile: (+4) 0722 601830      email: o fiice*/ coinpass.ro miUPA^  128Mat?i..^^'^M^I-Ap^I. S2. 021454 BucharestROMÂNIA     PO-Box39-F14

Fisoal code: R.3019431

Rnilfeen Bank Ag Moşilor Cont: 2954477 USD

More detnils cm Internet http:/''w\vw.compas!) ro

COMPASS Consulting SRL Registered in România: J 4032025/92

CONSULTING   Ba"k ^''fr'^11 B:t"k Agenţia. Muşilor Cont: 2954469 ROL Registered in CCRBiussels:ROM-21S68

ANEXA 1  LA H.C.L.M. CONSTANTA NR.                   /

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru

stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de administrare platforme deşeuri menajere din municipiul Constanta

Primăria Municipiului Constanta Direcţia Gospodărire Comunala

Noiembrie 2006


 

 

 

 

 


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

CUPRINS

I.                                     SINTEZA................................................................................................................................ 4

II.                                Metodologia de lucru............................................................................................................ 7

III.             Descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune........................................ 8

IV.                          Descrierea condiţiilor locale - economice şi a serviciilor publice de salubrizare menajeră          9

 

4.1.      Descriere generală................................................................................................................ 9

4.2.      Evoluţia serviciului de salubrizare menajeră în perioada 1998-2006 si direcţii de dezvoltare         Sfc       10

V.        Motivele care justifică realizarea delegării gestiunii......................................................... 11

5.1.      Motive de ordin legislativ................................................................................................... 11

5.2.      Motive de ordin economico-fînanciar................................................................................. 12

5.3.      Motive legate de protecţia mediului................................................................................... 13

5.4.      Motive de ordin social........................................................................................................ 13

5.5.      Identificarea nevoilor de salubrizare.................................................................................. 13

5.6.      Satisfacerea prezentă a nevoilor de salubrizare menajera în municipiul Constanta........... 15

 

VI.                          Investiţiile necesare - asociate delegării gestiunii activităţii de administrare -platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta.............................................................................................. 20

VII.                    Procedura de delegare a gestiunii....................................................................................... 21

VIII.               Durata estimată a contractului........................................................................................... 21

IX.                           Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului........... 21


ANEXE

Anexa Al Sinteza necesarului de platforme (per tip/marime) - din municipiul Constanta * Necesar realizat in baza situaţiei existente - corelata cu numărul de locuitori (evidenta si planşe - disponibile la sediul primăriei Constanta) Anexa Al 1 Raport Tehnic (extrase) referitor la variante constructive (prime prototipuri) de

platforme - pentru municipiul Constanta * Estimarea suprafeţei de teren/concesionat

Anexa Bl Sinteza - Cantităţi totale de deşeuri realizate in municipiul Constanta 2001 -2009 Anexa B2 Sinteza - Cantităţi anuale realizate de Deşeuri Menajere - Populaţie (tone) Anexa B3 Sinteza - Cantităţi anuale realizate de Deşeuri Menajere - Agenţi Economici (tone) Anexa B4 Sinteza - Cantităţi anuale realizate de Deşeuri Stradale (tone)

Anexa CI Sinteza Problemelor semnalate / comunicate de populaţie

Anexa C2 Sinteza Propunerilor semnalate / comunicate de populaţie

Anexa C3 Reclamaţii si Propuneri ale locuitorilor din Constanta (copii - eşantion 19 buc relevante)

Anexa Dl Sinteza Principalelor deficiente constatate pe teren (constatări, implicaţii, recomandări) Anexa D2 Poze (set) - cu zone si recipiente utilizate in prezent - in cartierele din Constanta

Anexa E  Sarcinile operatorului in domeniul investiţiilor

Anexa F Instituţii si Organizaţii relevante pentru proiectul considerat

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www,compass.ro * +4 021 32159S7 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 3/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare ~ platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta        |

I.           SINTEZA

Situaţia curenta: Salubrizarea municipiului Constanta este un serviciu public local de gospodărie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice locale. Administrarea platformelor de deşeuri din municipiul Constanta este un serviciu care trebuie asigurat de Primăria Municipiului Constanta conform HCLM 335/2005 art. 21 alineat (2), (4) si (5).

Organizarea curenta prevede ca cetăţenii sa plătească o taxa de salubritate 3 lei/luna/persoana, pentru a putea beneficia de servicii1. In 2006, gospodărirea comunala superviza nevoile celor circa 315.000 locuitori, societăţile comerciale din teritoriul administrativ al municipiului Constanta. Societăţile comerciale, au contracte direct cu prestatorii de servicii.

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de salubrizare menajeră sunt:

-   Casnici: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai oraşului

-   Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Constanta

-   Instituţii publice cu sedii sau filiale în Constanta

Raportul cerere-oferta aferent serviciilor de salubritate menajera se schimba intr-un ritm ridicat (ca volum si structura - vezi anexele Bl, B2, B3, B4) astfel incat cantităţile (în tone) au crescut cu circa 48% de la 86.143 tone in 2001 la 127.543 tone in 2006 (mai exact de la 0,97 kg/zi/om la 1,48). Potenţialul de creştere este inca mare (exemplu: in 2001 fata de 0,97 kg/zi/om in Constanta, in Ungaria se inregistra o medie de 1,26 kg/zi/om iarinUK 1,5). In prezent progresul, creşterea PIB si dezvoltarea economica sunt corelate cu creşterea cantităţii de ambalaje, deşeuri si gunoi menajer per persoana. In următorii ani (inclusiv datorita integrării UE) va creste, estimările fiind ca in 2020 si in România se va ajunge la nivelul din UE.

Astfel, inca din 2005 (vezi şedinţa HCLM 645 din 12.12.2005) primăria Constanta a luat în considerare diferentele intre nevoile curente plus cele post-integrare, comparativ cu capabilkatile soluţiei si organizării existente, realizând o serie de analize si estimări ale prototipuri de platforme modeme necesare in municipiul Constanta.

Lista neajunsurilor si nemulţumirilor tin preponderent de limitările financiare, organizatorice si de rata schimbărilor si incertitudinilor din intreg sistemul socio-economic din România. Structura factorilor de insatisfacţie este prezentata in anexele CI, Dl.

Principalele aspecte ce au rezultat ca trebuiesc rezolvate, sunt:

1)  platforme adecvate de colectare a gunoiului menajer (ca mărime, număr de recipiente, ergonomie si eficacitate in exploatare) * Din cercetările studiului a rezultat ca 58,5% sunt cauze directe si 28.6% sunt cauze indirecte, deci reprezentând un total de circa 87,1% din sursa problemelor, nemulţumirilor si plângerilor, din totalul feedback-urilor

2)          o mai buna comunicare si corelare intre frecventa de preluare a gunoiului menajer si capacităţile disponibile in locurile stabilite * Circa 11%

3)           asigurarea corelării (si preconditiilor) intre: colectare, optimizarea preluării si transportului, procesări suplimentare si stocare finala

' acoperă parţial colectarea din pubelele populaţiei, transportul la rampa, neutralizare si depozitarea gunoaielor menajere Realizat de COMPASS Consulting SRL * Wj^comfiaşMO * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 4/20       |


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

Exista o serie de cerinţe, care impun rezolvarea prioritara a managementului deşeurilor menajere, la nivelul platformelor:

1)  cerinţe legale (vezi legislaţie ANRSC )

2)            imbunatatirea condiţiilor de igiena a locuitorilor Municipiului Constanta

3)            protejarea mediului

4)           alinierea la nivelul de performanta a normelor de habitare urbana din Uniunea Europeana inainte de a considera preferinţe, de tipul:

 

a)            reducerea raportului cost/calitate a costurilor de colectare, intretinere, manipulare - asociate serviciilor de salubritate

b)           imbunatatirea aspectului zonelor urbane aglomerate din Municipiul Constanta

c)            starea actuala a platformelor de colectare a deşeurilor menajere este necorespunzatoare, generând si Întreţinând o permanenta stare de mizerie in jurul acestora, mirosuri neplăcute, atragerea animalelor si insectelor, etc, afectând starea de sănătate a locuitorilor, aspectul vizual al amplasamentelor precum si mediul inconjurator

Soluţia ideala ar consta in considerarea unei abordări unitare si intr-o singura etapa, care sa vizeze asigurarea managementului integrat al deşeurilor menajere din municipiul Constanta. Astfel, ar putea fi previzionate si ales un optim intre mai multe abordări, cu impact asupra compromisului dintre: set de servicii, preţ, calitate, sistem de monitorizare cu criterii adecvate - pentru o perioada de 8-12 ani. Totuşi, (ca pentru majoritatea localităţilor din România) astfel de abordări necesita atât studii aprofundate cat si importante capabilitati de co-finantare, care mai degrabă nu sunt (in mod obiectiv) uşor de justificat financiar, intr-un mediu economic si legislativ atât de dinamic.

Soluţia recomandata consta intr-o abordare etapizata prin care sa se asigure si rezolve principala problema in managementul curent: realizarea unui set de platforme moderne, dotate corespunzător, la nivelul întregului municipiu. Avantajele acestei abordări, constau in:

1.  adresează cea mai prioritara problema/nevoie (pe toate criteriile) - in baza prezentului studiu

2.            soluţionarea poate pleca de la o buna definire/delimitare a ceea ce trebuie realizat

3.            se poate considera concesionarea (deci externalizare) si poate fi implementata relativ rapid in următoarele 6 luni

4.           existenta platformelor (si a unui contract / concesionar aferent) trebuie corelata cu seturi de criterii (in caietul de sarcini si ulterior in contract) care sa asigure convergenta către tarife parţiale/totale pentru servicii de administrare platforme. De asemenea, trebuiesc prevăzute criterii pentru evitarea unor disproporţii (avantaje competitive pe termen scurt sau lung)

In acest sens, coroborat cu diferite sinteze tehnice si date disponibile la sediul Primăriei Constanta (vezi Anexa Al si Al 1), a rezultat un necesar de circa 444 platforme , pentru care ar fi necesar circa 13.017 mp de teren public - pus la dispoziţie de Primărie.

Preţul per metru pătrat de platforma construita, poate varia intre 315 si aproximativ 691

RON/mp, ceea ce poate implica circa 4-9 milioane RONi. Evident, estimări mai exacte pot

fi obţinute in baza unor studii tehnice adecvate.

Suplimentar, platformele trebuiesc dotate cu eurocontainere de 1.1 mc. iar un set

nou/complet reprezintă circa 3000 (2586 - sunt necesare numai pentru a completa toate

platformele).

O serie de alte masuri si acţiuni (subordonate, derivate) sunt necesare pentru asigurarea

succesului implementării unui astfel de proiect (vezi capitolul VI. Investii necesare).

Concluzie: realizarea si dotarea plaformelor cu eurocontainere poate rezolva circa 87% din problemele, nemulţumirile si plângerile curente, insa necesita o investiţie majora in infrastructura,

' ANRSC - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de uospoaanre comunaia 3 In prezent exista circa 326 de locaţii, unde sunt amplasate mai puţine pubele decât cele necesare.

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 5/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

pe terenuri care aparţin primăriei municipiului Constanta. In cadrul procesului de convergenta către managementul integrat al deşeurilor, realizarea unitara de platforme deşeuri in municipiul Constanta, reprezintă o prioritate si o imbunatatire majora. Data fiind complexitatea (crescânda) a activităţii de colectare a deşeurilor, acesta trebuie externalizata către un operator specializat.

Se recomanda concesionarea gestionarii administrării platformelor pentru deşeuri din municipiul Constanta, pentru următoarele motive:

1)            efortul financiar/investional - este transferat

2)           procesul complex de: construire, recepţie / punere in funcţiune - este transferat

3)           gestionarea curenta din perioada de viata (durata normată) a platformelor (perioada operaţionala: întreţinerea, reparaţiile si verificările periodice) - este tra&sferata

4)     o serie de responsabilităţi cumulative si managementul de ansamblu al întregului proiect -se poate face mai uşor, daca este tratat in mod unitar (caietul de sarcini si criteriile de evaluare - vor putea fi mai simple)

5)            tarifele finale, cumulative (per serviciu integrat) - devin mai uşor de comparat

6)           tendinţa curenta atât in România cat si in UE este de a externaliza (concesiona) diferite servicii a căror specializare si/sau anvergura se justifica (prin costuri, calitate, eficienta si eficacitate)

7)      concesionarea este posibila din punct de vedere legal si tehnic

 


 


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

II.     Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de administrare platforme deşeuri s-a folosit ca metodologie de lucru:

-    analiza documentelor puse la dispoziţie de Primăria Constanta privind programele de
salubrizarea, date statistice privind cantităţile de deşeuri colectate si compoziţia lor,
regulamentul de funcţionare al serviciului de salubrizare al Municipiului Constanta,

contracte existente, etc.                                                                  _                   .

-         analize ale sesizărilor si propunerilor cetăţenilor (asociaţii) si societăţi comerciale

-         analize de teren - pe baza de fotografii relevante

-         interviuri cu agenţii si instituţii implicate în controlul şi monitorizarea procesului de salubrizare (vezi Anexa FI)

-         interviuri pe baza de chestionar structurat cu reprezentanţi ai asociaţiilor de locatari şi proprietari din Municipiul Constanta;                                                                              _ _

-         interviuri pe baza de chestionar cu agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului Constanta; 

 


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

III.    Descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune

Administrarea platformelor de deşeuri menajere din municipiul Constanta este un serviciu de gospodărire comunală, care trebuie organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice locale, asa cum rezulta din HCLM Constanta nr. 335/2005 art. 21, alineat (2), (4) si (5).

Beneficiarii serviciului de administrare platforme deşeuri sunt:

-    locuitorii oraşului Constanta - persoane fizice sau asociaţii de locatari/proprietari

Graficul de ridicare a deşeurilor menajere este, conform HG 433/2004, astfel: ^

- zilnic din zonele aglomerate

- la blocuri      - la 2 zile in sezonul cald (1 aprilie - 1 octombrie)

- la 3 zile in sezonul rece (1 octombrie - 1 aprilie)

- la case - pana la 7 zile in orice sezon, in funcţie de capacitatea de inmagazinare a
deşeurilor pentru aceasta ritmicitate.

* Nu se face inca precolectarea / colectarea selectiva organizata, fiecare persoana fizica sau juridica având obligaţia de a preda materialele reciclabile firmelor autorizzate, iar graficul serviciului de administrare platforme deşeuri va fi prezentat corespunzător in caietul de sarcini.

Se deleagă serviciul de gestiune a activităţii de administrare - platforme deşeuri din municipiul Constanta - astfel:

Primăria municipiului Constanta (concedent):

1)           pune la dispoziţie terenuri de circa 13.017 mp, aferent celor circa 444 platforme betonate

2)           va primi in schimb: o redeventa

Concesionarul preia platformele in cauza in concesiune pe durata contractului (conform unor criterii cat mai clare si cuantificabile) si se angajează:

1)  sa asigure condiţii adecvate (management operaţional) al platformelor betonate, pe intreaga durata de viata/exploatare a acestora (pentru chiriaş - cu obiect de activitate exclusiv: servicii de salubritate, cum sunt: spălare, aranjare, dezinfectie, deratizare, reparaţii, etc)

2)           sa construiască plaformele betonate moderne conform caietului de sarcini

3)           sa se compenseze din punct de vedere financiar, astfel - daca oferă si servicii de salubritate, sa evidenţieze (in structura) diferenţa la tarifele praticate pentru serviciile furnizate, astfel incat sa evidenţieze preţul plătit pentru accesul/utilizarea platformelor

Este preferabil ca prestatorul de servicii de salubritate sa asigure eurocontainerele necesare.


4 In cele mat multe cazuri (circa 326 din 444), locaţiile vor fi chiar cele curente, deci cu destinaţie fixa pentru
depozitarea/managementul deşeurilor, motiv pentru care metodele de evaluare a chiriilor (cost de oportunitate) trebuiesc
reduse/ajustate corespunzător (foarte mult)

5 Se vor cere cuantificări financiare ale redeventei lunare in cadrul caietului de sarcini - pentru lărgirea numărului de
potenţiali participanţi la licitaţie si pentru asigurarea comparabilitatii dpdv financiar a rolurilor

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987* Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 8/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

IV.     Descrierea condiţiilor locale - economice şi a serviciilor publice de salubrizare menajeră

4.1. Descriere generală

Constanta este al doilea oraş ca mărime din România, el se afla in sud-estul tarii pe malul Marii Negre. Portul Constanta reprezintă principalul port maritim al României si al IV-lea ca importanta din Europa, fiind intins pe o suprafaţa de 3182 ha (uscat si acvatoriu).

La limita de nord a oraşului se situează staţiunea turistica Mamaia, plaja intjnzandu-se pe o lungime de 6 km orientata spre est ceea ce ii conferă insorire tot timpul zilei.

4.1.1. Suprafaţa şi Populaţia

Oraşul Constanta are o suprafaţa de 11,121.66 km2 si o populaţie la 1 Iulie 2005 de 314,000 locuitori, cu o medie de 28.23 locuitori/ km2.

Principala naţionalitate este cea romana (91,7%) alături de care intalnim minorităţile turca (3,3%), tătara (3,2%), rusa (0,8%), rroma, maghiara, armeana, greaca, germana, bulgara, ucraineana, adepţi ai religiilor ortodoxa, romano-catolica, greco-catolica, reformata, uniteriana,

musulmana, etc.

4.1.2. Situaţia economică a oraşului Constanta

Oraşul Constanta este unul dintre principalele noduri de comunicaţie, beneficiind de o excelenta poziţie geografica.

Principalul motor economic ii reprezintă Portul Constanta care beneficiază de o poziţie geografica excelenta, fiind unul din punctele terminale ale coridorului de transport Pan European IV si un nod important in coridorul TRACECA care leagă Europa, Caucazul si Asia Centrala. Aproape toate terminalele au conexiune directa cu sistemul naţional de cai ferate si se afla la 17 km de aeroportul internaţional „Mihail Kogalniceanu". Portul beneficiază de asemenea de conexiune directa la sistemul naţional de transport pe conducte.

 

Date de trafic

2001

2002

2003

2004

2005

Trafic total (mii tone)

33.802

40.524

43.222

50.433

60.632

Număr escale nave maritime

3.897

4.352

5.023

5.302

5.510

Număr escale nave fluviale

5.869

6.473

6.578

7.593

8.778

Distribuţia agenţilor economici in judeţul Constanta:

Agenţi economici

26.486

Regii autonome

22

Organizaţii cooperatiste

164

Societăţi comerciale

26.300

Societăţi comerciale - după forma juridica

 

Societăţi pe acţiuni

1.080

Societăţi in comandita simpla

18

Societăţi in nume colectiv

277

Societăţi cu răspundere limitata

24.925

Societăţi comerciale - după tipul capitalului

 

Societăţi cu capital privat

25.711

Societăţi cu capital de stat

100

Societăţi cu capital mixt

489

Realizat de COMPASS Consulting SRL * _www.compass.ro * +4 021 32J59S7* Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 9/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

Pentru construcţii, este necesar a se tine cont de următoarele:

-  gradul de seismicitate: VII

-  tipul de clima temperat continentala, prezintă anumite particularităţi legate de poziţie geografica si de componentele fizico-geografice ale terenului. Astfel, existenta Marii Negre, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea incalzirii acestuia.

-  adâncimea de inghet: 0,8 m

-conform STAS 10101/20-90 amplasamentul se incadreaza in zona de vânt "B" si zona de zăpada "C".

- pot fi utile următoarele statistici, pentru zona localităţii Constanta:

      Temperatura medie anuala: 11.2 grade Celsius                                       _,

      Temperatura maxima absoluta: 38.5 grade Celsius

      Temperatura minima absoluta: -25 grade Celsius

      Nebulozitatea - medie anuala:

      Cantitatea medie anuala a precipitaţiilor este cuprinsa intre 378.8 - 469.7 mm locale. Caracteristicile zonei sunt brizele de zi si de noapte.

4.2. Evoluţia serviciului de salubrizare menajeră în perioada 1998-2006 si direcţii de dezvoltare

In anexele B1, B2, B3 si B4 sunt prezentate evoluţiile cantităţilor de deşeuri din ultimii 5-11 ani, sinteze ce permit intelegerea volumului si structurii (stadiului de evoluţie), municipiului Constanta.

In ceea ce priveşte structura (ca si compoziţie) a deşeurilor menajere, este foarte posibil a exista diferente semnificative intre colectările de la blocuri, fata de colectările de la case. In baza experienţei consultanţilor, statisticile largi disponibile la Institutul National de Statistica ("Generarea si gestionarea deşeurilor in 2004" - elaborat de INS - cu date oficiale, la nivel naţional), nu sunt suficient de relevante, căci mediile naţionale sunt prea generale pentru decizii locale. Din astfel de motive, se recomanda realizarea unor studii locale care sa evidenţieze potenţialul de valorificare a materiilor si materialelor refolosibile din structura deşeurilor.

Contractul curent de servicii de salubritate dintre SC POLARIS M Holding SRL si Primăria Constanta, datează din 1998.

In Constanta, pentru nevoile de reciclare, exista societăţi comerciale ce dispun de importante resurse si capacităţi de procesare.

Deseurile colectate, sunt depuse (in final) la depozitul de deşeuri ecologice Localitatea Ovidiu, gestionat de operatorul Tracon SRL Brăila, cunoscut ca Depozitul "DEDMI Ovidiu". Acest depozit ar putea asigura nevoile locale, pana in anul 2034.

In prezent, cetăţenii plătesc o taxa fixa de 3 roni/luna/persoana, iar societăţile comerciale, au obligativitatea de a incheia contracte cu prestarorii de servicii de salubritate sau de a face dovada transportului (in regie proprie) a deşeurilor Ia gropile de gunoi special amenajate si predării (be baza de documente).

* Pentru realizarea prezentului studiu, nu au fost disponibile date suplimentare referitoare la veniturile si structura acestora, de la instituţiile si societăţile in cauza (număr contracte, grad de incasare, previziuni, etc).

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver ] .0 * Nov 2006 * Pag 10/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

V.      Motivele care justifică realizarea delegării gestiunii

5.1. Motive de ordin legislativ

Legislaţia în domeniul serviciilor publice de salubrizare, este reprezentată de:

-         HG 955/2004 care, în Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, art. 5 stipulează că „înfiinţarea, organizarea, coordonarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constituie obligaţia exclusiva a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea si controlul funcţionarii si gestionarii acestora intra in atribuţiile si responsabilitatea exclusiva ale acestor autorităţi"

-         HG 433/2004 - Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a serviciilor publice de salubrizare stipulează că:

Art. 5. - Serviciile de salubrizare cuprind următoarele activităţi:

a)      precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special;

b)     înfiinţarea si administrarea depozitelor ecologice de deşeuri;

c)            producerea de compost

d)     incinerarea deşeurilor

e)            maturatul si spălatul cailor publice

f)             curăţarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menţinerea in stare de funcţiune a acestora pe timp de polei, inghet sau ninsoare

g)   preselectarea, organizarea reciclării deşeurilor si valorificarea deşeurilor refolosibile
h) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Art. 8. - Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea

si controlul funcţionarii serviciilor de salubrizare intra in atribuţiile autorităţilor

administraţiei publice locale si ale A.N.R.S.C., conform competentelor si atribuţiilor

stabilite de legislaţia in vigoare pentru fiecare autoritate.

Art. 9. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile in domeniul salubrizării, autorităţile

administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare si funcţionare pe termen

mediu si lung a serviciilor de salubrizare, tinand seama de documentaţiile de urbanism si

de programele de dezvoltare economico-sociala a unităţii administrativ teritoriale, de

strategia si de planul naţional de gestionare a deşeurilor si a planului de strategie a

României in acest domeniu.

Art. 10. - Relaţiile dintre operatorii serviciilor de salubrizare si utilizatorii acestor servicii

se desfăşoară pe baze contractuale.

Art. 11. - (1) Gestiunea serviciilor de salubrizare se realizează in următoarele modalităţi:

a)     gestiune directa;

b)  gestiune indirecta sau gestiune delegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de salubrizare se face prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare se efectuează in condiţiile prevăzute de HG 346/2004, care la Anexa 1 prevede următoarele:

Art. 4. - Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se face in conformitate cu legislaţia in vigoare, in condiţii de transparenta, imparţialitate si competitivitate, prin următoarele modalităţi:

a)  contract de concesiune;

a)  contract de parteneriat public-privat. Iar la Capitolul III Delegarea gestiunii prin contract de concesiune, prevede: Art. 5. - (1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de salubrizare a localităţilor.

Realizat de COMPASS Consulting SRL* www.compass.ro*+4 021 3215987* Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 11/20


(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se face prin licitaţie publica deschisa.

Aceste acte normative vin în completarea legii 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de
gospodărie comunală, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanei Guvernului nr
87/30 august 2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr 139/2002 (cu modificările), creând posibilitatea ca administraţiile publice locale să
demareze demersurile pentru delegarea serviciului de salubrizare a localităţilor prin concesionarea
acestora în urma unei licitaţii publice deschise, realizându-se astfel un mod unitar de organizare a
serviciilor publice şi totodată un control mai amănunţit menit să mărească eficienţa şi să scadă
preţul acestora.
                                                                                                «&

In sprijinul prezentului proiect, mai pot fi menţionate atât HCLM 335 din 12.12.2005 cat si OG 34/2006.

5.2. Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza concesionarii prin licitaţie publica a serviciului de administrare

platforme deşeuri sunt:

a)            Primăria Constanta ar putea primi periodic de la concesionar o redevenţă, care va mari bugetul Primăriei (indirect, ar putea contribui la reducerea tarifelor perceptute pentru serviciile de salubrizare)

b)           Personalul şi organizarea concesionarului: derulearea unei astfel de investiţii importante implica un surplus de infrastructura si personal (suplimentar), deci noi locuri de munca, care ar putea fi chiar din municipiul Constanta (deci cu consecinţe asupra scăderii procentului de şomeri). Conform criteriilor de selecţie, ofertanţii ar putea primi puncte la evaluare pentru angajarea forţei de muncă pe plan local. Aceasta înseamnă că viitorul concesionar este încurajat sa angajeze personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi, implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în oraş.

c)            Prin realizarea de licitaţie deschisă se va putea obţine selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preţ (mic) al tarifelor si calitate (ridicată) a serviciilor pe criterii adecvate pentru toate 3 părţile implicate: beneficiari, prestatori de servicii, primăria Constanta.

d)           Finanţarea contravalorii serviciului poate fi asigurata din bugetul local.

5.3. Motive legate de protecţia mediului

a)            Utilizarea platformelor (comparativ cu soluţia / situaţia curenta) va duce la o mai buna menţinere a gradului de curăţenie pe străzi, un aspect estetic adecvat, limitarea masiva a mirosurilor, scăderea numărului de câini, pisici.

b)     realizarea unui nivel scăzut de poluare a municipiului. Caietul de sarcini va stipula o serie de obligativităţi, legate de obligativitatea asigurării unor parametri adecvaţi, pentru asigurarea unui nivel ridicat de calitate a serviciilor de salubritate in municipiul Constanta.

c)            Criteriile de selecţie vor favoriza ofertanţii care deţin certificarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001 şi certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului.

5.4.  Motive de ordin social

a)  Taxa de habitat, aplicata unitar întregii comunităţi, asigura preconditiile oferirii unui serviciu unitar si uniform tuturor cetăţenilor, nediferentiat.

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 12/20 "


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

b)      Starea de igiena, sănătate si aspectul estetic vor putea fi imbunatatite, prin eliminarea „focarelor" asociate „platformelor" curente, cu unele corespunzătoare. Constituiau „focare" de infecţii si răspândire a bolilor contagioase (mai ales prin intermediul ţânţarilor si rozătoarelor).

c)             Comunitatea locală va beneficia de un număr mai mare de locuri de muncă deoarece prin criteriile de selecţie sunt stimulaţi ofertanţii care angajează firme si forţa de munca locală.

d)      Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locală va beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

în continuare se vor detalia nevoile principalelor grupuri de interes faţă-de serviciile de salubrizare menajera, modul în care se realizează salubrizarea în prezent şi principalele probleme si nemulţumiri ale cetăţenilor faţă de prestarea acestor servicii în prezent.

5.5. Identificarea nevoilor de salubrizare

5.5.1 Grupuri de interes

Grupurile interesate de îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare menajeră în oraşul Constanta se împart în:

a)    Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

-    Casnici: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului Constanta

-    Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Constanta

-    Instituţii publice cu sedii sau filiale în Constanta (si cele care conform legii, se afla sub

administrarea Consiliului Local - crese, grădiniţe, scoli, licee, dispensare, spitale etc)

b)            Serviciul de specialitate ale Primăriei - au ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de către operatorii de salubrizare.

c)      Prestatorii de servicii de salubrizare menajeră — au ca obiectiv obţinerea unui profit în schimbul serviciilor oferite

d)            Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătăţii populaţiei:

 

-   Garda de Mediu - printre atribuţiile căreia se numără urmărirea şi controlul aplicării de către persoane fizice şi juridice a reglementărilor privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile, dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei mediului.

-   Agenţia de Protecţie a Mediului - printre atribuţiile căreia se regăsesc coordonarea şi urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deşeurilor, colaborând cu autorităţile publice locale în vederea implementării Planului judeţean de gestionare a deşeurilor.

-   Direcţia de Sănătate Publică - are ca scop realizarea controlului de stat al respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii

publice

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie
Comunală - ANRSC
- atribuţii: pregătirea pieţei serviciilor publice de gospodărie
comunală pentru intrarea pe piaţă comunitară; promovarea concurenţei şi a unei
privatizări controlate pe piaţa serviciilor publice comunale;

5.5.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate

In general, deşeurile municipale, deseurile stradale şi cele industriale se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică.

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 13/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

Principalele forme de impact şi risc determinate de deşeurile municipale, stradale şi industriale, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt:

-    modificări de peisaj şi disconfort vizual

-    poluarea aerului

-    poluarea apelor de suprafaţă - în cazul depozitării deşeurilor în apropierea râurilor (pe malul acestora)

-    poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate din reacţiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

-    modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate, în cazul depozitării nautorizate direct pe pământ.

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activităţii de salubrizare menajeră în oraşul Constanta au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează.

a)   Utilizatorii serviciilor de salubrizare menajera

-    să nu fie nevoiţi să respire aerul infestat din cauza neridicării pubelelor pline cu deşeuri

-    sa nu fie deranjaţi de mirosul si disconfortul vizual create ca urmare a amplasării containerelor si pubelelor pentru depozitarea deşeurilor in locuri neamenajate, in apropierea apartamentelor in care locuiesc sau a scărilor de blocuri

-    sa nu se imbolnaveasca din cauza focarelor de infecţie si de răspândire a bolilor contagioase, care se formează in urma acumulărilor de deşeuri municipale

-    sa beneficieze de servicii de calitate superioara pentru un preţ cat mai scăzut

-    sa beneficieze de servicii adiacente colectării si transportării deşeurilor, precum: curăţarea si dezinfectarea pubelelor, amenajarea si curăţarea spatiilor pe care sunt amplasate pubelele si containerele de colectare a deşeurilor

b)   Serviciile de Specialitate ale Primăriei au ca obiective/nevoi:

-    îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice de salubrizare

-    creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investiţiilor profitabile pentru comunitatea locală

-    dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului înconjurător

-    organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît să satisfacă nevoile populaţiei, ale instituţiilor publice şi agenţilor economici

-    realizarea unui serviciu de salubrizare de calitate, care sa acopere întreaga suprafaţa a municipiului Constanta

c)   Prestatorii de Servicii de Salubrizare:

-    creşterea volumului de activitate prin colectarea si transportul unei cantităţi cat mai mari de deşeuri, astfel incat sa realizeze o cifra de afaceri cat mai ridicata

-    realizarea unui profit în urma prestării serviciilor de salubrizare

d)   Instituţii ale Statului - toate instituţiile menţionate la capitolul 5.1.1: Garda de Mediu,

Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală- A.N.R.S.C. sunt interesate de:

-         îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de igienă

-         protejarea mediului înconjurător;

-         înlăturarea surselor de poluare a aerului şi apelor provenite de la depozitele de deşeuri;

-         protecţia stării de sănătate a locuitorilor municipiului Constanta;

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 14/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

realizarea unui management al deşeurilor performant, care sa poată indeplini condiţiile impuse de legislaţia romaneasca si de directivele europene in domeniul mediului.

5.6. Satisfacerea prezentă a nevoilor de salubrizare menajera în municipiul Constanta

5.6.1. Analiza serviciilor oferite

In prezent, în municipiul Constanta, serviciile de salubrizare sunt executate de către SC POLARIS M Holding SRL, în baza unor contracte de prestări servicii încheiate in 1998 si constau intr-un set limitat de servicii (fata de cel prevăzut de legislaţia apăruta ulterior).

Serviciile plătite de Primărie (in baza taxei de habitat) sunt adresate cetăţenilor, căci societăţile comerciale isi contractează si achita direct, eventualele servicii de salubritate.

Principalele activităţi de salubrizare menajeră desfăşurate, sunt:

-     colectarea si transportul deşeurilor menajere la halda de deşeuri;
preselectarea deşeurilor menajere -activitate realizată doar parţial

* Cu ocazia prezentului studiu, nu s-au primit si analizat informaţii referitoare la numărul si structura contractelor, a gradului de încasare si/sau onorare a obligaţiilor aferente, a resurselor (dotare) alocate, etc.

Principalele probleme cu care se confrunta gestionarea deşeurilor menajere in Constanta sunt:

In general, colectarea deşeurilor se face neselectiv, ceea ce conduce la cantităţi şi volume mari ce trebuie depozitate (colectarea selectivă se face doar parţial). Din aceasta cauza deseurile ajung in depozite ca atare, amestecate, pierzandu-se astfel o mare parte a potenţialului lor util (hârtie, sticla, metale, materiale plastice) si crescând rata de umplere a depozitului;

Multe din punctele de colectare a deşeurilor existente contravin reglementarilor Ministerului Sănătăţii, fiind uneori amplasate in locuri sensibile (in apropierea locuinţelor, in special in spatele blocurilor). De exemplu, la unele blocuri containerele de gunoi sunt amplasate la fiecare scară la o distanţă foarte mică de apartamentele de la parterul acestori blocuri, acest lucru fiind neconform cu normele sanitare în vigoare şi provocând nemulţumiri locatarilor. Acest lucru implică necesitatea amenajării unor platforme de colectare selectivă a deşeurilor in zonele cu aglomerare urbana ridicata;

-     Punctele de colectare a deşeurilor necesita amenajări suplimentare pentru protecţia mediului,
fiind inca posibila poluarea apelor si a solului in zonele respective - platforme de beton, cu
panta de acces spre o nisa (rigola) colectoare, complet imprejmuite si acoperite, cu acces
strict controlat.

In plan local exista societăţi comerciale ce au pus in ultimii ani in funcţiune un set de echipamente specifice care permit sortarea deşeurilor reciclabile si balotarea acestora. Astfel, PET-ul post consum poate fi transformat in fulgi. Capacitatea de lucru a unei astfel de staţii de sortare este de 200 tone deşeuri municipale / zi iar pentru instalaţia de reciclare plastic PET capacitatea este de 7 tone / zi.

Recuperările si reciclările reprezintă activităţi ce se pot constitui in surse suplimentara de venit, pe langa veniturile obţinute din prestarea serviciilor de salubrizare menajera (colectarea si transportul deşeurilor la halda).

Realizat de COMPASS-Consulting SRL * www^ompass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 15/20


Studiu de Oportuni tale - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

5.6.1.1. Evoluţia cantităţilor de deşeuri (mc) generate in perioada 2001-2006 pe tipuri de deşeuri si origine

Cantitatea de deşeuri generată în municipiul Constanta a crescut de la an la an (cu 48% intre 2001 si 2006 - vezi Anexele B1, B2, B3 si B4).

In medie, in Constanta se produce o cantitate de cea. 1,48 kg de deşeuri menajere pe locuitor per zi,
ceea ce reprezintă o valoare mare, comprativ cu principalele oraşe din România.
Pana in anul 2020, se prognozeaza ca România va ajunge la un indice de producere a deşeurilor
menajere apropiat de nivelurile din Uniunea Europeana.
                                    ^


 


Compoziţia medie a deşeurilor menajere (%)

□  Martie, Carton

■  Sticla

   Metale

   Plastice

 

  Textile

  Materiale organice

  Altele (deşeuri

fermentat ile)

5.6.1.2. Compoziţia medie a deşeurilor menajere (conform datelor din surse statistice -
considerate relevante la nivel naţional, dar nu in mod implicit, valabile si la Constanta, pentru care
este recomandabil sa se facă publice detalii similare), la nivelul anului 2004, era:_______________

Tipul de deseu

Pondere in

compoziţia

deşeurilor menajere

(%)

Hârtie, Carton

10

Sticla

3

Metale

4

Plastice

17

Textile

6

Materiale organice

40

Altele

20

5.6.1.3. Dotarea agenţilor de salubrizare

Societatea principala de salubrizare in municipiul Constanta, este SC POLARIS M Holding SRL

Dotarea cu containere si pubele pentru colectarea deşeurilor menajere si pentru colectarea selectiva

Din declaraţiile societăţii, in anul 2006 are in dotare circa 2000 de pubele, de capacităţi si in stadii de uzura - diferite. Se colectează deşeuri din peste 326 de puncte aferente celor 630 de străzi ale municipiului Constanta.

5.6.1.4. Taxele practicate de operatorii de salubrizare

 

Tip taxa

Tarif operator * fara TVA (lei)

Persoane juridice

* CONTRACTE DIRECTE CU OPERATORII DE SALUBRIZARE *

Persoane fizice (case)

TAXA HABITAT 3 roni / luna / persoana

Persoane fizice (la blocuri)

TAXA HABITAT 3 roni / luna / persoana

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 16/20

 


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

5.6.1.5. Frecventa de ridicare a deşeurilor menajere - conform declaraţiilor Primăriei

Graficul de ridicare a deşeurilor menajere este, conform HG 433/2004, astfel:

-  zilnic din zonele aglomerate

-  la blocuri     - Ia 2 zile in sezonul cald (1 aprilie -1 octombn^)

- la 3 zile in sezonul rece (1 octombrie - 1 aprilie)

- la case - pana la 7 zile in orice sezon, in funcţie de capacitatea de inmagazinare a
deşeurilor pentru aceasta ritmicitate.

5.6.1.6. Colectarea selectiva a deşeurilor                                                        -,

* Nu se face inca precolectarea / colectarea selectiva organizata, fiecare persoana fizica sau juridica având obligaţia de a preda materialele reciclabile firmelor autorizate.

In plan local exista societăţi comerciale ce au pus in ultimii ani in funcţiune un set de echipamente specifice care permit sortarea deşeurilor reciclabile si balotarea acestora. Astfel, PET-ul post consum poate fi transformat in fulgi. Capacitatea de lucru a unei astfel de staţii de sortare este de 200 tone deşeuri municipale / zi iar pentru instalaţia de reciclare plastic PET capacitatea este de 7 tone / zi.

Recuperările si reciclările reprezintă activităţi ce se pot constitui in surse suplimentara de venit, pe langa veniturile obţinute din prestarea serviciilor de salubrizare menajera (colectarea si transportul deşeurilor la halda).

5.6.2. Gradul de satisfacţie al utilizatorilor de servicii de salubrizare menajeră

Atât la Primăria Constanta (Direcţia Gospodărire Comunala) cat si la SC POLARIS M Holding SRL (prin contactare directa: telefon sau email) se tine o evidenta în care sunt înregistrate sesizări ale beneficiarilor serviciilor.

Problemele sesizate de locuitorii municipiului Constanta si de reprezentanţi ai instituţiilor publice a căror misiune este urmărirea modului in care se face salubrizarea oraşului astfel incat sa se realizeze protecţia mediului inconjurator si a sănătăţii populaţiei sunt cele prezentate in sintezele din anexele CI, C2, C3, respectiv Dl si D2.

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compaşşjg * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 17/20


 


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta


Din cercetările studiului a rezultat ca 58.5% sunt cauze direct asociabile platformelor neadecvate utilizate in prezent iar 28.6% reprezintă cauze indirecte, reprezentând impreuna un total de circa 87,1% din sursa problemelor, nemulţumirilor si plângerilor, din totalul feedback-urilor.

In concluzie, principalele aspecte ce au rezultat ca trebuiesc rezolvate, sunt:

1)  platforme adecvate de colectare a gunoiului menajer (ca mărime, număr de recipiente. ergonomie si eficacitate in exploatare) * Circa 87,1%

2)      o mai buna comunicare si corelare intre frecventa de preluare a gunoiului menajer si capacităţile disponibile in locurile stabilite * Circa 11%

3)            asigurarea corelării (si preconditiilor) intre: colectare (la sursa), optimizarea preluării si transportului, procesări suplimentare si stocare finala

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 18/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

VI,     Investiţile necesare - asociate delegării gestiunii activităţii de administrare -platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

Din interviurile realizate rezultă că, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de salubrizare menajera, Primăria Constanta trebuie sa găsească soluţii pentru următoarele investiţii:

1.  Investiţii in infrastructura - Vor trebui realizate platforme adecvate. Apoi vor trebui dotate cu eurocontainere de 11001.

2.            Realizarea unei campanii de informare si educare a publicului, in scopul de a sensibiliza populaţia la problemele de mediu legate de depozitarea deşeurilor soli4e si de a motiva cetăţenii sa nu depoziteze deşeuri in locuri neamenajate, sa reducă cantitatea totala de deşeuri generate si sa colecteze separat materialele reciclabile. Aceasta campanie trebuie sa fie finanţata in anul 2007 cu fonduri provenind de Ia Primăria Constanta (o cota parte - de exemplu 50% ar putea fi finanţata si de viitorul concesionar al serviciilor considerate)

3.             înfiinţarea unei linii telefonice gratuite suplimentare la care orice cetăţean să poată reclama o depozitare clandestină, în special a depozitelor de deşeuri rezultate din construcţii.

In prezent exista telefon non-stop dispecerat primărie 0241.550.055.

Realizat deCOMPASS Consulting SRL *www.comgaşşjno*+4 021 3215987 * Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 19/20


Studiu de Oportunitate - delegarea gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta

VII.     Procedura de delegare a gestiunii

Primăria Constanta (prin HCLM), în baza HG 955/2004, a HG 433/2004 şi a HG 346/2004, poate decide pentru delegarea prin contract de concesiune a gestiunii serviciului de administrare -platforme deşeuri menajere din Municipiul Constanta.

Aceasta delegare se poate realiza după un calendar ca cel prezentat/propus in continuare:

Etapa la - aprobarea Studiului de oportunitate de către Consiliul Local al Municipiului Constanta Etapa lb - aprobarea Caietului de sarcini de către Consiliul Local al Municipiului Constanta Etapa Ic - aprobarea Contractului cadru de către Consiliul Local al Municipiului Constanta

Etapa 2 - publicarea în Monitorul Oficial şi în alte mijloace mass-media a anunţului de organizare a licitaţiei deschise pentru concesionarea serviciului

Etapa 3 - organizarea şi desfăşurarea licitaţiei deschise şi evaluarea ofertelor

Etapa 4 - negocierea şi semnarea contractului cu cel mai bun ofertant.

VIII.    Durata estimată a contractului

Durata estimată a contractului este de 10 ani, conform cerinţelor HG 955/2004, Anexa nr. 3, Capitolul III, Durata contractului.

IX.      Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a
contractului

Termenul propus pentru încheierea procedurii de delegare prin contract de concesiune a gestiunii activităţii de administrare - platforme deşeuri din Municipiul Constanta, ar putea fi (cel mai devreme) 01.04.2007.

Realizat de COMPASS Consulting SRL * www.compass.ro * +4 021 3215987* Ver 1.0 * Nov 2006 * Pag 20/20


Anexa A1

Sinteza necesarului de platforme (per tip/marime) - din municipiul Constanta

- necesar realizat în baza situaţiei existente - corelata cu numărul de locuitori -{evidenta - disponibile la sediul primăriei Constanta)

 

 

 

 

 

Nr

LOCATH, zona, cartierul

Din care nr, containere/platforme

Cantităţi nr platforme

2

4

6

8

12

1

rOTAL {din care):

1

19

17

5

11

53

 

POARTA 5

0

5

5

4

7

21

 

BILA GARA

1

5

8

^i            1

2

17

 

FRIGULUI

0

5

2

0

1

8

 

ABATOR

0

4

2

0

1

7

2

TOTAL (din care):

1

8

14

15

10

48

 

KM5

1

1

3

1

2

8

 

KM 4-5

0

0

3

5

3

11

 

CIMPINEI

0

3

3

0

0

6

 

VF. DOR

0

3

3

4

0

10

 

AV-URI

0

1

2

5

5

13

3

TOTAL (din care):

0

15

16

14

6

51

 

BRATIANU - INEL 2

0

15

16

14

6

51

4

TOTAL {din care):

4

53

22

6

4

89

 

Casa de Cultura

0

3

1

3

0

7

 

GAROF1TA

0

0

2

1

4

7

 

ARDEAL

0

0

8

0

0

8

 

TOMISI+II+III

4

47

11

2

0

64

 

STADION

0

3

0

0

0

3

5

TOTAL (din care):

1

18

18

10

8

55

INEL1

1

9

8

4

3

25

 

TOMIS IV

0

9

10

6

5

30

6

TOTAL (din care):

0

24

22

5

7

58

 

TOMIS V

0

24

22

5

7

58

7

TOTAL (din care):

17

49

22

2

0

90

 

UNIRII

6

27

10

1

0

44

1 CENTRU

11

22

12

1

0

46

*** TOTAL GENERAL =

24

186

131

57

46

444

| Necesar de eurocontainerc de 1.1 mc

48

744

786

456

552

2586

JTotal suprafaţa necesara (de la primarie)=

14

21

30

39

57

130)7

COMPASS Consulting SRL * www.corapass.ro                                Data: 11/23/2006


Anexa Al. 1

Studiu Tehnic (extrase) Reabilitare, modernizare si realizare de noi platforme de gunoi in municipiul

Constanta : 444 locaţii

1.1. Descrierea funcţionala si tehnologica

Reglementarii tehnice aferente punctelor de precolectare a deşeurilor urbane (la etapa de proiectare), trebuie sa considerate următoarele:

1)   pentru calculul calităţii si cantităţii volumului de colectare necesar

a.    SK 13400 - Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii pentru
determinarea cantităţilor de deşeuri urbane

b.    SR 13387 - Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a
punctelor pentru precolectare

c.    SR 13350 - Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane si rurale. Clasificare.

2)   pentru stabilirea dimensiunilor si amplasamentului platformelor de precolectare:

a.    SR 13386 - Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Forme si dimensiuni de
recipiente pentru precolectare

b.    SR 13387 - Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a
punctelor pentru precolectare

Numărul de persoane ce vor fi deservite de platformele de gunoi proiectate a fost stabilit pe baza unei anchete efectuate de o comisie de inspectori in cadrul Primăriei Muncipiului Constanta. Conform prevederilor SR 13387 distanta recomandata de la ieşirea din scara blocului pana la platforma de colectare este de maximum 16 m. In jurul amplasamentului posibil al unei platforme de precolectare a deşeurilor s-a calculat volumul necesar de precolectare pe baza relaţiei (cf. SR 13387):

V= N x Im x Z Ci

unde:

V = volumul necesar pentru precolectarea deşeurilor

N = numărul de locatari deserviţi de punctul de precolectare

Im = indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere = 2+4 L/om-zi

Z = numărul de zile dintre doua ridicări successive a deşeurilor menajere - maxim 3

zile

Ci = coeficientul de incarcare a recipientului = 0.8

Din volumul astfel calculat se observa ca, pentru a satisface optim din vedere al suprafeţei afectate platformelor, este necesara dotarea cu containere de 1100 L conform SR 13386, deplasabile pe roti pentru manipulare manuala. Necesarul de containere pentru fiecare platforma a fost calculat cu relaţia:

Nr=     V

1100 L

In vederea standardizării si optimizării execuţiei platformelor s-a decis folosirea unor module tip ce pot fi cumulate pentru realizarea dotării platformelor de precolectare conform necesarului calculate. S-a constatat ca un număr par de containere asigura o acoperire optima a spaţiului containere. In situaţiile când sunt necesare mai multe containere, aceste module individuale vor fi cuplate pentru a obţine 8, 10, 12 sau 14 containere.

Extrase din analizele si studiile tehnice, de la Primăria Constanta * Pagina: 1 / 4


In tabelul din anexa Al este prezentat rezultatul calculelor realizate pentru determinarea numărului de containere necesare precum si configuraţia propusa a platformelor.

Pentru construcţia platformelor s-au stabilit următoarele obiective de proiectare:

-         platformele trebuiesc acoperite pentru a evita răspândirea deşeurilor de către vânt, accesul persoanelor străine in interior si accesul animalelor in jurul containerelor

-         trebuiesc prevăzute cu un sistem de ventilaţie pentru a evita fermentarea anaeroba a deşeurilor

-         aruncarea deşeurilor trebuie realizata fara a fi necesara manipularea unei componente a nlatfnrmei cn mana nentrn a evita infectarea nersoanelor deservite

-         poziţionarea fantei de aruncarea a deşeurilor trebuie amplasata astfel incat persoane de inaltimi diferite (copii, femei, bărbaţi) sa poată arunca deseurile fara efort, ergonomie

-         materialul din care vor fi realizate trebuie sa poată fi uşor de spălat (igienizat) si sa nu permită dezvoltarea in timp a bacteriilor

-         operarea containerelor trebuie realizata numai de către personalul specializat al companiei de salubrizare

-         operaţia de manipulare, descărcare, incarcare in maşini, trebuie sa poată fi realizata uşor. fara folosirea de instrumente speciale, de către persoane cu un nivel redus de calificare intelectuala

-         colectarea apelor pluviale trebuie realizata corespunzător, pe cat posibil la un cămin de canalizare

-         platformele trebuiesc prevăzute cu un sistem de spălare locala precum si cu canalizare proprie

-         amenajarea terenului in amplasament trebuie realizata astfel incat sa permită accesul comod al persoanelor care arunca deşeurilor, cat si a maşinilor care colectează conţinutul containerelor

-         intretinerea periodica si reparaţiile platformelor trebuie realizata rapid, fara a intrerupe funcţionarea normala a acestora

Din analiza acestor obiective s-a stabilit soluţia finala, prezentata in anexa E.

Platforma containerelor va fi amplasata la nivelul terenului pentru a permite manipularea containerelor către maşinile de colectare, iar accesul persoanelor la fanta pentru aruncarea deşeurilor se va realiza prin intermediul unor trepte.

Bordurile interioare permit ghidarea containerelor exact pe poziţia corespunzătoare si evita lovirea 'inchiderilor laterale prin manipulări bruşte, necontrolate ale acestora.

1.2. Memoriu tehnic Arhitectura

Construcţiile proiectate se refera la realizarea unor platforme pentru precolectarea deşeurilor realizate modular, din elemente prefabricate in atelier. Modulele tip sunt proiectate pentru 2, 4 si 6

containere. Din combinarea acestor module se pot realiza si platforme de 8, 10, 12 si 14 containere.

Dimensiunile si suprafeţele modulelor sunt următoarele:

-         pentru 2 containere: 2.90 x 1.60 x 2.35, S = 4.64 mp

-         pentru 4 containere: 3.10 x 2.90 x 2.35, S = 8.99 mp

-         pentru 6 containere: 4.70 x 2.90 x 2.35, S = 13.63 mp

Manipularea containerelor in si din clădirea platformei se va realiza prin doua usi ancorate in balamale laterale. Acestea vor fi prevăzute cu un sistem de blocare pentru a împiedica accesul neautorizat.

Extrase din analizele si studiile tehnice, de la Primăria Constanta * Pagina: 2/4


Accesul auto al maşinilor de colectare a containerelor se va realiza la nivelul platformei, cu borduri de beton armat prefabricate pentru dirijarea containerelor spre punctual de ridicare in maşina. Panta maxima admisibila va fi de 5%.

1.3.  Memoriu tehnic Rezistenta

Structura de rezistenta a construcţiei este alcătuita din stâlpi. Aceştia se amplasează pe teren prin intermediul unor fundaţii de beton simplu, prefabricate.

Platforma containerelor este alcătuita din beton armat cu o centura perimetralj^turnata pe un strat de piatra sparta compactată de 20 cm.

1.4. Memoriu tehnic Instalaţii

Fiecare platforma va fi prevăzuta cu o rigola, pentru colectarea apei folosita la spălare (si de unde poate fi absorbita cu vidanja).

2. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

2.1. Suprafaţa terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiţii

Suprafaţa de teren care urmează a fi ocupata după realizarea investiţiei este estimate conform tabelului următor:

Tip platforma

Nr. platforme

Suprafaţa alocata unei platforme [mp]

Suprafaţa totala

alocata unui tip de

platforma [mp]

Platforme cu 2 containere

24

14

336

Platforme cu 4 containere

186

21

3.906

Platforme cu 6 containere

131

30

3.930

Platforme cu 8 containere

57

39

2.223

Platforme cu 12 containere

46

57

2.622

TOTAL

446

 

13.017

2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Zona seismica a amplasamentului in conformitate cu prevederile cuprinse in normativul pi 00/92, "Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, soci al-culturale, agrozootehnice si industriale" este zona "E", ceea ce corespunde unui coeficient seismic de zona de Ks = 0.12, iar perioada de colt este Te = 0.7 sec.

2.3 Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.3.1 Clădiri - Deschideri, travei, aria construita, aria desfăşurata, număr de nivele si

inaltimea acestora, volumul construit.

Dimensiunile si suprafeţele modulelor de baza sunt următoarele:

-         pentru 2 containere: 2.90 x 1.60x2.35, S = 4.64 mp

-         pentru 4 containere: 3.10 x 2.90 x 2.35, S = 8.89 mp

-         pentru 6 containere: 4.70 x 2.90 x 2.35, S = 13.63 mp

Din aceste module de baza se vor realiza platformele de colectare pentru 8, 10, 12, 14, 20 si 22 de containere, astfel:

-         platforme de 8 containere = 2 platforme de 4 containere

-         platforme de 10 containere = 1 platforme de 4 containere si 1 platforma de 6 containere

Extrase din analizele si studiile tehnice, de la Primăria Constanta * Pagina: 3/4


-          platforme de 12 containere = 2 platforme de 6 containere

-          platforme de 14 containere = 2 platforme de 6 containere si 1 platforma de 2 containere

-          platforme de 20 containere = 3 platforme de 6 containere si 1 platforma de 2 containere

-          platforme de 22 containere = 3 platforme de 6 containere si 1 platforma de 4 containere

2.3.2. Reţele: lungimi, latimi, diametre, materiale, condiţii de pozare, etc.

Se recomanda varianta in care platformele sunt prevăzute cu rigola (deci vor fi spălate cu furtunul cu apa si apoi apa colectata, va fi absorbita cu vidanja din rigola).

In cazul in care s-ar prevede varianta cu fosa, ar exista următoarele implicaţii:
Alimentarea cu apa conţine:                                                                         **

-         branşament cu cămin apometric de beton armat pe reţeaua de alimentare cu apa potabila, cu rama si capac din fonta cu balamale si sistem de blocare

-         apometru cu filtru Yz"

-         conducta de aductiune PEHD 32 mm amplasata subteran la adâncime de 1 m

-         conducta verticala distribuţie OLZN V* " termoizolata cu cochilie poliuretan

-         robinet cu cupla rapida furtun 1/2 "

-         clapeta de sens "

Canalizarea conţine:

-         racord Ia conducta de canalizare prin sa de racord din PVC

-         conducta de canalizare din PVC Dn 110

-         cămin cu sifon din beton armat, diametrul de vizitare 60 cm

-         rama si grătar de fonta cu balamale si sistem de blocare

2.4. Structura constructiva

Structura de rezistenta a construcţiei este alcătuita din stâlpi. Aceştia se amplasează pe teren prin intermediul unor fundaţii de beton simplu, prefabricate.

închiderile laterale si superioare sunt realizate din panouri.

2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor

Nu sunt necesare utilaje pentru dotarea construcţiilor

2.6. Instalaţii aferente construcţiilor

Se va considera contextul de amplasare a platformelor. Funcţie de situaţie, se va putea considera (si descrie ulterior) soluţiile adoptate pentru iluminat.

2.7. Utilităţi

Este opţionala alimentarea cu apa pentru igienizarea platformelor (in principiu, se are in vedere splarea cu jet de apa de la o cisterna, urmata de absorbţia apei acumulate in rigola, a apei rezultate într-o vidanja).

3. AVIZE SI ACORDURI

-         certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului

-         avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizării investiţiei

Extrase din analizele si studiile tehnice, de la Primăria Constanta * Pagina: 4/4


ANEXA 2      LA H.C.LM. CONSTANTA NR.              /

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit conform H.G. 346 / 2004 care a aprobat cadrul delegării gestiunii prin concesiune a serviciilor de salubrizare, în baza O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si de concesiune, a Legii 87 / 2001 privitoare la serviciile publice de salubrizare a localităţilor, ale Legii nr. 326 / 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunala, a Legii nr. 215 / 2001 actualizata privind administraţia publica locala si a H.C.LM. Constanta nr. 335 / 2005 care a aprobat Regulamentul serviciilor de gospodărire comunala din municipiul Constanta.

Art. 2. (1) Caietul de sarcini este anexa la contractul de concesionare prin licitaţie publica a serviciului de administare platforme deşeuri din municipiul Constanta.

(2)  Autoritatea concedenta a serviciului de administare platforme deşeuri este Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, Constanta.

(3)   Ofertantul va fi numit în continuare concesionar.

CAPITOLUL II - Obiectul concesiunii A. Datele de identificare a serviciului de administare platforme deşeuri

Art. 3. - Serviciul de administare platforme deşeuri care face obiectul concesiunii

a) Cuprinde următoarele activităţi: (1) -Spălarea, vidanjarea si dezinfectia platformelor într-un grafic de 2 ori / săptămâna în sezonul cald (de la 1 martie la 1 noiembrie) si de 1 data / săptămâna în sezonul rece(de la 1 noiembrie la 1 martie), precum si suplimentar ori de câte ori este necesar în orice sezon (cu precădere după sărbători sau manifestaţii la ordinul de lucru scris al concedentului).

-Dezinsectia platformelor se va efectua de 2 ori / săptămâna în lunile aprilie, mai,  iunie, iulie, august, septembrie, octombrie.

-Deratizarea 1 data / luna a fiecărei platforme.

-Combatere manual polei si îndepărtare zăpada de pe platforma pentru gunoi - ori de câte ori este cazul, în anotimpul rece, ia ordinul de lucru scris al concedentului.

-Menţinerea în funcţionare a platformelor (întreţinerea permanenta a integrităţii construcţiilor si a tuturor dotărilor care duc la funcţionarea ireproşabila a platformei)

-Monitorizarea funcţionarii a platformelor.

-Menţinerea aspectului exterior al platformelor (curăţare de grafiti, revopsiri după caz etc.)

Bd. Tomis nr. 51; Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 -41 -708105; 900725 CONSTANTA - ROMÂNIA


2

-Concesionarul poate desfăşura si activităţi de publicitate pe panourile exterioare ale platformelor, cu obligaţia de a ceda concedentului un procent din valoarea totala a încasărilor pentru publicitate, asa cum este stabilit în continuare la cap. VIII art. 12 alin. (4). (2) Concesionarul se obliga sa construiască 444 platforme moderne pentru depunerea deşeurilor menajere pe locaţiile autorizate de Primăria Municipiului Constanta. Platformele moderne trebuie sa fie complet împrejmuite, acoperite, cu accesul strict restricţionat, de tip construcţie provizorie cvasi-modulara, pentru a fi uşor de amplasat în teren, de mutat si de încadrat în peisajul urban al municipiului Constanta.

b). Termenul de realizare - de construire si dare în folosinţa al platformelor moderne - este de 18 luni de la data semnării si înregistrării contractului. Acest termen se poate prelungi în cazul când se întârzie cu intrarea în posesie a autorizaţiilor de construcţie, din motive obiective care depind de Primăria Municipiului Constanta si care vor fi consemnate în actele încheiate între parti.

c). Platformele moderne realizate se predau de concesionar către concedent ca bunuri de retur, pe măsura ce se construiesc, prin încheierea de procese verbale de predare - primire semnate atât de către concesionar cât si de concedent.

B. Sarcinile pârtilor cu descrierea activităţilor serviciului de adrninistare platforme deşeuri.

Art. 4. Sarcinile concesionarului si sarcinile concendentului. 4.1. Sarcinile concesionarului :

(1)     Spălarea platformelor pentru deşeuri - se desfăşoară in scopul
men
ţinerii curăţeniei amplasamentului respectiv si se va efectua manual,
cu furtunul de la o autocisterna. Aceasta activitate se va face de regula
dup
ă colectarea deşeurilor si maturatul platformei.

Lucrarea consta in spălatul suprafeţei platformei si a pereţilor platformei cu furtunul racordat la autocisterna si se efectuează numai in zilele in care temperatura minima nu este mai mica de 5 grade Celsius.

Spălatul se face cu jet puternic, după executarea maturatului. Pentru a se obţine o calitate cat mai buna a acestei prestaţii se pot folosi soluţii speciale (cu detergenţi).

Activitatea se desfăşoară pe locaţiile platformelor de deşeuri menţionate în anexa si cu frecventele de lucru menţionate mai sus la art. 3 .

(2)     Vidanjarea apelor reziduale - se desfăşoară prin încărcarea în
autovidanja a lichidului existent
în rigola centrala a platformei, rezultat din
scurgerile din containere, din precipita
ţii, sau din spălarea platformei.

Pentru buna calitate a vidanjarii se vor efectua în prealabil următoarele operaţiuni :

a)    curăţatul rigolei centrale a platformei cu razul sau lopata;

b)    strângerea in grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din razuire;

c)   încărcatul grămezilor in containere.

Bd. Tcmisnr. 51; Fax: 0040-41 -708101. Tel: 0040 -41- 708105. 900725 CONSTANTA -ROMÂNIA


3

încărcarea cu apa curata a autocisternelor se va face numai de la punctele autorizate, iar golirea lichidelor colectate în autovidanja se va face de asemenea numai în locurile autorizate de R.A.J.A. Constanta .

(3)         Dezinfectia dotărilor platformelor se desfăşoară după spălare si vidanjare, prin aplicarea de substanţe dezinfectante pe platforme, în containere si în rigola care colectează scurgerile reziduale din containere, precum si prin varuirea după caz a pereţilor interiori ai platformei. Substanţele dezinfectante folosite vor fi avizate sanitar si vor fi aplicate de personal bine instruit astfel încât sa nu corodeze dotările platformei si sa nu permită ingerarea lor accidentala de copii, de oameni sau animale.

(4)         Dezinsectia dotărilor platformelor se desfăşoară după spălare, vidanjare si dezinfectie, prin aplicarea de substanţe de combatere a insectelor pe platforme, în containere si în rigola care colectează scurgerile reziduale din containere, precum si pe pereţii interiori ai platformei. Substanţele folosite vor fi avizate sanitar si vor fi aplicate de personal bine instruit astfel încât sa nu corodeze dotările platformei si sa nu permită ingerarea lor accidentala de copii, de oameni sau animale.

 

(5)     Sa respecte programul de prestaţii anexat prezentului caiet de sarcini pentru efectuarea activităţilor specificate mai sus la art. 3.

(6)       Menţinerea în stare perfecta de funcţionare a dotărilor platformei este activitatea desfăşurata de către concesionar în scopul întreţinerii permanente a integrităţii construcţiei (împrejmuire, acoperiş, structura de rezistenta, usi de acces, capace deversare deşeuri, panta spre rigola de colectare a scurgerilor, suprafaţa betonata, sisteme de închidere si monitorizare etc.) precum si a tuturor dotărilor care duc la buna funcţionare a platformei, prin efectuarea unor operaţiuni specifice de reparare sau de înlocuire a pârtilor uzate sau defecte, de ungere a sistemelor mecanice în mişcare, de menţinere a bunei închideri a uşilor de acces si a funcţionarii corespunzătoare a sistemelor de monitorizare.

In sezonul rece concesionarul se obliga sa efectueze ori de câte ori este necesar împrastierea de material antiderapant pentru combaterea poleiului si, după caz, sa deszăpezească platforma, pentru a asigura buna funcţionare a platformei si accesul uşor, fara pericol de alunecare, al persoanelor care depun deseurile la platforma.

De asemenea, după precipitaţii abundente, concesionarul va lua masuri de suplimentare a vidanjarii rigolei din centrul platformei care preia scurgerile, pentru a nu se împrăştia deseurile în jurul platformei.

(7)      Deratizarea platformelor se va efectua prin aplicarea de
substan
ţe raticide în scopul prevenirii si combaterii rozătoarelor (şoareci,
şobolani). Substanţele raticide folosite vor fi avizate sanitar si vor fi
aplicate de personal autorizat astfel
încât sa nu permită împrastierea lor
în jurul platformei si sa nu fie atinse de copii, de oameni sau animale.
Ori de c
âte ori se va efectua deratizarea si dezinsectia concesionarul va
lipi la vedere afi
şe de avertizare si informare a populaţiei pentru a
preveni ingerarea accidentala a substan
ţelor otrăvitoare.

Bd. Tomisnr. SI; Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 900725 CONSTANTA - ROMÂNIA


4

(8)                Monitorizarea bunei funcţionari a platformelor se va
desf
ăşura prin paza, sau alte mijloace eficiente, în scopul avertizării
operative a dispeceratului concesionarului asupra oric
ăror defecţiuni
precum si a prevenirii p
ătrunderii răufăcătorilor în incinta platformei.

(9)            Menţinerea aspectului exterior al platformelor este activitatea care presupune curăţarea exterioara a construcţiei platformei de afise, de grafiti, precum si întreţinerea curăţeniei pereţilor exteriori ai platformei, revopsire după caz a elementelor dotărilor construcţiei etc.

(10)    Realizarea fiecărui proiect de adaptare în teren a fiecărui tip de platforma moderna conform precizărilor de la Cap. VII privitoare la sarcinile concesionarului în domeniul investiţiilor.

(11)    Construcţia treptata a unor platforme moderne pentru depunerea deşeurilor menajere este obligaţia concesionarului în termen de 18 luni de la semnarea contractului de administrare platforme, pe locaţiile autorizate.

(12)    In cazul când una sau mai multe locaţii ale amplasamentului platformelor va trebui mutat sau reproiectat ca urmare a unor situaţii obiective neprevăzute (revendicări legale ale terenului pe care se afla platforma etc.) concesionarul se obliga sa reproiecteze si sa dezafecteze platforma respectiva pe cheltuiala sa si sa o mute pe un alt amplasament indicat prin proiect, de preferinţa pe amplasamentul cel mai apropiat de blocurile deservite.

(13)     Sa remedieze orice deficienta constatata privitoare la
depozitarea curenta a de
şeurilor menajere si sa anunţe atât concedentul
c
ât si proprietarul containerelor asupra necesitaţii înlocuirii, reparării, sau
suplimentarii recipientilor pentru de
şeuri deterioraţi existenţi pe platforma,
precum si a oric
ăror probleme care trebuie reglementate pentru buna
func
ţionare a platformelor.

4.2. Sarcinile concedentului :

Sa pună la dispoziţia concesionarului: -Locaţiile    platformelor    pentru    colectarea    deşeurilor   menajere,    conform anexei la prezentul caiet de sarcini; -Certificatele de urbanism ale locaţiilor platformelor; -Autorizaţiile de construire ale platformelor moderne;

-Graficul de execuţie a platformelor moderne pentru deşeuri - se va transmite prin ordin de lucru al concedentului către concesionar; -Proiectul cadru cu detaliile de execuţie pentru prototipurile de platforme de 2, 4, 6, 8 si 12 containere (de 1,1 mc) per platforma, pentru realizarea acestora după cum urmează: platformele vor fi complet împrejmuite, acoperite, cu accesul securizat si cu posibilitatea uşoara de depunere prin partea de sus a deşeurilor în containerele din incinta platformei, prin capace de acces unisens rabatabile.

-Sa realizeze lunar campanii de informare si educare a publicului în scopul de a sensibiliza populaţia la cartierele în care s-au construit sau în    care    se    construiesc    platforme    moderne    pe   domeniul    public,    la

Bd Tomisnr. 51; Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105, 900725 CONSTANTA - ROMAN!A


5

instrucţiunile optime specifice de folosire a platformelor moderne, la problemele de mediu legate de depozitarea deşeurilor menajere solide, de a motiva cetăţenii sa nu depoziteze deşeuri în locuri neamenajate si sa reclame la telefonul dispeceratului orice problema legata de gestionarea deşeurilor pe platformele moderne pentru gunoi.

CAPITOLULUI -           Date tehnice

Art. 5 Cantităţi de lucrări

(1)   Prestaţia se va efectua de preferinţa pe timp de zi, iar in funcţie de necesitaţi, dupa-amiaza si pe timp de noapte, cu acordul utilizatorului.

(2)   Programul de prestaţie pentru activităţile de administrare întreţinere este conform graficului anexat si orice modificare sau completare se va face prin ordin de lucru scris al concedentului.

(3)     Operaţiunile de menţinere în funcţiune a platformelor si de întreţinere a aspectului exterior al platformelor vor fi efectuate pe baza ordinului de lucru al concedentului către concesionar, care va prezenta concedentului minim 3 variante ale materialelor necesare efectuării lucrărilor, în vederea avizării acestora (în ceea ce priveşte alegerea culorilor si alegerea anumitor categorii de piese funcţionale sau ornamentale).

(4)     Serviciul de administrare si întreţinere platforme efectuat de către concesionar se va face astfel:

a)   Construcţia pe domeniul public al municipiului Constanta a -444
platforme moderne pentru de
şeuri, din care -326 platforme se vor
construi pe fostele amplasamente existente;

b)         La finalizarea construcţiei tuturor platformelor moderne, în administrare si întreţinere se vor afla ~444 platforme cu o suprafaţa totala cumulata de -13017 metri pătraţi.

c)          Predarea platformelor noi construite se va face în baza proceselor verbale de recepţie semnate de reprezentanţii pârtilor si vor intra în patrimoniul concedentului.

d)         Funcţie de extinderea zonei locuibile a municipiului Constanta, prin construirea de noi cvartale de locuinţe, de noi cartiere, de noi străzi si bulevarde, numărul platformelor se va mari; conform necesitaţilor urbane aceasta modificare se va face prin acte adiţionale la contract.

Art. 6. Condiţii de calitate

Toate activităţile obligatorii desfăşurate de concesionar si menţionate mai sus la cap. II B, vor fi efectuate cu respectarea stricta a condiţiilor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare activitate în parte.

Activităţile de deratizare, dezinsectie si cele de dezinfectie, se vor efectua conform normelor legale în vigoare. Substanţele ce se folosesc în aceste activităţi vor fi precizate de către concesionar în oferta . Produsele ce se vor utiliza în aceste activităţi vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii pentru profilaxia sanitar-umana. Aceste activităţi se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura obiectivului unde se aplica procedura si sa  nu

Bd Tamisnr. 51; Fax: 0040-41-708101: Tel: 0040-41 -708105; 900725 CONSTANTA -ROMÂNIA


6

afecteze viata si sănătatea oamenilor. înainte de începerea deratizării, dezinsectiei si dezinfectiei, concesionarul va atenţiona în scris utilizatorii platformelor. Se vor aplica afişe de atenţionare privind pericolul atingerii substanţelor aplicate.

Art. 7. Dotări cu personal - utilaje

Concesionarul îsi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale si toate echipamentele necesare, in funcţie de cantitatea de lucrări specificate mai sus la art. 5, având in vedere respectarea cu stricteţe a graficului stabilit.

CAPITOLUL IV - Tehnologii

Art. 8. - Concesionarul va prezenta in documentaţia de oferta tehnologia sa si modalitatea de organizare si funcţionare a prestaţiei de administrare platforme deşeuri, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora si la planul de construcţie la termen al platformelor moderne.

CAPITOLUL V-Verificări, recepţii, garanţii, condiţii financiare

Art. 9 - (1) Concedentul si concesionarul vor verifica împreuna, zilnic, prin sondaj, modul de efectuare a prestaţiei de către concesionar, iar constatările făcute în timpul verificărilor se vor consemna într-un raport de constatare privind calitatea prestaţiei si cantităţile de lucrări efectuate.

(2)   In rapoartele de constatare zilnice concedentul va consemna si modul de rezolvare de către concesionar a sesizărilor primite de la utilizatori si, eventual, penalităţile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

(3)     La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice făcute în cursul lunii respective.

(4)   Concesionarul răspunde si garantează material si financiar de buna desfăşurare a prestaţiei, precum si de calitatea si de cantităţile stabilite.

(5)     Condiţii financiare de execuţie :

-Concesionarul va incasa lunar de la concedent contravaloarea serviciilor efectuate conform contractului.

-Decontarea serviciilor se va face conform mijloacelor legale specifice în baza unei situaţii de plata si a recepţiei confirmate de către concedent.

CAPITOLUL VI - Condiţii de exploatare a serviciului   de administare platforme deşeuri A. Condiţii tehnice

- Serviciul de administare platforme deşeuri a localităţilor trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Bd.Tomis tir. SI; Fax; 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 900725 CONSTANTA - ROMÂNIA


7

B. Obiective de exploatare

- Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul de administare platforme deşeuri care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

a) imbunatatirea condiţiilor de viata ale cetăţenilor;

b)   promovarea calităţii si eficienta activităţilor de administare platforme
de
şeuri;

c)    dezvoltarea durabila a serviciului;

d)   protecţia mediului înconjurător, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

Art. 10. - (1) Serviciul de administare platforme deşeuri va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

-Pe toata perioada derulării contractului de concesiune, concesionarul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente.

CAPITOLUL VII - Sarcinile concesionarului in domeniul investiţiilor

Art. 11. - (1) Concesionarul se obliga sa finanţeze din fonduri proprii: a)-Proiectul de adaptare în teren a fiecărui prototip de platforma moderna în condiţiile specifice a fiecărei locaţii si realizarea în termen de 18 luni de la semnarea contractului a tuturor platformelor moderne pentru colectarea deşeurilor menajere necesare în municipiul Constanta, de tipurile si în numărul complet menţionat în anexa cu locaţiile platformelor, cu respectarea următoarelor condiţii minime : construcţie cvasi-modulara total împrejmuita cu placi de beton prinse pe stâlpi de beton; usi de acces numai pentru personalul de întreţinere desemnat de administratorul platformelor; acoperiş cu plasa securizata în care sunt prevăzute capace de acces unisens pentru încărcarea pe deasupra cu deşeuri; pardoseala de beton atât pe suprafaţa construcţiei cât si în fata uşilor acesteia pentru a permite scoaterea containerelor; panta pentru scurgeri spre o nisa (rigola colectoare); demolarea după caz a ruinelor fostelor platforme existente; încadrarea în arhitectura peisagistica a municipiului Constanta. b)-Lucrarile de investiţii pentru construcţia platformelor moderne.

(2)      Investiţiile efectuate de concesionar pentru modernizarea si efectuarea serviciului de administare platforme se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform programului de amortizare a investiţiilor menţionat de concesionar în oferta;

(3)    Concesionarul poate sa propună si sa realizeze noi investiţii, altele decât cele prevăzute în contract.

Bd. Tomis nr. 51; Fax: 0040-41 - 708101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 900725 CONSTANTA - ROMÂNIA


8

CAPITOLUL VIII - Clauze financiare si de asigurări

Art. 12. - (1) Investiţiile menţionate la art. 11 se supun obligaţiilor si clauzelor impuse de finanţator pentru fiecare modalitate de finanţare.

(2)   Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor,
termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale
bunurilor aduse ca investi
ţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut
obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului incredintat pe
perioada concesiunii si la predarea bunurilor de retur.

(3)    In cazul în care concesionarul va desfăşura si activităţi de
publicitate pe panourile exterioare ale platformelor, se obliga ca din
valorile
încasate în urma contractelor de publicitate, sa cedeze
concedentului 30 % din valoarea totala a
încasărilor pentru publicitate.

CAPITOLUL   IX-Regimul    bunurilor   utilizate   de   concesionar   in derularea concesiunii

Art. 13. - (1) Platformele moderne realizate de concesionar si devenite mijloace din patrimoniul public conform Cap. II art. 3 lit. c), se predau concesionarului prin încheierea de procese verbale de predare-primire ca bunuri din patrimoniul public.

(2) Concesionarul este obligat sa efectueze intretinerea, reparaţiile curente si
accidentale, precum si cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul
public, conform celor stabilite mai sus la art. 4, dup
ă un program ce va fi
întocmit de către concesionar si adus la cunoştinţa concedentului la data
semn
ării contractului.

(3)       Concesionarul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie si modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise in contabilitatea concedentului.

(4)       La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, in mod gratuit si libere de orice sarcina.

CAPITOLUL X- Obligaţiile privind protecţia mediului

Art. 14. - (1) Concesionarul se obliga sa respecte toate obligaţiile legale în vigoare privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului de administare platforme deşeuri, precum si cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, concesionarul va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene scadente de realizare, care vor fi aduse la cunoştinţa concedentului prin grija concesionarului.

CAPITOLUL XI-Durata concesiunii

Art. 15. - (1) Durata pentru care se concesionează serviciul de administare platforme deşeuri a localităţilor este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii, cu acordul pârtilor.

Bd. Tomis nr. 51; Fax: 0040 -41 -708101: Tel: 0040-41 -708105,900725 CONSTANTA -ROMÂNIA


9

(2)    Pe    durata    stabilita    la    alin.    (1)    se    interzice    concesionarului subconcesionarea serviciului de administare platforme deşeuri.

CAPITOLUL XII - Redeventa

Art. 16. - (1) Redeventa anuala care va fi plătită de către concesionar concedentului este de 2 % din valoarea sumelor achitate de către concedent anual pentru prestaţiile contractate. Plata redeventei se face astfel prin ordin de plata în contul concendentului care va fi precizat în contract.

(2)     Redeventa se va plaţi semestrial pana la data de 15 ale lunii
(ianuarie si iulie) urm
ând ca la sfârşitul anului sa se facă eventuale
regulariz
ări.

(3)   Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii da dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalităţi în cuantum de 0,1 % pe zi din plata restanta. Plăţile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităţilor (până la plata integrala a acestora) si numai după aceea în contul redeventei restante.

(4)   Cumularea penalităţilor până la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiinţarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei altei formalităţi prealabile.

(5)    In cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul va
pla
ţi concedentului suma de 50.000 euro ca titlu de despăgubiri.

CAPITOLUL XIII - Cuantumul garanţiilor datorate de concesionar

Art. 17. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmită concedentului o scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie care sa reprezinte 1,5% din valoarea contractului pentru primul an de activitate, stabilita în baza tarifelor agreate.

Art. 18. - Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie in valoare de 300000 LEI.

CAPITOLUL XIV - Clauze referitoare la incetarea delegării de gestiune

Art. 19. - încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face in următoarele situaţii:

a)    in cazul in care concesionarului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;

b)    la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca părţile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condiţiile legii;

c)     in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

d)    in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concedentului;

Bd. Tomism. 51; Fax: 0040-41 -708101; l"d: 0040 -41 -708105; 900725 CONSTANTA■ ROMÂNIA


10

e)    la dispariţia, dintr-o cauza de forţa majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fara plata unei despăgubiri;

f)    in cazul in care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa îi sunt suspendate sau anulate.

CAPITOLUL XV - Dispoziţii finale

Art. 20. - La licitaţia organizata pentru concesionarea serviciului de administare platforme deşeuri a municipiului Constanta pot participa numai concesionari atestaţi de către A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţionala de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunala) sau care poseda licenţa de participare la licitaţie emisa de A.N.R.S.C.

Art. 21. - (1) Caietul de sarcini este pus in vânzare de către Primăria Municipiului Constanta la sediul sau din bd. Tomis nr. 51, prevăzut in anunţul publicitar.

(2)   Preţul documentaţiei de licitaţie a fost stabilit de Primăria Municipiului Constanta la valoarea de 500 lei.

(3)   Plata achiziţionării documentaţiei de licitaţie se va face la Biroul Relaţii cu Publicul al Primăriei Municipiului Constanta din strada Ecaterina Varga nr. 27.

Art. 22. Eventualele riscuri de proiect, asa cum sunt descrise ele conform normelor în vigoare, rămân în totalitate în sarcina concesionarului în condiţiile legii.

Art. 23 Condiţiile minimale de eligibilitate se refera la respectarea prevederilor art. 180, art. 181 si art. 182 al O.U.G. nr. 34/2006 actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Aceste condiţii minimale de eligibilitate vor fi completate corespunzător, în condiţiile legii, cu prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi.

Art. 24 Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Art. 25. - (1) Condiţiile prevăzute in prezentul caiet de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de administare platforme deşeuri.

(2) Ofertanţii pot oferi si alte facilitaţi preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.

Art. 26. - Prezentul caiet de sarcini se foloseşte împreuna cu Contractul-cadru la delegarea gestiunii serviciului de administare platforme deşeuri din municipiul Constanta. \

Director,                                                        Elaborat inspector,

Tudorita Tolea                                                      Doru Harpalete

H.D./2ex.

Bd. Tomis nr. 51; Fax; 0040-41 -708101; Tel: 0040-41-70S10S; 900725 CONSTANTA- ROMÂNIA


ANEXA CAIET DE SARCINI

PROGRAM DE PRESTAŢII - CADRU

 

PERIOADA /OPERAŢII

IAN.

FEBR.

MARTIE

APRIL

MAI

IUNIE

IULIE

AUG.

SEPT.

OCT,

NOV.

DEC.

SPĂLARE

1 data/sap

1 dat/sap

2ori/sap

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

1 dat/sap

1dat/sapt

VIDANJARE

1 data/sap

1 dat/sap

2ori/sap

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sap1

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

1 dat/sap

1 dat/sapt

DEZINFECTIE

1 data/sap

1 dat/sap

2ori/sap

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

1 dat/sap

1dat/sapî

DEZINSECTIE

_

.

-

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

2ori/sapt

-

 

DERATIZARE

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/Iun

1data/!un

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/Iun

1 data/l un

COMBATERE

MANUAL POLEI

SI ZĂPADA

IN ANOTIMPUL RECE, ORI DE CATE ORI ESTE CAZUL, PRIN ORDIN DE LUCRU AL CONCEDENTULUI CĂTRE CONCESIONAR

Observaţii:

1.-ln sezonul rece spălarea se va efectua numai când temperatura nu scade sub temperatura de îngheţ.

2.-Orice modificări ale cantităţilor de lucrări fata de programul cadru prezentat mai sus, se vor face prin ordinul de lucru scris al concedentului către concesionar.


1

ANEXA CAIET SARCINI

LOCAŢII  PLATFORME PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR MENAJERE

 

Nr. crt

LOCAŢIA PLATFORMEI PENTRU GUNOI

Suprafa­ţa platfor­mei în metri pătraţi

Numărul locaţiei pe harta

Obser­vaţii

PLATFORME DE 2 CONTAINERE :

1

Fundătura 1 Mai,capăt vest bl. 57

14

37/2

 

2

Str. Th. Sperantia, intre bS. 2 si 4

14

53/2

 

3

Soveja,spate bl.l2

14

183/2

 

4

Brinduselor.capat bl.Y1

14

296/2

 

5

Cameliei,capăt L4A

14

29g/2

 

6

Mircea.capat TD4A

14

312/2

 

7

I.D.Chirescu,capăt LE8

14

344/1

 

8

Pescari lor, scuar, fta PAS

14

362/2

 

g

Unirii,U2

14

374/2

 

10

Unirii,U3

14

375/2

 

11

Pescari lor.fata MZ21

14

390/2

 

12

Pescari lor.fata FZ28

14

394/2

 

13

Mamaia,capat G1A

14

397/1

 

14

Luntrei.curte int. bl.SNC

14

399/2

 

15

Canarache.linga "Confort Urban"

14

405/2

 

16

Ecat.Varga,curte int. nr.31-33

14

408/1

 

17

Răscoalei nr. 1

14

409/2

 

18

Mircea,spate MF5B

14

411/2

 

19

Ferdinand,spate bloc R4

14

418/2

 

20

I.Gh.Duca 12.curte int.

14

420/1

 

21

Castanilor,intre bl. R.Opreanu 4 si bl. Mihaileanu 65

14

421/2

 

22

Ştefan cel Mare 108

14

426/2

 

23

Str. Gării,spate R1

14

435/2

 

24

Th.Burada.spate bl.MTTC

14

436/2

 

 

TOTAL PLATFORME DE 2 CONTAINERE   =   24 buc.

 

 

 

PLATFORME DE 4 CONTAINERE:

1

Brizei,bloc FA3,colt cu Str. Zefirului

21

4/4

 

2

Str. Zefirului nr.4,bl.FB3,in capăt

21

6/3

 

3

Brizei,capăt b!.OB7

21

9/3

 

4

Str. Condorului,linga p.t.

21

18/3

 

5

Str. Pajurei,in spatele bl.FE6

21

19/4

 

6

B-dul 1 Mai.intre bl.S6 si ScGen.16

21

22/3

 

7

Aurora intre bl. AR2 si UM3

21

26/4

 

8

B-dul 1 Mai vechi,capat nord bl, B7

21

30/3

 

9

B-dul 1 Mai.intre blocurile PF11 sc.B si PF12 sc,A

21

36/3

 

10

Stadionuluijntre bl. H16A si H16B

21

38/3

 


2

 

11

Al.Campinei,intre bl. C1 si C6

21

39/3

 

12

Al. Campinei.langa punctul termic

21

41/3

 

13

B-dul A. ViaicuX Al.Campinei

21

42/3

 

14

Str. Panduruluirnr.37 - 39,in spate bloc 17,punct termic

21

52/3

 

15

Aleea Nalbei - teren viran, fata blocuri L105C si L106 sc.A

21

57/4

 

16

Aleea Dalieijntre bl.L127B si L131

21

59/4

 

«7

■ i

AIaa^   n^liAi   intra   hlnrufil*   1   HO?   vr* C* c*\   1   H Oft

f   ţll^VL'    WWMbl,lllt<^    U*UUW<  Mlw    1-   1 M- '      *>w. w   Wl    fc-   1 *-W

21

61/3

 

18

Marcovici,spate bl.MGIOsi Mg11

21

63/3

 

19

Mangaliei,in dreptul bl J8

21

66/3

 

20

Mangaliei,tn dreptul blocului SM3

21

68/3

 

21

Mangaliei,in capăt bloc SM1

21

69/4

 

22

Str. Pelicanului,in spate blocuri AV31 si AV32

21

71/4

 

23

Vârful cu Dor.lntre bl.V5 si V3

21

92/3

 

24

Vârful cu Dorjn fata bloc AV5

21

94/4

 

25

B-dul A.Vtaicu,intre bl. AV2 si AV3

21

96/3

 

26

Romanitei,in capăt bloc A sc.F

21

99/4

 

27

Aleea Albastrelelor,in fata bloc E,intre Dispensar si Posta

21

102/4

 

28

Făgetului nr. 136,capăt vest bl.ST3,lingă trotuar

21

115/3

 

29

Mircea cel Batran X Fagetului.capat nord bl.MD14

21

116/4

 

30

Mircea cel Batran 181,intre bl.MS3B sc.C si bl.TD7 sc.D

21

117/4

 

31

Plantelor,spate bl. IS4

21

119/4

 

32

Plantelor.spate bl. IS6

21

120/3

 

33

Al. Cutezători,spate bl,IV3 sc.A

21

129/4

 

34

Dreptăţii,intre bl.Q si bl.O

21

139/4

 

35

I.LCaragia!e,capat bl.L2 sc.B

21

141/4

 

36

Berzei,capăt bl.H1 sc.C

21

146/3

 

37

Eliberării,spate bl.lV28 sc.B

21

148/3

 

38

Hurmuzache.fata bi.lV25

21

149/4

 

39

Hurmuzache,spate bl.lD3

21

151/3

 

40

Dezrobirii,spate bl.lDI C

21

153/4

 

41

Bratianu,lingă bl.I{CFR)

21

154/3

 

42

Topolog,capat bl.F8

21

165/3

 

43

Bravilor,bl.F7,linga salvare

21

166/3

 

44

Cerbului,spate centrala

21

171/3

 

45

Dionisie cel Mic.fata bl.DR32

21

172/3

 

46

Soveja,spate bl.13

21

184/3

 

47

Soveja.spate bl.14

21

185/4

 

48

1. Alexandrescu,lingă bl.59

21

187/3

 

49

1. Alexandrescu,lingă bl.57

21

188/4

 

50

B.St.Delavrancea,intre bl.33 si 37

21

191/3

 

51

Biruinţei X.Izvor

21

193/3

 

52

Stadionului.parcare bl.3C

21

204/3

 

53

Badea Cartan,capăt bl.BC7

21

209/4

 

54

Tulcei,capat bi.TMIA

21

216/3

 

55

Zmeurei,capăt bl,U2

21

220/3

 

56

BP HasdeuTspatebl.H11

21

224/4

 

57

BP Hasdeu,spatebl.S1B

21

225/4

 

58

BP Hasdeu,intre H8 si H7

21

227/4

 

59

Lapusneanu,spate bl.LT2

21

233/3

 

60

Lapusneanu,spate bl,LT3

21

234/4

 

61

Lapusneanu,bl.L8 -TBC

21

235/3

 


3

 

 

62

Tomis,intrebl.M3si N3

21

237/4

 

63

Fat Frumos,

21

240/3

 

64

Fat Frumos,intre bl. S1 si CA2

21

241/4

 

65

Fat Frumos.capat bl.S3

21

242/3

 

66

Heracleea.capat bl.S1

21

243/4

 

67

Heracleea.fata bl.S2

21

246/4

 

68

Caoidava.fata bl.X1

21

249/4

69

Suceava.capat bl.U3

21

250/4

70

Tomis,capat bi.B

21

256/3

 

71

Hortensieuntre bl.D1 si D2

21

258/3

 

72

Hortensiei,capăt bi.ME2A

21

260/3

 

73

Hortensiei,fatabl.R2

21

263/4

 

74

Dob. Eugen iu ,parcare bl.X5

21

265/3

 

75

Hortensiei,intre bl.G6 si 03

21

266/3

 

76

Hortensiei,intre bl.G8 si 03

21

267/4

 

77

Umbrei Suceava,intre bl.6 si 9

21

279/4

 

78

Dob.Eugeniu,capat b.S1

21

289/4

 

79

Dob.Eugeniu,capăt bl.S4

21

290/4

 

80

Brinduselorjntre bl.X3 si X4

21

292/4

 

81

Brinduselor.capat Z1 ,L9

21

293/3

 

82

Brinduselorjntre bl. Z1 si PTS

21

294/4

 

83

Brinduselorjntre bl.X6 si V3

21

295/3

 

84

Magnoliei Xgradinilor

21

297/3

 

85

Mag noi iei, capăt G1

21

298/3

 

86

Pictor Luchian.capat LE51

21

302/4

 

87

N.Tonitza,capăt L5

21

306/4

 

88

Pictor Luchian.fata L1

21

307/3

 

89

Mircea,intre MS4 si centrala

21

311/3

 

90

Stejarului.parcare 20B

21

315/3

 

91

Crizantemelor,fata H2

21

316/4

 

92

Crizantemelor X Lăcrămioarei

21

317/3

 

93

Lăcrămioarei, ca pat JO

21

319/4

 

94

Munteniei,lingă punct termic

21

321/4

 

95

Alex.cel Bun X Bucovina

21

322/3

 

96

Mamaia,spate L1A

21

323/4

 

97

Malinului,capat B4

21

326/3

 

98

Maiinului.capat B5

21

327/4

 

99

Malinului,capat Cresa 7

21

329/3

 

100

Macilor,capat A2

21

330/3

 

101

Ftaminda,capat TS6A

21

332/4

 

102

Barbu Lautaru.capat TS9A

21

333/3

 

103

TomisX Farului,capatTS10

21

334/4

 

104

N Grigorescu,capatTS14B

21

336/3

 

105

Grigorescu X Ciocirliei,capat TS152

21

337/3

 

106

Hasdeu X Ciocirliei,capat LE48

21

338/4

 

107

Lapusneanu,spate LE42

21

330/4

 

108

Barbu Lautaru.capat LE37

21

341/3

 

109

Lapusneanu,vcapat LV4

21

348/3

 

110

Eremia Movila,capăt LV19

21

349/3

 

111

Lapusneanu,spate LV34

21

350/3

 

112

Luntraşi

21

351 IA

 

113

Pescarilor,vis-avis BM11

21

364/4

 


4

 

114

Pescarilor,fata BM14

21

366/4

 

115

Pescarilor.intre E2 si F

21

368/4

 

116

Pescarilor.capat A2

21

369/4

 

117

Pescari lor, vis-a vis A3

21

370/4

 

118

Unirii,lingă p.t.

21

371/4

 

119

Unirii.spate D

21

372/4

 

120

Soveia X Caiuti

21

376/4

 

121

Mr.Sofran, capăt L1

21

378/3

 

122

N.Predescu,capat L5

21

379/4

 

123

Mr.Sofran,capăt G6

21

380/4

 

124

PescarilorX Economu.fata bl.ANL

21

383/4

 

125

Economu,spate U1

21

384/3

 

126

Unirii.spate V6A

21

392/4

 

127

Gh.Sontu,spate Arhiepiscopie

21

402/3

 

128

Ecat.Varga,capat,nr.13,15

21

406/4

 

129

Ferdinand,capat bl.D

21

424/3

 

130

Ferdinand,spate R2

21

425/3

 

131

Ferdinand 98

21

428/4

 

132

Traian,vis-â-vis bl.KIA

21

429/4

 

133

Stradela Basarabi,spate F17

21

430/4

 

134

Stradela Basarabi,lingă nr.10

21

431 IA

 

135

Oborului ,fata L1

21

434/3

 

136

Lupeni,lingă E1

21

437/4

 

137

Bratianu,Intre MAS si MA4

21

445/3

 

138

Aleea Scoiii.in parcare bloc J3

21

65/2

 

139

Al. Albastrelelorjn fata bloc F

21

101/2

 

140

AI.AIbastrelelor.fata Cămin ROMED

21

103/2

 

141

CANegruzzi.capat bl.lD3

21

152/2

 

142

Bratianu.spate bl.SR8.scA

21

155/2

 

143

Fulgerului,intre bl.MFAI si MFA2

21

170/1

 

144

Stadionului,capăt centrala

21

203/1

 

145

Soveja, intre bl.l si U

21

221 11

 

146

Lapusneanu,bcapat b!.S4

21

244/2

 

147

Heracleea,capat bl Z1

21

247/2

 

148

Hortensiei,capăt bl.MEIA

21

259/2

 

149

Lapusneanu,intre bl.X1 si X2

21

291/2

 

150

Cameliei.fata L10

21

300/2

 

151

Cameliei X Pictor Luchian

21

299/2

 

152

lasomiei,capat L10

21

304/2

 

153

iasomiei,capăt L10

21

305/2

 

154

Lăcrămioarei,capăt G3d

21

318/2

 

155

Mălinului,capăt joc copii

21

325/2

 

156

Păun Pincio X Prahova

21

335/2

 

157

Poporului X M.Viteazu

21

342/1

 

158

I Rom an, capăt LE12

21

343/1

 

159

Mihaileanu X Topraisar.capat LE2

21

345/2

 

160

I.Gh.Duca X Castanilor,capăt L51

21

346/2

 

161

Lapusneanu,spate LV3,LV5

21

347/2

 

162

P.Vilcan X Chiliei,intre bl.A si B

21

354/2

 

163

Tomis 132.IE2

21

355/2

 


5

 

164

Mamaia 58:LD4A

21

356/2

 

165

Mamaia 62.spate LD4C

21

357/2

 

166

Pescarilor,capăt BM9A

21

363/2

 

167

Pescari lor, fata BM12

21

365/2

 

168

Pescari lor, fata BM16

21

367/2

 

169

Unirii, U1

21

373/2

 

A -7f\

i   V

1 Inini___ -si r n

UIII1 11, VdpCtL   \J   X

£. I

3S5 / 2

 

171

Unirit,capat U2

21

387/2

 

172

Unirii,spate FZ26

21

391 /2

 

173

Pescarilor, capăt FZ24

21

393/1

 

174

Pescarilor.fata FZ29

21

395/2

 

175

Mamaia,capat G3A

21

398/1

 

176

Ovidiu,nr.18-20

21

404/2

 

177

DragosVoda.curte imob nr.10

21

407/1

 

178

Ferdin and, spate MV2A

21

413/2

 

179

Castanilor.intre nr.9 -11

21

422/2

 

180

M.Viteazu X Castanilor

21

423/2

 

181

Ştefan cel Mare 118,vis-a-vis

21

427/2

 

182

Oborului,bl.ATCOM

21

432/2

 

183

Lupe ni,capăt E3

21

438/2

 

184

Lupeni.capat B4,p_l

21

439/2

 

185

Lupeni,capăt E5

21

440/2

 

186

Lupeni.capat B5

21

441/2

 

 

TOTAL PLATFORME 4 CONTAINERE = 186 buc.

 

 

 

 

PLAT

FORME DE 6 CONTAINERE:

 

 

 

1

Romanitei.in dreptul bioc A sc.C

30

98/5

 

2

Arcaşului 10,fata FA0 sc.A,parcare

30

1 /5

 

3

Brizet,bloc FA5,colt cu Str. Zefirului

30

5/5

 

4

Mărţişorului,intre bl. FC2 si FC19

30

12/6

 

5

Aleea Steluţei,bloc FD22,colt cu linia de tramvai

30

16/5

 

6

Str. Pajurei,in fata bl.FG4,sc.A

30

20/5

 

7

B-dul 1 Mauntre W.UM1 sc.A si MG1 sc.C

30

23/6

 

8

Caraiman intre bl. MG2 si DN3

30

24/5

 

9

Dunării intre bl.PF5 si PF3

30

25/5

 

10

B-dul 1 Mai - vechi,spate capăt sud bl.SNC2

30

29/5

 

11

B-dul 1 Mai vechi.fata Cămin 3 -Far

30

32/6

 

12

B-dul 1 Mai - vechi,fata Cămin 5

30

33/6

 

13

B-dul 1 Mai - vechijinga bl.PF8

30

34/6

 

14

B-dul 1 Mai - vechi,intre blocurile PF9 si PF12

30

35/5

 

15

Al.Campinei,intre bl.C3 si C4

30

40/6

 

16

B-dul A. Vlaicu,intre bl. B3 si B4

30

43/5

 

17

B-dul A. Vlaicu,intre bl. B5 si B6

30

44/5

 

18

B-dul A. Vlaicu,intre bl.B7 si B8

30

45/5

 

19

Aleea Campinei.fata bl.PC2 sc.B-C

30

46/5

 

20

Al. Micsunelelor,spate bl.22 sc.G

30

47/5

 

21

Pandurul ui,capăt bl. 31

30

49/6

 

22

Al.Mugurului,fata bl.1,intre sc.A-B

30

54/5

 

23

Aleea Nalbei - teren viran, spate bloc L118B sc.A

30

58/6

 

24

Mangaliei,fata bl.J5 si J6

30

64/5

 


6

 

25

Mangaliei.spate bl.SM5 si SM6

30

67/5

 

26

Aleea Egretei,in parca re, blocurile AV8 si AV9

30

110/5

 

27

Aleea Egretetjntre blocurile C3 si TCIND (C2)

30

112/6

 

28

N.Grindeanu,intre bloc M6 si M5

30

82b/6

 

29

Progres ului,capăt bl.A6,parcare

30

84/5

 

30

Bretea A.Vlaicu,spate bl.C4,capat bl.F2

30

87/6

 

04 \J 1

ivii  viou,muuaiuiuw  vc

ou

n*> ; c

 

32

Stanjeneilor X Praf. Murgocijn dreptul Cămin SOCEP

30

100/6

 

33

Al.Garofita,punct termic intre bl.L73 sc.A si L81 sc.C

30

107/5

 

34

Al. Garofita in spate bl.F1 sc.C-D

30

108/5

 

35

Eliberarii.lateral bl.lV19 sc.A

30

131/6

 

36

Solidarităţii,intre bl.Asc.A si B sc.E

30

133/5

 

37

Eliberării,spate bl.H1,intre sc.D-E

30

135/6

 

38

Eliberării,spate bt.L2

30

136/5

 

39

Eliberării,spate b!.IV45 sc.D

30

140/6

 

40

Berzei,spate bl.S sc.E

30

142/6

 

41

Berzei,capatbl.lV37

30

143/5

 

42

Berzei,fata bl.11 sc.A

30

144/5

 

43

Bravilor.fata bl. K1

30

145/6

 

44

Bravilor.spate bl,IV31

30

147/6

 

45

Amzacea,intre bl.!V23 si ID5

30

150/5

 

46

I.LCaragiale.capat bl.F4 sc.E

30

158/5

 

47

I.L.Caragiale.intre bl. E1 si E2

30

159/6