Hotărârea nr. 129/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. Petru Vulcan nr. 42, teren in suprafata de 192,04 mp, proprietate Mina Tanase si Anisoara

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E,

str. Petru Vulcan  nr. 42, teren în suprafaţă de 192,04 mp,

proprietate Mina Tănase şi Anişoara

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, cu asigurarea a două locuri de parcare la demisol, str. Petru Vulcan  nr. 42, teren în suprafaţă de 192,04 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 13176, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37807 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20543/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Mina Tănase şi Anişoara conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 930/2003 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie şi procesului verbal de punere în posesie nr. 136683/2003.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MINA TĂNASE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR129/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 27961 / 26.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mina Tănase privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, str. Petru Vulcan  nr. 42, teren în suprafaţă de 192,04 mp, proprietate Mina Tănase şi Anişoara.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 13176, este proprietate Mina Tănase şi Anişoara conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 930/2003 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie şi procesului verbal de punere în posesie nr. 136683/2003.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 192,04 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Petru Vulcan cu o deschidere de 7,97 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+2E cu destinaţia de locuinţă – 2 apartamente. Proiectul propune amenajarea a două locuri de parcare la demisolul clădirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,20 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E.

P.O.T. propus = 72 %             C.U.T. propus = 2,51

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2169/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 6213 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E, str. Petru Vulcan  nr. 42, teren în suprafaţă de 192,04 mp, proprietate Mina Tănase şi Anişoara.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

P.U.D- Locuința S+P+2,strada Petru Vulcan, nr. 42, Constanta


LEGENDA

» Limita terenului studiat
întocmi

arh Pintilescu Paula Nr. TNA 1049


PLAN DE SITUAȚIE sc 1/500

-REGLEMENTARI URBANISM-