Hotărârea nr. 128/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT IN SERVICE AUTO si BIROURI P-P+1E, str. Comarnic nr. 72, teren in suprafata de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT în SERVICE AUTO şi BIROURI P-P+1E, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 1500 mp,

proprietate SC ASCENDOS SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT în SERVICE AUTO şi BIROURI P-P+1E, cu asigurarea a 15 locuri de parcare în limta proprietăţii, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 1500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7196/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 30677 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2720/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC ASCENDOS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 725/2004 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ASCENDOS SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR128/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 23723 / 26.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ASCENDOS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT în SERVICE AUTO şi BIROURI P-P+1E, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7196/2, este proprietate SC ASCENDOS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 725/2004 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona centrelor de cartier, a echipamentelor publice, serviciilor de interes general, a unităţilor de producţie mici şi nepoluante şi locuinţelor conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea de acces din incinta SC DELTA CONS SA cu o deschidere de 37,34 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei imobilului existent parter  şi supraetajarea lui parţială pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de service auto şi birouri. Proiectul propune amenajarea a 15 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P-P+1E.

P.O.T. existent = 29,33 %                   C.U.T. existent = 0,29

P.O.T. propus = 29,33 %                    C.U.T. propus = 0,39

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2924/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10764/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 14940/2006

- Aviz Mediu nr. 9614 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1571/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT în SERVICE AUTO şi BIROURI P-P+1E, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


I-

3L


5 2

->•!