Hotărârea nr. 127/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu un ETAJ, str.Enachita Vacarescu nr. 22, teren in suprafata de 93,77 mp, proprietate Ilie Sandel si Tatiana

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ,

str.Enăchiţă Văcărescu nr. 22, teren în suprafaţă de 93,77 mp,

proprietate Ilie Săndel şi Tatiana.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

  Art. 1  -   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 22, teren în suprafaţă de 93,77 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul, identificat cu nr. cadastral 4079/1 şi înregistrat în Cartea Funciară sub nr. 11956 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11769/2000 eliberată de e Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Ilie Săndel şi Tatiana conform contractului de vânzare-cumpărare nr.4430/2000 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 -   Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ILIE SĂNDEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.127/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.7448 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ilie Săndel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 22, teren în suprafaţă de 93,77 mp, proprietate Ilie Săndel şi Tatiana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4079/1, este proprietate Ilie Săndel şi Tatiana conform contractului de vânzare-cumpărare nr.4430/2000 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2- subzona locuinţelor individuale din zonele centrale vechi ale intravilanului municipiului Constanta, în regim maxim de înălţime P+2E, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă  formată dintr-o cameră şi dependinţe, cu suprafaţă construită de 29,95 mp, care se mentine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 93,77 mp, se află în municipiul Constanţa, cartierul I.C.Brătianu. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Enachiţă Văcărescu cu o deschidere de 6,67m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea în incintă a unui loc de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent =28,98 %                    C.U.T. existent = 0,29

P.O.T. propus = 72,20 %                    C.U.T. propus = 1,44

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate sc. 1 :50000               -Memoriu general

- Încadrare în zonă sc.1 :500                           -Certificat urbanism nr.3714/2006

- Situaţia existentă sc. 1:200                          

- Regimul de proprietate sc.1:500                 

- Reglementări urbanistice sc.1:500              

- Reglementări edilitare sc.1:500                               

- Desfăşurări de front stradal sc.1:100

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr.  RP/2006

                       

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ, str.Enăchiţă Văcărescu nr. 22, teren în suprafaţă de 93,77 mp, proprietate Ilie Săndel şi Tatiana.

 

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

j]


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

REGLEMENTARI URBANISTICE Se. 1 : 500


1

yFi

«a? f

1

4

ZS4

|

D

L

1 |

1

1 Q

1 '

Jil


LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIATE.

LIMITE DE PROPRIETATE;

LIMITA OBIECTIVULUI PROPUS.

CONSTRUCȚII EXISTENTE

CONSTRUCȚIE P EXISTENTA PROPUSA LA SUPR ETAJARE

EXTINDERE P-1 PROPlJSA-I.OCl IN I A

SPATII PLANTATE EXISTENTE SI MENȚINUTE

PARCARE SI GARARE IN INCINTA PROPUSA

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚI! PIETONALE.

ACCESE PIETONALE SI ALTO IN INCINTA

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE SI PROPUSE

CONFIG! RAȚIA SPAȚIAL VOLUMETRICA

H = n 18 ni Ia comisa pu P - IE (propus;

INDICI DE OCl I’ \RE SI lTIIJZARE ATERENVLl I

POT existent    28.98    %

POT propus    7220    %

CUT existent    029

CVT propus    P - IL I 44

BILANȚ TERITORIAL < EXISTENT SI PROPUS)

Sl.IPRAEAIA TEREN    St = 103 33 mp

SUPRAFAȚA C-TIE REZULTATA P* IE (locuința) Se = 74


r

| Proiectat

Cd arh Omocea Dumitru

fkr

Desenat

Teh. Omocea Ileana

d

Sef proiect

Cd. arh. Omocea Dumitru

1/

iLL


Proiect: Eximdere Incumbi parter cu P- IE si supraelaiarc cu un nivel

PR.NR

66706

Beneficiar: li IE sandei si ii ie iahana

FAZA

Amplasament: Mun Constanta. Str Enachitu Vocarcscu, nr

PUD

22, Jud. C-u

Scara

PI.

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

Data

12 2006

03