Hotărârea nr. 126/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3-4E, str. Ion Roata nr. 4C, teren in suprafata de 325 mp, proprietate Pasata Cociu si Nicoleta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3-4E,

str. Ion Roată nr. 4C, teren în suprafaţă de 325 mp,

proprietate Paşata Cociu şi Nicoleta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3-4E, cu asigurarea a 6 locuri de parcare în incintă, str. Ion Roată nr. 4C, teren în suprafaţă de 325 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18148, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 49927 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9220/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Paşata Cociu şi Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 504/2006 autentificat de notar public Grosu George.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PAŞATA COCIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR126/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 20018 / 23.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Paşata Cociu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3-4E, str. Ion Roată nr. 4C, teren în suprafaţă de 325 mp, proprietate Paşata Cociu şi Nicoleta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18148, este proprietate Paşata Cociu şi Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 504/2006 autentificat de notar public Grosu George.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 325 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada  Ion Roată cu o deschidere de 10,14 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+3-4E cu destinaţia de imobil locuinţe – 6 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 6 locuri de parcare la parterul construcţiei care va rămâne liber.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3-4E.

P.O.T. propus = 60,50 %                    C.U.T. propus = 4,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3867/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Adresa Direcţia Patrimoniu nr. 114133/2006 de

- Studiu însorire                                                           stabilire număr stradal

- Plan parcare                         

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade, volumetrie

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10752/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 14119/2006

- Aviz Mediu nr. 8653 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1572/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3-4E, str. Ion Roată nr. 4C, teren în suprafaţă de 325 mp, proprietate Paşata Cociu şi Nicoleta.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


048

2006

Denumire proiect    CONSTRUIRE MOOL CU

APARTAMENTE P+J. CU PARCARE LA DEMISOL

Localitatea    CONSTANTA, Str.lON ROATA. nr.4C

Beneficiar    PASATA COCIU si NICOLETA

Scara

1:500

Denumire planșa

PLAN DE SITUAȚIE - PROPUNERE

Data 09-2006 | Faza PUD |piansa nrA11