Hotărârea nr. 125/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+10E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Renasterii nr. 2, teren in suprafata de 701,74 mp, proprietate SC SATU & FASE SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Renaşterii nr. 2, teren în suprafaţă de 701,74 mp,

proprietate SC SATU & FASE SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, cu asigurarea a 38 locuri de parcare în incintă, str. Renaşterii nr. 2, teren în suprafaţă de 701,74 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4518, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 12028 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11402/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC SATU & FASE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1097/2000 autentificat de notar public Andrei Octavian.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC SATU & FASE SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 125/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 22221 / 20.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC SATU & FASE SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Renaşterii nr. 2, teren în suprafaţă de 701,74 mp, proprietate SC SATU & FASE SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4518, este proprietate SC SATU & FASE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1097/2000 autentificat de notar public Andrei Octavian.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 701,74 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intaersecţia străzii Renaşterii cu bd. Mamaia cu o deschidere de 34,04/17,27m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+10E cu destinaţia de imobil locuinţe – 40 apartamente. Proiectul propune amenajarea subsolului şi parterului ca parcare pentru 38 autoturisme : 22 locuri la subsol şi 16 locuri la parter, organizate în sistem Klaus,  baterii de 2 autovehicule. Accesul în parcare se va face dinspre strada Renaşterii. Proiectul propune amenajarea la parterul imobilului a două spaţii comerciale cu acces dinspre bd. Mamaia.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+10E.

P.O.T. propus = 70 %             C.U.T. propus = 8,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în PUG

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 141/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Plan subsol şi parter                        

- Studiu însorire

- Perspective

 

Avize utilităţi                                                  Alte avize

- ROMTELECOM nr. 81/2007                      - Aviz Sanitar nr. 2-1228/2007

- RADET nr. 140 BC/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, str. Renaşterii nr. 2, teren în suprafaţă de 701,74 mp, proprietate SC SATU & FASE SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

DUL MAMAIA


P.U.D.


IMOBIL S+P+10E

STR. RENAȘTERII nr. 2


REGLEMENTARI


LEGENDA


• Limita zonei studiate > Limita aferenta construcției propuse Magazie

Banei, clădiri de birouri Imobil de locuințe propus

Imobil locuințe

Spatii verzi amenajate

Trotuare, pietonale majore

Circulații carosabile Accese pietonale

Accese auto

Aliniament propus

Regim maxim de Înălțime


Procent maxim de ocupare a terenului

Coeficient maxim de utilizare a terenului

S.C.MBV GRUP S.R.L. CONSTANTA

Arh T.Calota Arb T.Calota Arti. M. Bell

IMOBIL S+P+10E STR. RENAȘTERII nr.2 beneficiar:

SC SATU & FASE S R.L

planșa:

REGLEMENTARI


PR.NR; 01 / 2007

etala.

02.2007


sc 1/500


planșa

P.U.D.

IMOBIL S+P+10E

STR. RENAȘTERII nr. 2

PERSPECTIVE

1    ANEXALA