Hotărârea nr. 124/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 218/2004 privind aprobare PUD – AMENAJARE SPATIU VERDE SI PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren in suprafata de 546,40 mp, proprietate Creanga Marius, Chiriac Violeta Sabina si Creanga Violeta Mariana

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 218/2004

privind aprobare PUD – AMENAJARE SPAŢIU VERDE ŞI PARCARE,

bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 546,40 mp,

proprietate Creangă Marius, Chiriac Violeta Sabina şi Creangă Violeta Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 218/2004 privind aprobare PUD – AMENAJARE SPAŢIU VERDE ŞI PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 546,40 mp, proprietate Creangă Marius, Chiriac Violeta Sabina şi Creangă Violeta Mariana, în sensul construirii unui imobil P+1E – spaţiu comercial, servicii, show-room, cu asigurarea a 9 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RAJA nr. 56/2445/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20560, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54759 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16325/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Creangă Marius, Chiriac Violeta Sabina şi Creangă Violeta Mariana conform dispoziţiei primarului nr. 1598/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 78558/2006.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CREANGĂ MARIUS, Drei. CHIRIAC VIOLETA SABINA, Drei.  CREANGĂ VIOLETA MARIANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.124/ 07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 27788 / 01.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Creangă Marius pentru modificarea HCLM nr. 218/2004 privind aprobare PUD – AMENAJARE SPAŢIU VERDE ŞI PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 546,40 mp, proprietate Creangă Marius, Chiriac Violeta Sabina şi Creangă Violeta Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral, este proprietate Creangă Marius, Chiriac Violeta Sabina şi Creangă Violeta Mariana conform dispoziţiei primarului nr. 1598/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 78558/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 546,40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Aurel Vlaicu cu o deschidere de 32,13 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de spaţiu comerccial la parter, show-room şi birouri la etaj. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 9 autoturisme în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 55 %             C.U.T. propus = 1,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4953/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Perspective                           

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 56/2445/2007                               - Aviz  Brigada Pompieri nr. 11694/2007

- TERMOELECTRICA nr. 365/2007            - Aviz Sanitar nr.2- 10122/2007

- RADET nr.  35/2007                                    - Aviz Mediu nr. 1433 RP/2007

                       

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 218/2004 privind aprobare PUD – AMENAJARE SPAŢIU VERDE ŞI PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 546,40 mp, proprietate Creangă Marius, Chiriac Violeta Sabina şi Creangă Violeta Mariana, în sensul construirii unui imobil P+1E – spaţiu comercial, servicii, show-room.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


COEFICIENȚI URBANISTICI

SITUAȚIA EXISTENTA


SITUAȚIA PROPUSA


PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


modlf. HCLM 218/2404 -CONSTRUIRE lttO8JLP«1E SPAȚIU COMERCIAL SCPrtCIt SI SHOW-ROOM

3. REGLEMENTARI URBANISTICEPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

• • - LIMITA ZONA STUDIATA

— LIMITA TEREN AFERENT P.U.D.

proprietate orivate CREANGA MARIUS conform dispoziției de primar nr 1598 '2006 S teren* 546 00 mp

_ LOCUINȚE COLECTIVE LOCUINȚE INDIVIDUALE

ANEXE GOSPODĂREȘTI

CURȚI CONSTRUCȚII

SPATII COMERCIALE


ARIE TEREN

546,40 mp

ARIE CONSTRUITA

0 mp

ARIE DESFASURATA

0 mp

P.O.T.

0%

C.U.T,_

0


ARIE TEREN

546,40 mp

ARIE CONSTRUITA

300.00 mp

ARIE DESFASURATA

765.00 mp

P.O.T.

55.00 %

C.U.T.

1.40S'R'L'


:T


STR. PATRIE NR- 21 CONSTANTA


TEDFAX.W1/61


Denumire:


UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA _i STATII DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

CONSTRUCȚII PROPUSE ] CIRCULAȚII CAROSABILE 2) CIRCULAȚII PIETONAI J SPATII VERZI

ACCESE PIET

" ACCES AUTO * ACCES AUTO-

modlf. HCLM 218/2004CONSTRUIRE IMOBIL P+1E-SPAȚIU COMERCIAL SERVICII SI SHOW-ROOM

COU$ta! (7A. B-DUL AUPSL VLAKXl IN FATA CANTINEI CET

Beneficiar CREANGA MARIUS


PROIECTARE 81 COHSVLT; MT.. Iii C(

www sc -tertet-srl liiorti

PROIECTAT

Arh. A. Bescuca

TTyr

SCARA

FAZA

DESENAT

Arh. A. Bescuca

1:1000

REGLEMENTARI URBANISTICE

PUD

VERIFICAT

Arh. A. Bescuca

DATA

PLANȘA

SEF PROIECT

Arh. A. Bescuca

lUL

feb 2007

A3