Hotărârea nr. 123/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE si EXTINDERE LOCUINTA cu P+1E, str. Serban Voda nr. 6D, teren in suprafata de 600 mp, proprietate Belu Vasile si Veronica

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE şi EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E,

str. Şerban Vodă nr. 6D, teren în suprafaţă de 600 mp,

proprietate Belu Vasile şi Vironica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE şi EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E, str. Şerban Vodă nr. 6D, teren în suprafaţă de 600 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6617/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101348 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 52319/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Belu Vasile şi Vironica conform contractului de partaj voluntar nr. 17783/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BELU VASILE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 123/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 18897 / 20.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Belu Vasile privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE şi EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E, str. Şerban Vodă nr. 6D, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Belu Vasile şi Vironica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 17783/1995;

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6617/1, este proprietate Belu Vasile şi Vironica conform contractului de partaj voluntar nr. 17783/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 600 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Şerban Vodă cu o deschidere de 8,15 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea şi extinderea locuinţei existente parter cu un corp cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 44,12 %                   C.U.T. existent = 0,44

P.O.T. propus = 48,54 %                    C.U.T. propus = 0,66

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2173/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- SC ELECTRICA nr. 1950 /2006                  - Aviz Mediu nr. 5604 RP/2006

- ROMTELECOM nr. 940/2006                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE şi EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E, str. Şerban Vodă nr. 6D, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Belu Vasile şi Vironica.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT            


PUD


Xz\X

Z;


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

OBIECTIV    SUPRAETAJARE LOCUINȚA PAR I ER SI

EXTINDERE CU P+1E

AMPLASAMENT Str. SERBAN VODĂ nr.6 D Constanta BENEFICIAR    BELU VASILE SI VIRONICALEGENDA


REGLEMENTARI


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT

ALINIAMENT PROPUS

CONSTRUCȚII PROPUSE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

ACCES PRINCIPAL ACCES SECUNDAR CIRCULAȚII CAROSABILE - TROTUARE

SPATII VERZI EXISTENTE

PLANTAȚII PROPUSE


SUPRAFAȚA TERENULUI SUPRAFAȚA PROIECTATA C2 SUPRAFAȚA CONSTRUITA TOTALA SUPRAFAȚA DESFASURATA PROIECTATA SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA

propus. 48.54 %    C.U.PLAN DE SITl PR

DATA AUGUST

2006


630,00 mp. 37,16 mp.

299,58 mp.