Hotărârea nr. 122/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, bd. Ferdinand nr. 54A, teren in suprafata de 158 mp, proprietate Tarina Bogdan Ioan

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M,

bd. Ferdinand nr. 54A, teren în suprafaţă de 158 mp,

proprietate Ţarină Bogdan Ioan

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, cu asigurarea a două locuri de parcare în incintă, bd. Ferdinand nr. 54A, teren în suprafaţă de 158 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3458, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 35043 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12831/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Ţarină Bogdan Ioan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1506/2004 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ŢARINĂ BOGDAN IOAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 122/07.03.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 17556 / 20.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ţarină Bogdan Ioan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, bd. Ferdinand nr. 54A, teren în suprafaţă de 158 mp, proprietate Ţarină Bogdan Ioan.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3458, este proprietate Ţarină Bogdan Ioan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1506/2004 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona centrală formată din inserţii de clădiri realizate în ultimele decenii în interiorul zonei protejate, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 158 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Ferdinand cu o deschidere de 5,51 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1E+M cu destinaţia de locuinţă – 2 apartamente. Proiectul propune amenajarea unui garaj pentru 2 autoturisme la demisolul clădirii.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E+M.

P.O.T. propus = 59,56 %                    C.U.T. propus = 2,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4080/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 550/43383/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10756/2006

- ENEL ELECTRICA nr.  6023591/2006      - Aviz Sanitar nr.2- 15388/2006

- ROMTELECOM nr. 1663/2006                  - Aviz Mediu nr. 9222 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 4305/2006          - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 700/2006

- CONGAZ nr. 16334/2007                           

- RADET nr.  3448 BC/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, bd. Ferdinand nr. 54A, teren în suprafaţă de 158 mp, proprietate Ţarină Bogdan Ioan.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT


ARH. RADU MARIAN \ Bl? B*00 INOIViOUAL DE ARHITECTURA

NR 040 0 N 20, 12.2002

Derum-n, (MOBIL LOCUINȚA D+P+1E.M B-DUL FEROINAND NR. 54 A C-TA Benele    ȚARINA BOGDAN-IOAN

Localitatea . CONSTANTA

PROIEC

NR.

105 /20C

B-OUL TOMIS NIL 143- A pONSTAN'A

i’ROlECTAî

ARH RADU MARIAN l/I // //,

SCARA

TITLUL PLANȘEI:

FAZA.

XSENAT

ARH RAO(J MARIAN f V (Z/7

i 500

PLAN REGLEMENTARI

P.U.D

îtr PROFCT

ARH RADU MARIAN)/

PLANȘA