Hotărârea nr. 121/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CENTRU MEDICAL „MEDSTAR”, str. Decebal nr. 54, teren in suprafata de 166 mp, proprietate Buriu Dorel si Mihaela Nicoleta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE CENTRU MEDICAL „MEDSTAR”,

str. Decebal nr. 54, teren in suprafata de 166 mp,

proprietate Buriu Dorel şi Mihaela Nicoleta

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CENTRU MEDICAL „MEDSTAR” şi amenajare parcare, str. Decebal nr. 54, teren in suprafaţă de 166 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral 9123 şi înregistrat în Cartea Funciară sub nr. 26167, conform Încheierii nr.5318/16.04.2002, eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Buriu Dorel şi Mihaela Nicoleta conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1024/2004 autentificat de notar public Grigore Paun. Terenul în suprafaţă indiviza de 83 mp, identificat cu nr. cadastral 9367/1, este proprietate Buriu Dorel şi Mihaela Nicoleta conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1462/2002 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. Buriu Dorel în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.121/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.17157/21.02.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Buriu Dorel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CENTRU MEDICAL „MEDSTAR”, str. Decebal nr. 54, teren in suprafata de166 mp, proprietate Buriu Dorel şi Mihaela  Nicoleta. 

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral 9123 şi înregistrat în Cartea Funciară sub nr. 26167, conform Încheierii nr.5318/16.04.2002, eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Buriu Dorel şi Mihaela Nicoleta conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1024/2004 autentificat de notar public Grigore Paun. Terenul în suprafaţă indiviza de 83 mp, identificat cu nr. cadastral 9367/1, este proprietate Buriu Dorel şi Mihaela Nicoleta conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1462/2002 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime  P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe terenul în suprafaţă de 83 situat în strada Decebal se afla o constructie cu destinatie de locuinta ce urmeaza a se demola. Pe terenul in suprafata de 83 mp situat în strada Lahovari se afla o constructie cu destinatie de centru medical ce se mentine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 166 mp, se află în municipiul Constanţa, la intersectia strazii Lahovari cu strada Decebal cu o deschidere de 16,08 m / 13,61 mp.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+3E cu destinaţia de extindere centru medical, adiacent cu centrului medical existent, ce are un regim de inaltime D+P+1E.Terenul in  suprafata de 30,00 mp pus la dispozitie cu titlu gratuit se va utiliza ca parcare pentru autoturisme. 

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3E.

P.O.T. propus =100,00  %                  C.U.T. propus = 5.20

 

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă sc 1:1000                         - Memoriu general

- Situaţia existentă sc. 1:500                           - Certificat urbanism nr.1174/24.03.2006                 

- Regimul de proprietate sc.1:500                  -Contract de vanzare-cumparare nr.1024/15.09.2004

- Reglementări urbanistice sc.1:500               - Contract de vanzare-cumparare nr.

- Faţade                                                           - Contract de comodat nr.7515/13.12.2006                                      

- Fotografii     -Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  nr.378/28.04.2005

 

                                                           

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 162/12615  /2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10710 /29.09.2006

- SC ELECTRICA nr.1037/13.04.2006          - Aviz Sanitar nr.2-10 081/09.08.2006

- ROMTELECOM nr.401 /2006                    - Aviz Mediu nr.6130  RP/28.02.2006

- TERMOELECTRICA nr.1585/17.04.2006    - Aviz Comisia de Circulatie Seria A/1569 /2007

- CONGAZ nr.4140/20.04.2006                       - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. /2006

- RADET nr. 801 BC  /2006                            -Autorizatie    de        construire nr.1937/02.10.2002

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CENTRU MEDICAL „MEDSTAR”, str. Decebal nr. 54, teren in suprafata de 166 mp, proprietate Buriu Dorel şi Mihaela Nicoleta. 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

P.U.D


plan urbanistic de detaliu

PROPUNERI Z REGLEMENTARI


LEGENDA♦♦♦


LIMITA ZONEI STUDIATE

CONTUR INDICATIV AL

CONSTRUCȚIILOR PROPUSE ALINIAMENT PROPUS

LOCUINȚE

ANEXE

PRESTĂRI SERVICII

CURȚI / TERENURI NECONSTRUITE

CIRCULAȚIE CAROSABILA

TROTUARE ,ALEI PIETONALE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

ACCESE PRINCIPALE IN CLĂDIRI

LOCURI DE PARCARE - 2 LOCURI

P.O.T. PROCENT MAXIMDE OCUPARE A TERENULUI C.U.T. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

S.TEREN = 83.00MP CONF ACTE = 100.00MP MASUR.

P.O.T. propus = 100%

C.U.T. propus =5,20

REGLEMENTARI


s.c. mod u I 3 s. r. I.

PROIECT: ELABORAREPUO PENTRU EXTINDERE CENTRU MEOCAL

BENEFlCiAR EUR.U OOREL Si M'RASLA

pc.nr-

I «IN I «

data

C3.20C6

Desenat

c.arh. G.Brumar

Proiectat

c.arh G.Brumar

șea-a

Sef proiect

c.arh. G. Brumar j

REGLEMENTARI

1:800

Verificat firma

C'srsa