Hotărârea nr. 120/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER si CONSTRUIRE GARAJ, str. George Enescu nr. 23, teren in suprafata de 105,40 mp, proprietate Niculae Ion

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ,

str. George Enescu nr. 23, teren în suprafaţă de 105,40 mp,

proprietate Niculae Ion

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ, str. George Enescu nr. 23, teren în suprafaţă de 105,40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19288, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101298 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 55048/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Niculae Ion conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1528/1996, contractului de vânzare – cumpărare nr. 10574/1992 autentificate de fostul Notariat de Stat, ordinului prefectului nr. 2/1995 şi contractului de partaj voluntar nr. 1717/1998 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NICULAE ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.120/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 15787 / 19.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Niculae Ion privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ,  str. George Enescu nr. 23, teren în suprafaţă de 105,40 mp, proprietate Niculae Ion.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19288, este proprietate Niculae Ion conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1528/1996, contractului de vânzare – cumpărare nr. 10574/1992 autentificate de fostul Notariat de Stat, ordinului prefectului nr. 2/1995 şi contractului de partaj voluntar nr. 1717/1998 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E aflate în zona centrală conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 105,40 mp, se află în zona centrală a municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada George Enescu cu o deschidere de 4,70 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea locuinţei parter existente şi realizarea unei construcţii cu regim de înălţime parter cu destinaţia de garaj.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 77 %                        C.U.T. existent = 0,77

P.O.T. propus = 77 %                         C.U.T. propus = 1,42

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

Avize

- Aviz Mediu nr. 5894 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1363/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ,  str. George Enescu nr. 23, teren în suprafaţă de 105,40 mp, proprietate Niculae Ion.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 
P.U.D.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


AMENAJARI INTERIOARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT

A3. REGLEMENTARI


LEGENDA:


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT


REGLEMENTARIooo


CONSTRUCȚIE PROPUSA

CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE

SPATII VERZI

CONSTRUCȚII VECINE

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM


ACCES IN CLĂDIREȘt*


Beneficiar: NICULAE ION"

Adresa: Str. George Enescu, Nr.23A

B-dul Tomis, nr.218

PROIECTAT    Arh D Nachiu    (Vțț-A l / r

Sc.

Titlu proiect

Ob. Amenajări interioare si supraetajare imobil existent

Faza

DESENAT    Arh D. Nachiu^V

1:500

Titlu planșa

REOLEMENTARI-Aâ