Hotărârea nr. 12/2007

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTAND INSTALATItDE ILUMINAT ORNAMENTAL AFLATE IN ADMINISTRAREA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

                                ROMÂNIA

                        JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTÂND

INSTALATItDE ILUMINAT ORNAMENTAL AFLATE IN ADMINISTRAREA S.C.

CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in sedunta ordinara din data
de 30.01.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ştefan Mazare,precum si referatul de necesitate si oportunitate nr.4159/15.01.2007, raportul Comisiei nr.l de studii,prognoze economico-sociale,buget-finante, administrarea domeniului public si privat sî raportul Comisiei nr.5 administraţie publica IocaIajuridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti.

Vazand dispoziţiile art.l alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Confort Urban nr.65/16.02.2006.

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991.

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit,t\alin.3s HtV sî art,1207,alinl,lit.'bl din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Constanta a mijloacelor fixe reprezentând instalaţii de iluminat ornamental prevăzute in procesele verbale nr.34644/14.03.2005 si nr. 110062/09/2006 ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, aflate in administraţia S.C. Confort Urban S.R.L.

Art.2.Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a mijloacelor fixe prezentate in art.l aflate in administraţia S.C. Confort Urban S.R.L. ,in vederea declasării,casării si valorificării in conformitate cu legislaţia in vigoare;

Art.3.Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare,Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Juridic si Serviciul Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta in vederea aducerii ei Ia îndeplinire,precum si Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un nr.de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                       CONTRASEMNEAZĂ
STOICA GHEORGHE                                                                                          
SECRETAR


Nr.12/30.01.2007


MARCELA ENACHE


S.C.I.L.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 
Nr. 


 


CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

In urma inventarierii instalaţiilor de iluminat ornamental aflate in gestiune delegata la S.C. »CONFORT URBAN» S.R.L. Constanta comisia de inventariere numita prin Dispoziţia nr.60/02.12.2005, art. 2, lit D formata din :


1. Ing. Radulescu Claudiu

2.     Ing. Parepa Constantin

3.     Ing. Stroe Monica

4.     Sing. Andrei Lucia

5.     Sing. ManailaTanta

6.     Candea Ion

7.     Marcu Sorin

8.     Chiriac Elena

9.      Burcea Luminiţa

 

10.      Bănica Dorina

11.      Dogaru Nicoleta


 

-preşedinte

12.

Dragomir Gabriela

-membru

-membru

13.

Musat Aurel

-membru

-membru

14.

Stanescu Aneta

-membru

-membru

15.

Stanca Nicolae

-membru

-membru

16.

Burcea Nicolae

-membru

-membru

17.

Bacila Danila

-membru

-membru

18.

Baicu Gica

-membru

-membru

19.

Constantinescu Vanda

-membru

-membru

20.

Onel Gh.

-membru

-membru

21.

Dediu Elena

-membru

-membru

22.

Bomciu Cezar

-membru


a constatat degradarea din punct de vedere tehnic a unor instalaţii datorita condiţiilor meteo nefavorabile pe parcursul sărbătorilor de iarna când au asigurat poavazarea oraşului Constanta in perioada 2001 - 2006 a următoarelor instalaţii:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectelor

Cod

U/M

Cant.

PU (lei) Cu TVA

Valoarea

1 -

Ghirlanda luminoasa stea

G0034

buc

4

1908,63

7634,52

2  ,

Ghirlanda luminoasa triplu fulg

G0036

buc

1

1496,11

1496,11

3.

Figurina brad

F0033

buc

13

559,43

7272,59

4 .

Figurina inger cu stea

F0034

buc

3

605,08

1815,24

5 .

Figurina globulet

F0035

buc

1

723,95

723,95

6   .

Figurina fulgi cu raze

F0036

buc

11

658,13

7239,43

7  .

Figurina iuna-cu stea

F0037

buc

19

559,43

10629,17

8

Ornament cu furtun luminos 2006

 

buc

5

629,74

3148,70

9

Ghirlanda tip B

G0033

buc

4

1135,28

4541,12

10

Figurina luminoasa steag

F0029

buc

8

531,79

4254,32

11

Figurina luminoasa flacăra tricolora

F0030

buc

4

515,65

2062,60


12

Figurina luminoasa fulg de nea

F0031

buc

14

583,17

8164,38

13

Figurina luminoasa stea tricolora

F0032

buc

27

681,56

18402,12

14

Girlanda luminoasa tip panglica

 

ml

2719

52,99

144079,81

15

Ghirlanda tip plasa luminoiasa pe cadru din aluminiu

 

buc

50

1404,22

70211,00

16

Ghirlanda tip plasa luminoiasa pentru copaci

 

buc

90

872,01

78480,90

17

Figurina brad cadru cornier

G0025

buc

5

487,94

2439,70

18

Figurina ingeras

G0021

buc

12

499,84

5998,08

19

Figurina spirale cu stele

G0020

buc

14

333,23

4665,22

20

Figurina dublu clopoţel

G0019

buc

3

496,86

1490,58

21

Figurina artificii

G0022

buc

4

416,53

1666,12

22

Figurina stea cu coada

G0024

buc

3

422,48

1267,44

23

Figurina fulgi

G0023

buc

5

339,18

1695,90

24

Figurina clopoţel cu funda

IP0700

buc

1

615,94

615,94

25

Panouri porţi

IP0720

buc

2

571,94

1143,88

26

Panouri porţi

IP06500

buc

10

549,95

5499,50

27

Panouri porţi

1P06700

buc

10

645,26

6452,60

 

TOTAL

 

 

 

 

402 090,91


Comisia propune scoaterea din funcţiune a instalaţiilor ornamentale de mai sus, ele nemaifiind in parametrii tehnici si funcţionali si propune Primăriei Municipiului Constanta casarea si scoaterea din evidenta conform legislaţiei in vigoare.


Comisia de inventarie


 

Ing. Radulescu Claudiu Ing, Parepa Constantin Ing. Stroe Monica Sing. Andrei Lucia Sing. Manaila Tanta Candea Ion Marcu Sorin

8.      Chiriac Elena

9.     Burcea Luminiţa

 

10.       Bănica Dorina

11.       DogaruNicoleta


 

-presedinte            12.Dragomir Gabriela – membru
-membru          13.Musat Aurel - membru

-membru          14.Stanescu Aneta - membru

-membru              15.Stanca Nicolae - membru

-membru         16 . Burcea Nicolae - membru

-membru          17. Bacila Danila - membru

-membru         18. Baicu Gica - membru

-membru         19. Constantinescu Vanda

-membru         20. Onel Ghe. -  membru                            

-membru         21.Dediu Elena - membru

-membru          22. Bomciu Cezar - membru 

 

Soldat Timofei - gestionar  

Birou Iluminat Public PMC - Farcas Viorel


S.C.I.L.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 
Nr.CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

In   urma   inventarierii      instalaţiilor   de   iluminat   ornamental

aflate   in   gestiune   delegata      la  S.C.I.L. »CONFORT     URBAN»

S.R.L.Constanta comisia de             inventariere numita prin Dispoziţia
nr.40/12.10.2004 formata din :

-        ing. Mihoci Marian - sef SPUT - Preşedinte

-        ing. Parepa Constantin - Serviciul Tehnic-Marketing -Membru

-        ing. Enache Marin - Sef laborator - Membru

-        sing. Baicu Anica Serviciul Tehnic-Marketing -Membru

-        Accoium Durie - Serviciul Financiar Contabilitate - Secretar

a constatat degradarea din punct de vedere tehnic a unor instalaţii datorita condiţiilor meteo nefavorabile pe parcursul sărbătorilor de iarna când au asigurat poavazarea oraşului Constanta a următoarelor instalaţii :

 

Nr. crt.

Denumirea obiectelor

Cod

U/M

Cant.

PU (Iei)

Valoarea

1   .

Ghirlanda luminoasa stea

G0034

buc

2

19 086 269

38 172 538

2   -

Figurina brad

F0033

buc

3

5 594 260

16 782 780

3  .

Figurina inger cu stea

F0034

buc

3

6 050 784

18 152 352

4 .

Figurina fulgi cu raze

F0036

buc

4

6 581 292

26 325 168

5  .

Figurina luna cu stea

F0037

buc

4 .

5 594 260

22 377 040

6

Ornament cu furtun luminos 2005

 

buc

2

6 297 426

12 594 852

7

Ghirlanda tip B

G0033

buc

2

11 352 780

22 705 560

8

Figurina luminoasa steag

F0029

buc

4

5 517 890

22 071 560

9

Figurina luminoasa flacăra tricolora

F0030

buc

2

5 156 480

10 312 920

10

Figurina luminoasa fulg de nea

F0031

buc

6

5 831 740

34 990 440

11

Figurina luminoasa stea tricolora

F0032

buc

9

6 815 572

61 340 148

12

Girlanda luminoasa tip panglica

 

ml

1939

529 918

1027 511

13

Ghirlanda tip plasa luminoiasa pe cadru din aluminiu

 

buc

3

14 042 196

42 126 588

14

Ghirlandatip plasa luminoiasa pentru copaci

 

buc

13

8 720 135

113 361 755


17

Figurina brad cadru cornier

G0025

buc

2

4 879 390

9 758 780

18

Figurina ingeras

G0021

buc

2

4 998 400

9 996 800

19

Figurina spirale cu stele

G0020

buc

4

3 332 266

13 329 064

20

Figurina dublu clopoţel

G0019

buc

2

4 968 647

9 937 294

21

Figurina artificii

G0022

buc

2

4 165 333

8 330 666

22

Figurina fulgi

G0023

buc

3

3 391 772

10 175 316

23

Figurina clopoţel cu funda

IP0700

buc

1

6 159 389

6 159 389

24

Panouri porţi

IP06500

buc

5

5 499 455

27 497 275

25

Panouri porţi

TP06700

buc

5

6 452 567

32 262 835

 

TOTAL

 

 

 

 

618 507 271


Comisia propune scoaterea din funcţiune a instalaţiilor ornamentale de mai sus, ele nemaifiind in parametrii tehnici si funcţionali si propune Primăriei Municipiului Constanta casarea si scoaterea din evidenta confbţoa le§fe(3Mei in vigoare.

Comisia de inventariere :

ing. Mihoci Marian - sef SPUT - Preşedinte ing. Parepa Constantin - Serviciul Tehnic-Marketing ing. Enache Marin - Sef laborator - Membru sing. Baicu Anica Serviciul Tehnic-Marketin Accoium Durie - Serviciul Financiar Contabilitate

Soldat Timofei – gestionar
 Dediu Elena - contabil
sing. Andrei Lucia - inspector SIP


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE

SERVICIUL DRUMURI SI  ILUMINAT


REFERAT DE NECESITATE SI OPORTUNITATE

Având in vedere ca prin H.C.L.M. nr. 463/21.11.2003, completat prin H.C.L.M. nr. 91/2004, privind cesionarea contractelor de pavoazare cu instalaţii de iluminat ornamental aflate in patrimoniul public al Municipiului Constanta in gestiune delegata către S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, va rugam sa dispuneţi asupra oportunităţii trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe predate prin procesele verbale nr.34644/14.03.2005 si nr.110062/08.09.2006, reprezentând instalaţii de iluminat ornamental in vederea scoaterii din funcţiune prin casare in condiţiile legii.

Aceste instalaţii au fost achiziţionate in anul 2000 in baza contractelor nr. 109551/21.12.2000 si 109549/21.12.2000 si datorita utilizării pe parcursul Sărbătorilor de lama 2001-2006 când au asigurat pavoazarea municipiului Constanta s-au degradat din punct de vedere tehnic datorita condiţiilor meteo nefavorabile nemaifnnd in parametrii tehnici si funcţionali.


DIRECTOR                                                                          SEF SERVICIU

TUDORITA TOLEA                                                        MIHAELA PATRUTOIU