Hotărârea nr. 119/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P +1E, str. Eremia Movila nr. 9B, teren in suprafata de 152,50 mp, proprietate Nicola Cristian Nicolae si Simona

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P +1E,

str. Eremia Movila nr. 9B, teren în suprafaţă de 152,50 mp,

proprietate Nicola Cristian Nicolae şi Simona

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P +1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Eremia Movila nr. 9B, teren în suprafaţă de 152,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17570, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 45440 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8787/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Nicola Cristian Nicolae şi Simona conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2063/2005 autentificat de notar public Doina Gheorghe.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NICOLA CRISTIAN NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.119/ 07.03.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 15206 / 21.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Nicola Cristian Nicolae privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P +1E, str. Eremia Movila nr. 9B, teren în suprafaţă de 152,50 mp, proprietate Nicola Cristian Nicolae şi Simona.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17570, este proprietate Nicola Cristian Nicolae şi Simona conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2063/2005 autentificat de notar public Doina Gheorghe.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile ce se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 152,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Eremia Movilă cu o deschidere de 11,04 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 0,79 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E (8,50 m).

P.O.T. existent = 33 %                        C.U.T. existent = 0,37

P.O.T. propus = 35,50 %                    C.U.T. propus = 0,41

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4886/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9629 RP/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P +1E, str. Eremia Movila nr. 9B, teren în suprafaţă de 152,50 mp, proprietate Nicola Cristian Nicolae şi Simona.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


PLAN URBANISTIC

.U.U.DEDETLU

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E


A3. REGLEMENTARI


LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT

REGLEMENTARI


CONSTRUCȚIE PROPUSA

CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE

SPATII VERZI

CONSTRUCȚII VECINE

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM


<? PROIECT » COMPAQ . • CONSTRUCT

COL . «&■

Beneficiar: Bf Nicola Cristian Nicolae si Simona Adresa : Constanta. Str. Eremia Movila. Nr. 9 fo

B-dul Tomis, nr.218

ADMINISTRATOR    Arh, D. Nnchiu »

Sc.

Titlu proiect

1 uza

PROIECTAT    Arh. D. Nachiu

CONSTRUIRE IMOBIL P* IE

DESENAT    Arh D. Nuchiu

1:500

Titlu plaasa

A

REGLEMENTAREA?