Hotărârea nr. 118/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CONFECTII METALICE si SPATII ANEXA PARTER, zona Palas, parcela A929/15, teren in suprafata de 5000 mp, proprietate Petre Mircea Mihai si Maria

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALA PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE şi

SPAŢII ANEXĂ PARTER, zona Palas, parcela A929/15, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Petre Mircea Mihai şi Maria

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE şi SPAŢII ANEXĂ PARTER, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A929/15, teren în suprafaţă de 5000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19675, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 16417 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5203/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Petre Mircea Mihai şi Maria conform actului de alipire  nr. 348/2006  autentificat de notar public Mariana Mihaescu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.118/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 15817 / 22.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Petre Mircea Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE şi SPAŢII ANEXĂ PARTER, zona Palas, parcela A929/15, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Petre Mircea Mihai şi Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19675, este proprietate Petre Mircea Mihai şi Maria conform actului de alipire  nr. 348/2006  autentificat de notar public Mariana Mihaescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii parter edificate conform AC nr. 928/1998, care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 5000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas CFR. Terenul urmăreşte aliniamentul la De 929/41 cu o deschidere de 50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de hală producţie confecţii metalice şi spaţii anexă : magazie, vestiare, grupuri sanitare, birouri, centrală termică. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 16 autovehicule în limita terenului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 3,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 11,50 %                   C.U.T. existent = 0,11

P.O.T. propus = 28,38 %                    C.U.T. propus = 0,28

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 644/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 355/7486/2006                             - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10653 /2006

- SC ELECTRICA nr. 547 /2006                    - Aviz Sanitar nr.2- 8678/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 5600 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 2398/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE şi SPAŢII ANEXĂ PARTER, zona Palas, parcela A929/15, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Petre Mircea Mihai şi Maria.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT


A 1113 /2


A 1113 /7 MOST MAZDRACHE N'COLAE


A 1113 /6


MOST. TESCU V. ION


Z. LOTURI


1 LOT


1 LOT


1 LOT    x 3 LOTURI


1 LOT


S TEREN 350,68 mp S CONSTR. 12d,00 mp S DESFAS 2AQOO mp POT 35>i CUT 070


STEREN 93790mp S CONSTR 1Ă5,Q0mp SDESFAS 22 0,00 mp POT 16% CLTT 0,23


S TEREN 350,68mp

S CONSTR. 8500mp S DESFAS 170X10 mp POT 7LV, CUT 048

15 6 83__

4.1100.


S TEREN 801p0mp

S CONSTR 130,00 mp SDESFAS 260,00mp POT 16% CUT Q32


S TEREN 336,00mp S CONSTR 115,(Dmp SDESFAS 23QQDmp PCJT 35% CUT 070


S TEREN 500,00mp S CONSTR 130,Q?mfc S DESFAS 26G.CCrr0

POT 26% CUT 0S2


<L

Q2511Arhitect lulia IORDACHE Birou individual arhitectura T.N.A. 1052


Pr.nr


proiect PUD lotizare parcela

beneficiar Carlioru Unirea Dommca si Carlioru Octavian Doru


.1


Sc I :'5 00