Hotărârea nr. 117/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE P+M, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren in suprafata 5 000 mp, proprietate Carlioru Unirea-Domnica si Carlioru Octavian-Ovidiu

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+M,

zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren în suprafaţă 5 000 mp,

proprietate Carlioru Unirea-Domnica şi Carlioru Octavian-Ovidiu

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+M, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren în suprafaţă 5 000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16897, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101285 aşa cum rezultă din Încheierea nr.1863/2007  eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Carlioru Unirea-Domnica şi Carlioru Octavian-Ovidiu conform  titlului de proprietate nr. 18408/796/1994 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi certificatului de mostenitor autentificat sub nr. 194/1999 la Biroul Notarului Public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. CARLIORU UNIREA-DOMNICA, Dlui. CARLIORU OCTAVIAN-OVIDIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.117/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.9286 / 21.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Carlioru Unirea-Domnica si Carlioru Octavian-Ovidiu privind avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+M, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren în suprafaţă 5 000 mp, proprietate Carlioru Unirea-Domnica şi Carlioru Octavian-Ovidiu.

 

 REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16897, este proprietate Carlioru Unirea-Domnica si Carlioru Octavian- Ovidiu conform  titlului de proprietate nr. 18408/796 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi certificatului de mostenitor autentificat sub nr. 194/1999 la Biroul Notarului Public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu este situat intr-o zona de locuinte individuale cu regim de inaltime maxim P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafata 5 000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, sola 115.

Propunerea – Tema de proiectare propune parcelarea terenului în 11 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 336 mp şi 937,90 mp, în vederea construirii de locuinţe P+M. Proiectul propune asigurarea câte unui loc de parcare în interiorul fiecărui lot. Accesul auto şi pietonal se vor face din De 1095/38 care va avea o ampriză de 15 m.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – frontul construit va fi retras la 6 m de la limita dinspre stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. propus maxim =  35 %                        C.U.T. maxim =  0,70

 

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

 

- Incadrarea in zona  sc. 1 :5000                                 - Memoriu justificativ

- Situaţia existentă sc. 1:1000                                      - Certificat urbanism nr. 1762/2005 prelungit la

- Reglementari urbanistice sc.1:1000                         data de 31.03.2006

- Regimul de proprietate sc.1:500

- Desfăşurare front stradal

- Fotografii     

 

Avize   utilităţi                                                Alte avize                                    

- RAJA nr. 182/13513/2006                            - Aviz Mediu nr. 3680 RP/2006        

- CEMTJT  nr. 944/2006                                - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1593/2007

- ROMTELECOM nr. 75/2007

- CONPET nr. 351/2005                 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+M, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren în suprafaţă 5 000 mp, proprietate Carlioru Unirea-Domnica şi Carlioru Octavian-Ovidiu.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 arh. Ionuţ TOMA                                                

                                                                                                 Elaborat, Cristina STAMAT