Hotărârea nr. 116/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+3E, str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren in suprafata de 130 mp, proprietate Gradinaru Monica

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+3E,

str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp,

proprietate Grădinaru Monica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+3E, cu asigurarea a două locuri de parcare în limita proprietăţii, str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4910/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.13673 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13100/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Grădinaru Monica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2743/2000 şi contractului de partaj voluntar nr. 3071/2000 autentificate de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. GRĂDINARU MONICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 116/ 07.03.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 11495 / 19.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Grădinaru Monica privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+3E,  str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp, proprietate Grădinaru Monica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4910/1, este proprietate Grădinaru Monica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2743/2000 şi contractului de partaj voluntar nr. 3071/2000 autentificate de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 130 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Alexandru cel Bun cu o deschidere de 6,40 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+3E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a două locuri de parcare la demisolul clădirii.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E.

P.O.T. propus = 75 %             C.U.T. propus = 3,10

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4196/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade

- Fotografii

Avize

- Aviz Mediu nr. 9517 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1558/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1785/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+3E,  str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren în suprafaţă de 130 mp, proprietate Grădinaru Monica.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

P.U.D.


“LOCUINȚA -P+3E”


rwivnor


VîiiVERSiTATeSp^

j&\oyiDius


V3|J

i 7/

PpitaLUL militar 5^%^ / CONSTANȚA

XS% r-:    SfT-, M


Bj/b. .'■Rpstatv&httfi ,r2z\> Capitol

:4mvW


f IUL STĂRII C VILE


TURA


INSTITUTUL DE MARINĂ CIVILĂ


<£. Restaurantul ZORILE

AQiwNisrBATu--:


LEGENDA :

I • • LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT LOCUINȚE / GARAJE / ANEXE CLĂDIRI BIROURI

CIRCULAȚII CAROSABILE


SPATII VERZI AMENAJATE + GRĂDINI CURȚI LOCUINȚE CONSTRUCȚIE PROPUSA - P+3E

ALINIAMENT PROPUS: - la str. Alexandru cel Bun: -min.

- fata de limita nordica a

ACCESE AUTO - 1 autovehicul in garaj ACCES LOCUINȚA


S teren = 130mp

SPATII COMERCIALE TROTUAREPARAMETRII CONSTUCTIEI PROPUSE: P.O.T. max= 75% C.U.T.max= 3,1

S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

PROIECT: P.U.D. LOCUINȚA - P+3E BENEFICIAR: GRADINARU MONICA

ADRESA strada ALEXANDRU CEL BUN, nr.4

LOT 1, CONSTANTA

NUMĂR

PROIECT

4272006

A

PROIECTAT

arh. Noela ENE f

VFT

Scara

DENUMIREA PLANȘEI

Faza:P.U.D

DESENAT

arh Noela ENE f

I

1:500

REGLEMENTARI

PLANȘA

SEF PROIECT

arh. Noela Ene \

V

bala: 11 2006

U6