Hotărârea nr. 115/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE, bd. IC Bratianu nr. 131 lot 4/3, teren in suprafata de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE ATELIER TÂMPLĂRIE,

bd. IC Brătianu nr. 131 lot 4/3, teren în suprafaţă de 623 mp,

proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER TÂMPLĂRIE, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, bd. IC Brătianu nr. 131 lot 4/3, teren în suprafaţă de 623 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100352, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101061 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 54133/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC BMG Bucovina Construct SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 525/2004 autentificat de notar public Doiniţa Crişan, precum şi a actului adiţional nr. 2/2005 încheiat între SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA şi SC VERALEC BINAL SA.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.115/ 07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 9721 / 21.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC BMG Bucovina Construct SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER TÂMPLĂRIE, bd. IC Brătianu nr. 131 lot 4/3, teren în suprafaţă de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100352, este proprietate SC BMG Bucovina Construct SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 525/2004 autentificat de notar public Doiniţa Crişan şi actului adiţional nr. 2/2005.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil P+1E – sediu de firmă – care se menţine

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 623 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada George Coşbuc cu o deschidere de 14,83 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de atelier tâmplărie. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în limita terenului proprietate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 26,22 %                   C.U.T. existent = 0,89

P.O.T. propus = 70,05 %                    C.U.T. propus = 0,96

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2521/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10729/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 11163/2006

- Aviz Mediu nr. 7345 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1450/2006

- Aviz CN CFR nr. 7/2/1605/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER TÂMPLĂRIE, bd. IC Brătianu nr. 131 lot 4/3, teren în suprafaţă de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

¥1    «Ir^A

LAN URBANISTIC DE DETALI

CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE

.V


PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

LOT U- /zi


LOT PROPRIETATE S.C. BUCOVINA CONSTRUCT S. SUPRAF. = 623.00 mp

TEREN LIBER NECONSTRUIT

CIRCULAȚII CAROSABILE

ACCESE PRINCIPALE

CLĂDIRE EXISTENTA DURABILA S = 163,33 mp

CONSTRUCȚIE PROPUSA S = 273,09 n

ALINIERE EXISTENTA

REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS - PARTER

VoT U- / **


P.O.T. existent = 26,22 % ; propus = 70,05 % C.U.T. existent = 0,89    ; propus = 0,96

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 045 CONSTANTA


Beneficiar

S.C. BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.

Bd. I.C.Bratianu nr 131, iot 4/3. Constanta


Proiec

2Titlu proiect P.U.D.

CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE


Faza

P.U.C


Data

2006


REGLEMENTARI


Planșa

2