Hotărârea nr. 114/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru FUNCTIUNI CONEXE SPATII CAZARE, bd. Mamaia nr. 155, teren in suprafata de 243 mp, proprietate Melcea Gabriel

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru

FUNCŢIUNI CONEXE SPAŢII CAZARE,

bd. Mamaia nr. 155, teren în suprafaţă de 243 mp,

proprietate Melcea Gabriel

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru FUNCŢIUNI CONEXE SPAŢII CAZARE, bd. Mamaia nr. 155, teren în suprafaţă de 243 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3198, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 12148 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13212/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Melcea Gabriel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1017/2004 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MELCEA GABRIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR114/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 27485 / 01.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Melcea Gabriel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru FUNCŢIUNI CONEXE SPAŢII CAZARE, bd. Mamaia nr. 155, teren în suprafaţă de 243 mp, proprietate Melcea Gabriel.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3198, este proprietate Melcea Gabriel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1017/2004 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă P+1E care se menţine ca şi construcţie.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 243 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Aprodul Purice cu bd. Mamaia cu o deschidere de 10,12/14,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii anexă hotelului vecin cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de funcţiuni conexe spaţiilor de cazare :  recepţie, bar, spaţii servicii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 95 %             C.U.T. propus = 2,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5136/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Perspective

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30527/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 1444/2007

- Aviz Mediu nr. 9747 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1640/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru FUNCŢIUNI CONEXE SPAŢII CAZARE, bd. Mamaia nr. 155, teren în suprafaţă de 243 mp, proprietate Melcea Gabriel.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

S.^MW l. t» A

Iii- iu

Conitrtnln


■REGIM D£ ÎNĂLȚIME


TROTUARE,


IU NÎI MI.'H/ir/JITF Mt U< >N^U<tJ^TIILQR


ZONA


lM,,‘    .1'ARE:EXTiNDERE

.    * CONâlRUCTttOCiei

- BD.MAMAlAnf 15*


CI CONSTANTA =£

tyRLQEA GABRÎEL


uotect.ctr.

511/2006


jiu

SI SUPI rEhCE-


jlansa.nr.


1 auretțțț1


Marian


arhitect


£UfHlC£.