Hotărârea nr. 113/2007

Hotarare privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, str. Chiliei nr.6, teren in suprafata de 242 mp, proprietate SC PRINCESSE STAR SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E,

str. Chiliei nr.6,  teren în suprafaţă de 242 mp, proprietate  SC PRINCESSE STAR SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, cu asigurarea a 9 locuri de parcare în incintă, str. Chiliei nr.6,  teren în suprafaţă de 242 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul, identificat cu nr. cadastral 18987, înscris în Cartea Funciară cu nr.53534 aşa cum reiese din Încheierea nr. 21733/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC PRINCESSE STAR SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1593/2006, de notar public Ruxandra-Luminiţa Darie.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC PRINCESSE STAR SRL  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

                           Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR113/ 07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.27487/01.03.2006 

 

                 Urmare solicitării adresate de SC PRINCESSE STAR SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, str. Chiliei nr.6,  teren în suprafaţă de 242 mp, proprietate  SC PRINCESSE STAR SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul situat in municipiul Constanţa, str. Chiliei nr.6, identificat cu nr. Cadastral 18197, cod 2, înscris în Cartea Funciară cu nr.53534 conform Încheierii nr 21733/18.07.2006 ,eliberată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliară Constanţa, d.s. nr. 21733/10.11.2005, este proprietate SC PRINCESSE STAR SRL, conform contractului de vanzare-cumpărare autentificat sub nr.1593/28.11.2006, de catre notar public Ruxandra-Luminiţa Darie.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale situate in perimetrul interiorului de protecţie, în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 242 mp, se află în municipiul Constanţa, str. Chiliei nr.6.  Terenul urmăreşte aliniamentul la strada la str. Chiliei, cu o deschidere de 21,76 m si la str. Nicolae Bălcescu ,cu o deschidere 11,01 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+5E, cuprinzand la demisol parcări şi spaţii anexe, iar la etaje apartamente.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+5E .

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 5

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate                                               - Memoriu justificativ

- Situaţia existentă sc. 1:250                                       - Certificat urbanism nr.644/16.02.2007

- Regimul de proprietate sc.1:250                             

- Reglementări urbanistice sc.1:250                                                              

- Faţade

 

 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, str. Chiliei nr.6,  teren în suprafaţă de 242 mp, proprietate  SC PRINCESSE STAR SRL

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

\ GEORGESCU, NR.9, CONSTANTA

:rcial (P) si apartamente -


COEFICIENȚI URBANISTICI

S TEREN

Din acte = 114,09 mp

Din măsurători = 131.69 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

131,00 mp

SD

0.00 mp

692,00 mp

P.O.T.

0,00 %

100,00%

C.U.T.

0.00

4.28


LEGENDA
Limita zonei studiate

Amplasamente studiate

Limite de proprietate

Contur indicativ al construcțiilor existente Funcțiuni existente Locuințe individuale cu

regim mic de inaltime Locuințe colective mici pe lot

Locuințe colective mici pe lot

Servicii de interes genera (comerț, servicii, dsedii d< firme)

Servicii de interes genera amplasate la parterul clădirilor de locuit Circulații auto

Circulații pietonale

Funcțiuni propuse

Construcție propusa

D + P+2E+M Circulații auto propuse

Spatii de parcare propuse

Accese auto propuse

Accese in clădire propuse