Hotărârea nr. 112/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M – LOCUINTE cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren in suprafata de 114,09 mp, proprietate Toma Elena si Ionut

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M –

LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER,

str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 114,09 mp,

proprietate Toma Elena şi Ionuţ

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M – LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, cu asigurarea a 10 locuri de parcare, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 114,09 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele ENEL ELECTRICA nr. 3687 /2006 şi RADET nr. 1607/2005.

                 Terenul în suprafaţă totală de 114,09 mp este proprietate Toma Elena şi Ionuţ după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 84 mp potrivit actelor şi 101,60 mp potrivit măsurătorilor, identificat cu nr. cadastral 6139 conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3410/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 30,09 mp, identificat cu nr. cadastral 18032, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 907 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 779/2006 eliberată de OCPI Constanţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 838/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. TOMA ELENA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.112/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 27479 / 01.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Toma Elena privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M – LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 114,09 mp, proprietate Toma Elena şi Ionuţ.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 114,09 mp este proprietate Toma Elena şi Ionuţ după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 84 mp potrivit actelor şi 101,60 mp potrivit măsurătorilor, identificat cu nr. cadastral 6139 conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3410/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 30,09 mp, identificat cu nr. cadastral 18032, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 838/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ – zona peninsulară aprobat prin HCLM nr. 416/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 114,09 mp, se află în municipiul Constanţa, zona peninsulară.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+2E+M cu destinaţia de bloc locuinţe - 6 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 10 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E+M.

P.O.T. propus = 63,40 %                    C.U.T. propus = 2,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Plan de încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4725/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize                                      

- ENEL ELECTRICA nr. 3687 /2006                       

- ROMTELECOM nr. 1727/2006                 

- TERMOELECTRICA nr. 4481/2006                     

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M – LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 114,09 mp, proprietate Toma Elena şi Ionuţ.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

 

 

 

 

 

\ GEORGESCU, NR.9, CONSTANTA

:rcial (P) si apartamente -


COEFICIENȚI URBANISTICI

S TEREN

Din acte = 114,09 mp

Din măsurători = 131.69 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

131,00 mp

SD

0.00 mp

692,00 mp

P.O.T.

0,00 %

100,00%

C.U.T.

0.00

4.28


LEGENDA
Limita zonei studiate

Amplasamente studiate

Limite de proprietate

Contur indicativ al construcțiilor existente Funcțiuni existente Locuințe individuale cu

regim mic de inaltime Locuințe colective mici pe lot

Locuințe colective mici pe lot

Servicii de interes genera (comerț, servicii, dsedii d< firme)

Servicii de interes genera amplasate la parterul clădirilor de locuit Circulații auto

Circulații pietonale

Funcțiuni propuse

Construcție propusa

D + P+2E+M Circulații auto propuse

Spatii de parcare propuse

Accese auto propuse

Accese in clădire propuse