Hotărârea nr. 111/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA cu P+1E si CONSTRUIRE GARAJ, str. Andrei Muresanu nr. 29 bis, teren in suprafata de 207,75 mp, proprietate Sterea Viorel Petrica si Mira

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ,

str. Andrei Mureşanu nr. 29 bis, teren în suprafaţă de 207,75 mp,

proprietate Sterea Viorel Petrică şi Mira

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Andrei Mureşanu nr. 29 bis, teren în suprafaţă de 207,75 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7234, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 20841 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6623/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Sterea Viorel Petrică şi Mira conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 855/2005 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. STEREA VIOREL PETRICĂ, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR111/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 5669 / 20.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Sterea Viorel Petrică privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Andrei Mureşanu nr. 29 bis, teren în suprafaţă de 207,75 mp, proprietate Sterea Viorel Petrică şi Mira.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7234, este proprietate Sterea Viorel Petrică şi Mira conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 855/2005 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se menţine şi anexe care se vor desfiinţa conform AD nr. 2/2007.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 207,75 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Andrei Mureşanu cu o deschidere de 6,75 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente cu un corp P+1E şi realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de garaj.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 32,58 %                   C.U.T. existent = 0,32

P.O.T. propus = 63,65 %                    C.U.T. propus = 0,82

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2626/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9172 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Andrei Mureşanu nr. 29 bis, teren în suprafaţă de 207,75 mp, proprietate Sterea Viorel Petrică şi Mira.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


Plan urbanistic 4 de

detaliu

LEGENDA:


-----LIMITA ZONEI STUDIATE

-----LIMITA TEREN

-    ALINIAMENT EXISTENT =    PROPUS

~    1    CONSTRUCȚII EXISTENTE    MENȚINUTE

p    ~1    CONSTRUCȚII PROPUSE

ACCES PIETONAL ▼    ACCES CAROSABIL

••    |    TROTUAR / CAROSABIL

--1    SPAȚIU VERDE

P.O.T.

P.O.T.

C.U.T.

C.U.T.


EXISTENT    (după desființare anexe)    =    32,58 %

PROPUS    =    63,05    %

EXISTENT    (după desființare    anexe)    =    0,32

PROPUS    =    0,82

JWK


GabneUT. > bocunesci

arhitect

<*> E^ ~    ‘ J

DENUMIRE PROIECT:    PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE LOCUINȚA CU P+1E CONSTRUIRE GARAJ AUTO SI

ÎMPREJMUIRE

AMPLASAMENT:    CONSTAN TA S IR. ANDREI MURESANU NR.29

BENEFICIARI:    STEREA V1OREL-PETRICA SI S FEREA MIRA

REGLEMENTARI URBANISTICE SCI : 500 întocmit arh. Naruja Bocunescu    PL. NR 4