Hotărârea nr. 110/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 241/2006, modificarea HCLM nr. 516/2005 si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPALATORIE AUTO, SPATII COMERCIALE SI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren in suprafata de 293,67 mp, proprietate Panzaru Constantin si Aurica

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 241/2006,

modificarea HCLM nr. 516/2005 şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, terenîn suprafaţă de 293,67 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 241/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E+M, str. Bravilor nr. 16A, teren în suprafaţă de 321,34 mp, în sensul mutării celor două locuri de parcare asigurate din terenul proprietate a dlui. Pânzaru Constantin în cel al dlui. Manole Nicu George, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Celelalte articole ale HCLM nr. 241/2006 rămân neschimbate.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren în suprafaţă de 293,67 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 293,67 mp, identificat cu nr. cadastral 11227, este proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1115/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 3 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 516/2005 privind aprobare PUD – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL cu 1E+M -  LOCUINŢĂ şi SPAŢIU COMERCIAL, str. Luptători nr. 1, teren în suprafaţă de 107,66 mp, proprietate Manole Nicu-George şi Nicoleta-Iuliana, în sensul extinderii imobilului P+1E+M – spaţiu comercial, prestări servicii şi locuinţă şi construirii unui nou corp P+1E – spaţiu comercial şi prezentare, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte articole ale HCLM nr. 516/2005 rămân neschimbate.

              Terenul în suprafaţă totală de 335,30 mp este proprietate Manole Nicu-George şi Nicoleta-Iuliana după cum urmează:

o   terenul în suprafaţă de 27,67 mp (identificat cu nr. cadastral 17213/2, înscris în Cartea Funciară sub nr. 45378) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2901/2006 autentificat de notar public Mariana Tuscali;

o   terenul în suprafaţă de 200 mp (identificat cu nr. cadastral 7509, înscris în Cartea Funciară sub nr.  aşa cum rezultă din Încheierea nr.  eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 747/1999 autentificat de notar public Mariana Tuscali şi ordinului prefectului nr. 364/2001;

o   terenul în suprafaţă de 93,63 mp (identificat cu nr. cadastral 17213/1, înscris în Cartea Funciară sub nr. 45383 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4495/2005 eliberată de OCPI Constanţa) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 794/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali;

o   terenul în suprafaţă de 14 mp (identificat cu nr. cadastral 17212, înscris în Cartea Funciară sub nr. 45382 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4494/2005 eliberată de OCPI Constanţa) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 798/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 4 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PÂNZARU CONSTANTIN, Dlui. MANOLE NICU GEORGE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR110/ 07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 24324 / 22.02.2007

 

            Urmare solicitării adresate de Pânzaru Constantin şi Manole Nicu George pentru :

modificarea HCLM nr. 241/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E+M, str. Bravilor nr. 16A, teren în suprafaţă de 321,34 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica;

modificarea HCLM nr. 516/2005 privind aprobare PUD – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL cu 1E+M -  LOCUINŢĂ şi SPAŢIU COMERCIAL, str. Luptători nr. 1, teren în suprafaţă de 107,66 mp, proprietate Manole Nicu-George şi Nicoleta-Iuliana ;

► avizarea şi apobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren în suprafaţă de 293,67 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica.

 

REGIMUL JURIDIC – Terenul în suprafaţă de 293,67 mp, identificat cu nr. cadastral 11227, este proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. i nr. 1115/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Terenul în suprafaţă totală de 335,30 mp este proprietate Manole Nicu-George şi Nicoleta-Iuliana după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 27,67 mp (identificat cu nr. cadastral 17213/2, înscris în Cartea Funciară sub nr. 45378) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2901/2006 autentificat de notar public Mariana Tuscali;

-          terenul în suprafaţă de 200 mp (identificat cu nr. cadastral 7509, înscris în Cartea Funciară sub nr.  aşa cum rezultă din Încheierea nr.  eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 747/1999 autentificat de notar public Mariana Tuscali şi ordinului prefectului nr. 364/2001;

-          terenul în suprafaţă de 93,63 mp (identificat cu nr. cadastral 17213/1, înscris în Cartea Funciară sub nr. 45383 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4495/2005 eliberată de OCPI Constanţa) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 794/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali;

-          terenul în suprafaţă de 14 mp (identificat cu nr. cadastral 17212, înscris în Cartea Funciară sub nr. 45382 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4494/2005 eliberată de OCPI Constanţa) conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 798/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale cu spaţii comerciale în regim maxim de înălţime P+1E+M conform HCLM nr. 241/2006 şi HCLM nr. 516/2005.

Propunerea -  Având în vedere operaţiile notariale privind circulaţia imobiliară intervenite în ultimul an pentru terenurile mai sus menţionate şi schimbarea intenţiilor investiţionale ale beneficiarilor, se propun următoarele:

1.         avizarea şi apobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren în suprafaţă de 293,67 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare cu acces din strada Bravilor.

2.         modificarea HCLM nr. 241/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E+M, str. Bravilor nr. 16A, teren în suprafaţă de 321,34 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica, în sensul mutării celor două locuri de parcare asigurate din terenul proprietate a dlui. Pânzaru Constantin în cel al dlui. Manole Nicu George care a cumpărat terenul aferent construcţiei aprobate şi a preluat totodată reglementările PUD aprobat prin HCLM nr. 241/2006;

3.         modificarea HCLM nr. 516/2005 privind aprobare PUD – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL cu 1E+M -  LOCUINŢĂ şi SPAŢIU COMERCIAL, str. Luptători nr. 1, teren în suprafaţă de 107,66 mp, proprietate Manole Nicu-George şi Nicoleta-Iuliana, în sensul extinderii imobilului P+1E+M – spaţiu comercial, prestări servicii şi locuinţă şi construirii unui nou corp P+1E – spaţiu comercial şi prezentare. În incintă se vor asigura 3 locuri de parcare.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

Teren proprietate Pânzaru Constantin            P.O.T. propus = 93 %             C.U.T. propus = 2,50

Teren proprietate Manole Nicu George          P.O.T. propus = 75 %             C.U.T. propus = 2,25

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                           - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                  - Certificate urbanism nr. 1646/2006 şi nr. 4921/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- ROMTELECOM nr. 679 /2006                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10603 /2006

- SC ELECTRICA nr. 1467 /2006                  - Aviz Sanitar nr.2- 5701/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 3893 RP/2006 şi nr. 9718RP/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 2342/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1590/2007

PROPUNERI SERVICIU :

1.               Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren în suprafaţă de 293,67 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica.

2.               Modificarea HCLM nr. 241/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E+M, str. Bravilor nr. 16A, teren în suprafaţă de 321,34 mp, proprietate Pânzaru Constantin şi Aurica, în sensul mutării celor două locuri de parcare asigurate din terenul proprietate a dlui. Pânzaru Constantin în cel al dlui. Manole Nicu George ;

3.               Modificarea HCLM nr. 516/2005 privind aprobare PUD – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBIL cu 1E+M -  LOCUINŢĂ şi SPAŢIU COMERCIAL, str. Luptători nr. 1, teren în suprafaţă de 107,66 mp, proprietate Manole Nicu-George şi Nicoleta-Iuliana, în sensul extinderii imobilului P+1E+M – spaţiu comercial, prestări servicii şi locuinţă şi construirii unui nou corp P+1E – spaţiu comercial şi prezentare

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT