Hotărârea nr. 11/2007

Hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aferente cluburilor pentru persoane varstnice

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor spaţii aferente cluburilor pentru persoane vârstnice

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

Consultând raportul Direcţiei Asistenţă pentru Persoane Vârstnice şi Nevoiaşe nr 8212/23.01.2007, avizul favorabil al Comisiei nr.l Buget-finanţe şi avizul favorabil al Comisiei nr.5 Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

In temeiul prevederilor art.38, alin.(l), alin.(2) lit."b'\ lit."d",alin.(6) lit."a" pct.2 şi art.l20A7 alin.(l) lit."b" din Legea 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215 /2001;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l   Se  aprobă  Anexa  nr.l   "Centralizator privind închirierea spaţiilor destinate cluburilor pentru pensionari", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Constanţa şi aparatul de specialitate să negocieze şi să semneze contractele de închiriere pentru spaţiile aferente cluburilor pentru pensionari.

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta
hotărâre  Direcţiei  Asistenţă pentru  Persoane  Vârstnice  şi  Nevoiaşe şi  Direcţiilor
interesate în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa,
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanţa

Nr.11/30.01.2007


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA ASISTENŢĂ PT. PERSOANE

VÂRSTNICE ŞI NEVOIAŞE

NR. 8212/23.01.2007


VIZAT, VJCEPRIMAR


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii unor spaţii aferente cluburilor pentru persoane vârstnice

Vă informăm că, urmare HCLM nr,516/13.12.2006, prin care s-a aprobat înfiinţarea Direcţiei Asistenţă pentru Persoane Vârstnice şi Nevoiaşe, având în subordine Serviciul Administrare Cluburi Pensionari şi Serviciul Achiziţie şi Distribuire Ajutoare, cu scopul organizării şi administrării cluburilor de pensionari precum şi achiziţia şi distribuirea de ajutoare persoanelor nevoiaşe.

S-a impus necesitatea găsirii unor spaţii în care să funcţioneze cluburi pentru persoane vârstnice, drept pentru care. Primăria Municipiului Constanţa a publicat în mass media anunţuri prin care caută spaţii în vederea închirierii având suprafaţe cuprinse între 70-150 mp., cu specificarea zonelor astfel: Tomis II, Tomis III, Tomis Nord, CET, Km.4-5, Poarta 6, Piaţa Far, Pod Butelii, Coiciu. Casa de Cultura, Faleza Nord, Palas şi Palazu Mare.

Faţă de cele prezentate, la Primăria municipiului Constanţa s-au primit următoarele oferte:

1)            SC MEŢACHIM SA - un număr de 7 spaţii în diferite zone ale oraşului

2)      SC RUVAL INVEST SRL - un spaţiu

3)      SC RESTAURANTUL PORTUL SRL -un spaţiu

4)     SC SILEX PREST COM SRL - un spaţiu

Prin analizarea ofertelor prezentate conform tabelului centralizator, astfel având în vedere oferta de piaţă imobiliară pentru închirieri de spaţii, existente la acest moment.consultând Buletinul Statistic de preţuri nr.l 1/2006 pentru sectorul servicii, analizând Anexa nr.l la HCLM 370/2001, propunem preţul unitar în EURO/MP fără TVA, din Anexa nr. 1, coloana Propuneri Centralizator privind închirierea spaţiilor destinate cluburilor pentru pensionarV.

fn temeiul prevederilor art.38 alin.(l),alin.(2) lit."b", lit."d",alin.(6) lit. "a " pct.2, ale art.45 alin. (1) şi art.120 A 7 alin. (I) liCV din Legea 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215 /2001.

Supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Constanţa, proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aferente clubuirlor pentru persoane vârstnice cu preţurile unitare /mp în funcţie de zonă, conform Anexa nr. 1.


Director adjunct, Aurora Pirvu


Inspector:


Anexa nr.l la HCLM nr 11/2007

Centralizator privind închirierea spatiile destinate cluburilor pentru

pensionari

 

Nr. Crt.

Adresa

Suprafaţa Mp.

Ofertant

IU. din oferta

€/mp (fara TVA)

P.U. PROPUS

€/mp. tfara TVA)

1

Str.Faruluinr.lBI. PFI-unitatea 599

152,63

S.C

METACHIM S.A.

13

10

2

Str.Badea Cârlan -

unitatea 461

57,05

S.C.

METACH1M

S.A.

13

10

3

Str.Dezrobiriinr.l23bl. IS3-

unitatea 442

96,52

S.C.

METACH1M

S.A.

13

10

4

Str.EIibcrarii nr.8 bl.I-unitatea 377

89,84

S.C.

METACH1M

S.A.

13

10

5

Aleea Daliei nr.l2 bl. LI 19-

unitatea 315

95,37

S.C.

METACHIM

S.A.

13

10

6

Str.Mircea cel Batran bl. MD 12B-unitatea586

139

S.C.

METACHIM

S.A.

25

20

7

Str.Bratianu nr.78-

unitatea 372

372,60

S.C.

METACHIM

S.A.

6

3

8

Str. 1 Mai nr.82

60

S.C.

Restaurantul Portul S.R.L.

I!

10

9

Str. Duiliu Zamfirescu nr.4

267

S.C. Ruval

Im vest S.R.L.

7

6

10

Str. Egretei nr.2

102

S.C. SILEX

PRESTCOM

S.RX.

12

10

11

Str. Mamaia nr.69

200

SCRING-

CAPITOL

SRL

5

Fiind

amplasat la

subsolul

imobilului.

nu prezintă

interes.