Hotărârea nr. 109/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – BIROURI CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER , bd. I.C.Bratianu, nr. 173A si 173B, teren in suprafata de764,03 mp, proprietate SOARE MARIN si SOARE ANUTA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – BIROURI CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER , bd. I.C.Brătianu, nr. 173A şi 173B, teren în suprafaţă de764,03 mp, proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – BIROURI CU    SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER , cu asigurarea a 8 locuri de parcare în limita terenului, bd. I.C.Brătianu, nr. 173A şi 173B, teren în suprafaţă de764,03 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafaţă de 400,00 mp conform actelor, identificat cu nr. cadastral 8157, este proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA conform contractului de vanzare-cumpărare nr.3315/03.11.1998 autentificat de notar public Nicolae Cauţinuc . Terenul, în suprafaţă de 364,03mp conform actelor, identificat cu nr. cadastral 18302, este proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA conform contractului de donaţie 345/07.04.2006, autentificat de notar public Nicolae Cauţinuc.

 

 

 

 

 

  Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. SOARE MARIN şi Dnei. SOARE ANUŢA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

 

 

 

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

 

                                                                                                            SECRETAR,

 

     CONSTANŢA

     NR109/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.10029/19.02.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de SOARE MARIN privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – BIROURI CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER, str.I.C.Brătianu, nr.173A-173B, teren în suprafaţă de 764,03 mp, proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, în suprafaţă de 400 mp identificat cu nr. cadastral 8157, este proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA conform contractului de vanzare-cumpărare nr.3315/03.11.1998 autentificat de notar public Nicolae Cauţinuc. Terenul, în suprafaţă de 364,03 mp, identificat cu nr. cadastral 18302, este proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA conform contractului de donaţie 345/07.04.2006, autentificat de notar public Nicolae Cauţinuc.

 

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă cu suprafaţă construită de 113,13 mp, avand patru camere, trei holuri, debara, baie, beci, bucătărie pe beci şi magazie, construită din cărămidă şi chirpici şi acoperită cu tablă, care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică , fiind situată intr-o locaţie relativ mărginaşă municipiului Constanţa, în apropierea intersecţiei cu str. Matei Milo.

 Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 764,03 mp, se află pe bd. I.C.Brătianu, nr. 173A şi 173B, fiind situat intr-o locaţie relativ mărginaşă municipiului Constanţa, în apropierea intersecţiei cu str. Matei Milo. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. IC Brătianu cu o deschidere de 26,72 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de : spaţii comerciale la parter, spaţii pentru birouri, spaţii anexe.Proiectul propune amenajarea în incintă a unei parcări pentru 8 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent =23,74 %                    C.U.T. existent = 0,237

P.O.T. propus = 41,49 %                    C.U.T. propus = 0,767

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

                               - Memoriu justificativ

- Încadrare în zonă 1 :2000                        - Certificat urbanism nr.3234/2006

- Situaţia existentă sc. 1:200                      - Declaraţie autentificată sub   nr.80/19.01.2007

- Regimul de proprietate sc.1:200              - Contract de vanzare-cumpărare               nr.3315/03.11.1998

- Reglementări urbanistice sc.1:200           -Contract de donaţie nr. 345/07.04.2006

- Reglementări edilitare sc.1:200                         

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr.443/33275/06.09.2006          - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2006

                                                               - Aviz Sanitar nr.2-12828 /13.10.2006

                                       - Aviz Mediu nr. 8722 RP/03.01.2007                                                               -Aviz Comisia de Circulatie Seria A/Nr.1509/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – BIROURI CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER, str.I.C.Brătianu, nr.173A-173B, teren în suprafaţă de 764,03 mp, proprietate SOARE MARIN şi SOARE ANUŢA.

 

 

 

 

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat,

                                                                                          Cristina STAMAT            


58.62

4-Q-

58 51

58.59

58.65

BULEVARDUL

I.C. BR

5883

5L59


58.23


58 28


58 46


ictura
305

1-521998

Scoro

1200


Data

AUG.

2006


PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CLĂDIRE BIROURI P+2E CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER


2.1


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


11    5.00b    «JJOh    ■S.OBii

I----------- li    I    I

LEGENDĂ

REGLEMENTĂRI

|P+1E|

I p

4

4

♦♦♦

t L.I.lTllJ

A *

Q 58.51


LIMITA ZONEI STUDIATE

i LIMITA TERENULUI PROPR SOARE MARIN SI ANUTA CONFORM C.V.C, NR.3315‘03.11.1998 SI CONTRACT DE DONAȚIE NR. 345/07 04 2006

CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIEI PROPUSE - BIROURI+SPATIU COMERCIAL

CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎNVECINATE

ACCESE PRINCIPALE IN CLĂDIRE

ACCES CAROSABIL

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

SPATII VERZI AMENAJATE EXISTENTE MENȚINUTE SPATII VERZI AMENAJATE PROPUSE

ALEI PIETONALE, TROTUARE - EXISTENTE

CIRCULAȚIE CAROSABILA - EXISTENTA

CIRCULAȚIE CAROSABILA PROPUSA

SECȚIUNI PRIN TEREN

PUNCTE TOPOGRAFICE


Arcrt'n • i4o.<«/nip

EXlSlfNI

PROPUS

A rantruiln

17722 mp

109,66 mp

A desfășuram

177,27 mp

574 54 w

A ulei. Ipfiițase

76.09 mp.

76.09 mp

A i orașului

<1 mp

775.40 mu

A sp verde

34.1S mp

85,77 mi

por

23.74%

41.49%

C.U.1

0.237

0.767Beneficiar.


SOARE MARIN SI ANUTA

litiu proiect CLĂDIRE BIROURI P+2E CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER

_CONSTANTA, B-OUL1.C.BRATIANU, NR. 173A


litiu plonso

REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect

nr.

20/7006


Faza;

PUD

Planșa nr

A4