Hotărârea nr. 108/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HALA DEPOZITARE, zona Palas CFR, parcela A 929/12 lot 2, teren in suprafata de 1000,31 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE HALĂ DEPOZITARE,

zona Palas CFR, parcela A 929/12 lot 2, teren în suprafaţă de 1000,31 mp,

proprietate SC PENTOMAX SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HALĂ DEPOZITARE, (în incinta formată din loturile 1 şi 2 se vor amenaja 15 locuri da parcare), zona Palas CFR, parcela A 929/12 lot 2, teren în suprafaţă de 1000,31 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr.6023173 /2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11131/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 33538 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12813/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC PENTOMAX SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1584/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC PENTOMAX SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.108/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 8904 / 21.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC PENTOMAX SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HALĂ DEPOZITARE, zona Palas CFR, parcela A 929/12 lot 2, teren în suprafaţă de 1000,31 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11131/2, este proprietate SC PENTOMAX SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1584/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor agroindustriale  conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1000,31 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la De 929 cu o deschidere de 19,88 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt cu destinaţia de hală depozitare. Proiectul propune şi construirea unui corp anexă parter pentru vestiare, grupuri sanitare şi loc de luat masa. În incinta formată din loturile 1 şi 2 se vor amenaja 15 locuri da parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la stradă pentru corpul anexă, retragere de cca 25 m de la stradă pentru hala de depozitare.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. propus = 52,85 %                    C.U.T. propus = 0,53

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4276/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500

- Analiză geotehnică

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Secţiune prin teren

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 515/40132/2006                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10743/2006

- ENEL ELECTRICA nr.6023173 /2006                   - Aviz Sanitar nr.2-14678/2006

                                                                                    - Aviz Mediu nr. 8717 RP/2006

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1591/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HALĂ DEPOZITARE, zona Palas CFR, parcela A 929/12 lot 2, teren în suprafaţă de 1000,31 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

EXTINDERE HALA DE DEPOZITARE PUD    CONSTANTA


A 929/12 LOT2+LOT1 ZONA CFR PALAS

LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE ANTERIOR LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA TERIT.AFERENT CONSTR PROPUSE


i

i

o

î


i i i/    i
LOT 1 - conform PUD aprobat confortn hotărârii C.L.M. nr.126/27.03.06