Hotărârea nr. 107/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Crinului nr. 5 bis, teren in suprafata de 201 mp, proprietate Cartuna Niculae si Agora

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M,

str. Crinului nr. 5 bis, teren în suprafaţă de 201 mp,

proprietate Cărţună Niculae şi Agora

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M şi amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Crinului nr. 5 bis, teren în suprafaţă de 201 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19505/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52373 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6153/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cărţună Niculae şi Agora conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 15257/1990 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CĂRŢUNĂ NICULAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR107/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 143560 / 08.01.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Cărţună Niculae privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Crinului nr. 5 bis, teren în suprafaţă de 201 mp, proprietate Cărţună Niculae şi Agora.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19505/2, este proprietate Cărţună Niculae şi Agora conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 15257/1990 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa parţial şi o anexă ce se va demola conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 113/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 201 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Crinului cu o deschidere de 6,60 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 13 m de la limita dinspre stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 23,67 %                   C.U.T. existent = 0,23

P.O.T. propus = 48 %                         C.U.T. propus = 1,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2162/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1532/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Crinului nr. 5 bis, teren în suprafaţă de 201 mp, proprietate Cărţună Niculae şi Agora.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA P+1E+M

A3. REGLEMENTARI


LEGENDA:


LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA TERENULUI STUDIAT


REGLEMENTARIB-dul Tomis, nr.218


PROIECTAT Arii DNadllll

DESENAT<XX>


CONSTRUCȚIE PROPUSA

CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE

SPATII VERZI

CONSTRUCȚII VECINE

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

ACCES IN CLĂDIRE


Beneficiar: CARTONA NICULAE Adresa: Str. Crinului, Nr.5


Titlu proiect

Ob. Construire imobil locuința P+LE+M


Faza


1:500


Titlu planșa


REGLEMENTAR1-A3