Hotărârea nr. 106/2007

Hotarare privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                                  HOTARARE

Privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data

de  07.03.2007

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, adresa nr.22755/20.02.2007 al Serviciului Transport Local si Organizare Evenimente, referatul nr.25784/26.02.2007 al Directiei Patrimoniu si avizul Comisiei nr. 5 juridica;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit. a si art. 1207 alin.1, lit.b  din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE:

               Art.l Se aproba completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, astfel :
                - se completeaza Cap.2,  punctul 11.2 cu noi atributii ale Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente,  conform Anexei 1 ;
                - se completeaza capitolul 2, punctul 15 cu noi atributii ale Serviciului Inspectorat Protectie Civila, conform Anexei 2
                -  prin reorganizarea Directiei Patrimoniu se modifica atributiile prevazute la cap.2, punctul 4, conform Anexei 3.
               Art.2 Celelalte dispozitii cuprinse in HCLM nr.491/06.11.2002 raman neschimbate.

             Art.3 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

             Art.4 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor Primariei  in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta.
             Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de 25 consilieri din 27 de membri.

PRESEDINTE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA  SECRETAR

CONSTANTA,

NR.
106/07.03.2007                

 
 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

                                                          Anexa 1 la HCLM nr.106/07.03.2007

 

                                               

                                               

Atributii privind transportul de persoane/bunuri in regim de taxi:

 

-          mediatizarea, cu 40 de zile calendaristice inainte, a datei la care se va desfasura procedura de atribuire a numarului de autorizatii taxi   

     permanente si sezoniere stabilite

-          anuntul va cuprinde informatii privind data limita si locul unde se va    

     desfasura procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, numarul  

     autorizatiilor taxi permanente si sezoniere disponibile pentru grupa

     operatorilor taxi, respectiv taximetristilor independenti, data limita si

     locul unde se vor depune cererile, documentele care trebuie          

     prezentate de solicitanti, precum si prevederi ale regulamentului

-          primirea cererilor solicitantilor si a documentelor necesare se va realiza pana la 20 de zile fata de data declansarii procedurii de 

     atribuire a autorizatiilor taxi

-          verificarea documentelor si solicitarea completarilor necesare in urmatoarele 10 zile

-          rezolvarea contestatiilor in ultimele 10 zile inainte de declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi

-          atribuirea autorizatiilor taxi pentru o durata de 5 ani, in ordinea descrescatoare a listei, in functie de punctaj

-          eliberarea autorizatiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi pentru taximetristii independenti/operatorii taxi

-          eliberarea a cate o autorizatie taxi pentru fiecare licenta de executie pe vehicul detinuta, valabila

-          primirea documentatiei necesare pentru vizarea anuala a autorizatiilor taxi: licenta taxi si licenta de executie pe vehicul vizate (copii), asigurare pasageri/bagaje (copie), autorizatia taxi (original), cerere tip, dovada platii taxei de viza

-          intocmirea Referatelor care stau la baza Dispozitiilor de Primar privind suspendarea si anularea autorizatiilor operatorilor taxi/taximetristilor independenti

-          redistribuirea autorizatiilor disponibilizate ca urmare a anularii autorizatiei taxi prin dispozitie de primar, ori a necompletarii dosarului in termenul stabilit,  precum si  distribuirea autorizatiilor taxi pentru care nu au existat solicitanti la data preselectiei (transport marfa), se va realiza prin intocmirea unui proces verbal si afisarea listelor cu cei agreati la sediul Serviciului Transport Local si Organizare Evenimente din Piata Ovidiu nr. 9

-          in termen de 10 zile de la afisare, se vor primi toate cererile si contestatiile formulate, urmand a fi verificate si solutionate in urmatoarele 10 zile

-          dupa expirarea termenului de depunere si solutionare a contestatiilor (daca este cazul), taximetristii independenti/operatorii taxi carora li s-au atribuit autorizatiile vor fi instiintati sa completeze dosarul in termen de trei luni de la data adresei de instiintare, cu posibilitatea prelungirii cu inca o luna a termenului de completare a dosarului

-          redistribuirea autorizatiilor taxi anulate prin Dispozitie de Primar operatorilor taxi/taximetristilor independenti de pe listele de asteptare valabile la data Dispozitiei de Primar

-          redistribuirea autorizatiilor taxi disponibilizate in urma necompletarii dosarului de catre operatorii taxi/taximetristii independenti agreati, se va face tinand cont de listele de asteptare valabile la sfarsitul termenului de completare a dosarului de 4 luni

-          actualizarea permanenta a listelor de asteptare

-          primirea, in ultimele 10 zile ale  lunii, a dosarelor pentru completarea listelor de asteptare, daca este necesar

-          primirea si inregistrarea diverselor cereri de la taximetristi si redactarea raspunsurilor adecvate

-          tinerea unei evidente computerizate a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor transport persoane/bunuri in regim de taxi, a termenelor de viza si de completare dosar, precum si a persoanelor inscrise in listele de asteptare

-          completarea si actualizarea permanenta a unui Registru al Operatorilor de Transport si Taximetristilor Independenti

-          eliberarea la cerere a “Permiselor de libera trecere – taxi” pentru accesul in unele zone restrictionate numai autovehiculelor carora li s-a atribuit anterior autorizatie taxi

-          elaborarea de proiecte referitoare la actualizarea legislatiei din domeniul transportului de persoane/bunuri in regim de taxi, in baza propunerilor asociatiilor profesionale ale taximetristilor independenti/operatorilor taxi

-          eliberarea de adeverinte care certifica autorizarea , cu valabilitatea o luna, operatorilor taxi/taximetristilor independenti pana la data semnarii autorizatiilor

Atribuţii privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligaţia înmatriculării

- aplicarea hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanta cu privire la înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligaţia înmatriculării;

- planificarea, organizarea, conducerea si executarea activităţilor specifice înregistrării vehiculelor ce nu fac obiectul inmatricularii;

- primeşte, verifica, tine evidenta si analizează documentele înaintate de persoanele fizice si juridice prin care acestea solicita inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii si informează ierarhic situaţia acestora;

- intocmeste, redactează si actualizează legislaţia referitoare la inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;

- intocmeste si asigura aducerea la cunoştinţa opiniei publice a documentelor necesare derulării procesului înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;

- verifica si pune in concordanta cu evidentele proprii documentele înaintate de solicitanţi in vederea înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;

- deschide, tine evidenta si actualizează Registrul cu evidenta vehiculelor cărora li s-au atribuit numere de înregistrare;

      - eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele înregistrate;

- primeşte, verifica, tine evidenta si soluţionează sesizările, cererile si propunerile cetăţenilor referitoare la inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;

- tine evidenta documentelor primite si, ori de cate ori este nevoie, executa inventarierea si indosarierea acestora;


 

 

 

 

 

- intocmeste documentaţiile necesare tipăririi, gestiunii si distribuirii certificatelor de înregistrare necesare înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

- gestionează, distribuie si asigura evidenta modului de eliberare si achitare a contravalorii certificatelor de înregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

- primeşte cererile si documentaţia legala cu privire la radierea din circulaţie a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

- intocmeste referate care stau la baza Dispoziţiilor de Primar privind anularea certificatelor de înregistrare atribuite vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

- tine evidenta computerizata a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

- elaborează proiecte referitoare la actualizarea legislaţiei privind înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR

           MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 106/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

 

Anexa 2 la HCLM nr.106/07.03.2007

                                               

 

Inspectoratul Municipal de Protecţie Civila este organizat si funcţionează in baza Legii nr.481/2004 privind protecţia civila, O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de management al Situaţiilor de Urgenta si H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

Atributiunile specifice in timp de pace se completează cu :

a)    pentru asigurarea stării de operativitate si a capacităţii optime a Comitetului Local pentru situaţii de urgenta in temeiul Legii nr.481/2004 se executa serviciul de permanenta cu personalul care incadreaza Inspetoratul Municipal de Protecţie Civila, conform planificării aprobate de şeful serviciului.

b)  serviciul de permanenta se executa la sediul inspectoratului, in zilele lucratoare, sâmbăta si duminica, sărbători legale si in zilele nelucratoare prin hotărâri ale Guvernului.Serviciul se executa atât pe timp de zi cat si pe timp de noapte.PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

 

 

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 106/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

                              Anexa 3 la HCLM nr.106/07.03.2007

 

DIRECTIA PATRIMONIU  formata din Serviciul Patrimoniu si Serviciul Cadastru avand urmatoarele atributii :

 

Serviciul Patrimoniu

-identificari imobile in vederea aplicarii Legii nr.10/2001, Legii nr.247/2005, la solicitarea instantelor de judecata si a avocatilor care reprezinta institutia in instanta, pentru aplicarea Legii nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, aplicarea H.G. nr.834/1991, vanzari, concesionari, persoane fizice, persoane juridice, alte directii din cadrul institutiei, RAEDPP ;

-suprapuneri identificari imobile cu notificari pentru clarificari

-aplicarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi

-aplicarea H.G. nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile  comerciale cu capital de stat

-aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

-eliberari copii planuri sau documente detinute de arhiva Directiei Patrimoniu

-raspunsuri la solicitarile depuse de persoane beneficiare ale Decretului-Lege nr.189/2000, Legii nr.118/1990 si O.G. 105/1999 9deportati si stramutati)

-raspunsuri la solicitari depuse de persoane beneficiare a Legii nr.42/1990

-intocmire dosare in vederea intabularii dreptului de proprietate a  municipiului Constanta a unor imobile (domeniu public/privat)- solicitare/ridicare certificate fiscale,depunere dosare la OCPI, ridicare intabulari

-elaborare proiecte de hotarari ce au ca obiect modificare patrimoniu

-elaborare proiecte de hotarari pentru aplicarea Legii nr.213/1998.

-adeverinta ca nu figureaza in Registrul agricol al municipiului Constanta cu teren arabil (necesara la ISTPH, spital, medicul de familie, angajare, obtinere bursa, deducere impozit)

-inregistrare contracte de arenda conform Legii nr.16/1994

-eliberare certificate de producator (in urma verificarilor in teren)

-inregistrare si tinere la zi a Registrului agricol;

-aplicarea HG nr.1593/2003 si OUG nr.29/2000 privind subventiile pentru sectorul cresterii animalelor ;

-eliberare bilete de adeverire a proprietatii animalelor ;

-aplicarea legislatiei privind subventiile pentru cultivatorii de terenuri agricole ;

-adeverinte de incadrare in zona conform HCLM nr.614/2002 si nr.236/2005 ;

-eliberare adeverinte somaj ;

-corespondenta pentru aplicarea Legii nr.247/2005 ;

-aplicarea art.22-23 din Legea nr.18/1991, republicata

-aplicarea art.36 din Legea nr.18/1991, republicata (Ordinul Prefectului si comunicarile)

-arhivare documente

-solicitari istoric rol fiscal de la Serviciul Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local;

 

SERVICIUL CADASTRU :

-identificarea, masurarea si verificarea terenurilor care apartin domeniului public si privat al municipiului Constanta

-punerea in posesie a persoanelor fizice si juidice care detin terenuri in municipiul Constanta ca urmare a sentintelor civile, concesiuni, inchirieri, asocieri, schimburi de terenuri, vanzari, Dispozitii ale primarului municipiului Constanta, hotarari ale consiliului local privind atribuiri in proprietate, administrare sau folosinta

-participarea la expertize tehnico-judiciare

-participarea la masurare, verificare si realizari de planuri de situatie cu alte directii din cadrul institutiei

- asigurarea raspunsurilor la corespondenta si orice sesizari adresate de contribuabili

-intocmire de planuri pentru imobile aflate in administrarea Primariei municipiului Constanta

-atribuirea si verificarea numerelor stradale

-confirmarea de adresa la cererea solicitantilor- persoane fizice/juridice

-atribuire de adresa pentru solicitanti, proprietari de imobile situate in zone nou infiintate ;

-eliberare acordurilor de intabulare a dreptului de folosinta supra terenurilor proprietatea municipiului Constanta, conform Legii nr.7/1996 actualizata ;

-avizarea planurilor de situatie intocmite in cadrul documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

-introducerea in baza de date GIS a Proceselor Verbale de Predare- Primire, a adreselor (nunere stradale si nume strazi) nou atribuite .

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

 

 

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 106/07.03.2007