Hotărârea nr. 105/2007

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii

ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 07.03.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala              , precum si avizul Comisiei nr.5 -juridica;

Vazand prevederile H.G.nr. 281/1993 actualizata, cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, Codului Muncii (L. nr. 53/2003), Normativului nr. 818/1999 si a Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, modificata si completata de Legea nr. 281/2006.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 lit." b" si art. 120A7 alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l. - Se aproba organigrama si statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;


ART. 2. - Se aproba un număr total de 110 posturi, din care:

-         posturi de conducere - 5;

-         posturi de execuţie -105.

Instituţia este condusa de un Director ce are in subordine următoarele compartimente si servicii: Compartimentul Asistenta Sociala; Directorul Economic Adjunct; Compartimentul Juridic; Cabinetul Medical coordonat de un medic primar ce are in subordine asistentele medicale si infirmierele.

Directorul Economic Adjunct are in subordine: Compartimentul Financiar Contabil; magazinerul; Referentul si Şeful de formaţie căruia i se subordonează bucătarul si muncitorii necalificati din cadrul Sectorului Bucătărie; Şeful Serviciului Administrativ.

Şefului Serviciului Administrativ i se subordonează: Şeful de formaţie ce aparţine Sectorului îngrijitoare si are in subordine îngrijitoarele; magazinerul; muncitorii calificaţi; muncitorii necalificati; paznicii instituţiei; Sectorul Spălătorie.

ART. 3. - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.105/07.03.2007


CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANTA, str. Unirii nr.104

ANEXA NR.1
La proiectul de Hotărâre nr.105/07.03.2007

STAT DE FUNCŢII

1.03.2007

 

Subdiviziunea organizatorica/

Denumirea funcţiei

de conducere                     de execuţie

Treapta/

Grad

profesional

Studii

Număr total de posturi

1

2

3

4

5

Director

Inspector specialitate

I

S

1

Director ec. adj.

Economist

IA

S

1

 

 

 

 

 

Compartiment financiar -contabil

 

Referent

IA

M

3

 

Economist

IA

S

1

 

Magaziner

I

M

1

Serviciul bucătărie

Sef formaţie

Referent

IA

M

1

 

Muncitor calificat

I

 

1

 

Muncitor calificat

 

 

1

 

Muncitor necalificat

 

 

12

Serviciul administrativ-gospodaresc

Sef serviciu

Referent

IA

M

1

 

Magaziner

I

M

1

Sef formaţie

îngrijitor

 

G

1

 

îngrijitor

 

G

27

 

Muncitor calificat

I

 

8

 

 

 

 

 

 

Muncitor necalificat

 

 

5

 

Paznic

I

 

4

 

Spălătoreasă

 

G

6

Compartiment asistenta sociala

 

Psiholog

 

S

1 

 

Asistent social

 

PL

1

 

Asistent social principal

 

PL

1

 

Medic primar

 

S

1

 

Asistent medical principal

 

PL

9

 

Sora medicala

 

M

1

 

Infirmiera

 

G

20

Compartiment juridic

 

 

 

Jurist                                |

S      1

1

TOTAL

 

110


DIRECTOR


DIRECTOR EC. ADJ.


CHIPARU MJHAELA


 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

ANEXA NR.2

TOTAL : 110    la proiectul de Hotarare nr........

EXECUȚIE :105

CONDUCERE :5

ORGANIGRAMA

01.03.2007