Hotărârea nr. 104/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 321 /17.08.2006

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA, APROBAT PRIN

H.C.L.M. NR. 321 /17.08.2006

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 07.03.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr. 23144 / 21.02.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici , modificata si completata prin Legea nr. 251/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, H.C.L.M. nr. 519/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila;

In temeiul prevederilor art.38 alin (2) litV si alin (3) lit.'V si ale art. 120A7 alin. (1) lit. "b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001  ;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 43 de posturi in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Constanta din care 15 funcţii publice de execuţie, 1 funcţie publica de conducere, 2 posturi contractuale de conducere si 25 posturi contractuale de execuţie, conform anexei nr. 1 - organigrama si anexei nr.2 - statului de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se înfiinţează 3 funcţii publice de execuţie in cadrul Serviciului Stare Civila respectiv 2 posturi de referent clasa III gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare si un post de referent clasa III gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, asa cum au fost prevăzute in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007.


ART. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila, Secretarului municipiului Constanta, Biroului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanţa , spre ştiinţă.

PREZENTA   HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 25 DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA
NR.104/07.03.2007ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

NR. 23144 /21 .02.2007


RAPORT

Analizând adresa nr.20871/16.02.2007 a doamnei Crăciun Ana Rodica , Sef Serviciu Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila din care rezulta următoarele :

- conform atribuţiilor de serviciu limctionarii publici din cadrul Serviciului Stare Civila oferă consultaţii juridice de specialitate unui public numeros cu care vine in contact, înregistrează faptele de stare civila ce trebuie efectuate cu atenţie sporita, fara strecurarea de erori materiale, scrise corect si citeţ, asigura permanenta serviciului de Stare Civila in zilele libere si sărbători legale. Volumul de lucrări impune infiintarea a 3 funcţii publice după cum urmează :

1.-2 funcţii publice de execuţie de referent clasa III gradul principal, treapta 1 de salarizare

2. - 1 funcţie publica de execuţie de referent clasa III grad asistent, treapta 1 de

salarizare

Propunem astfel modificarea statului de funcţii al Serviciului Stare Civila in sensul înfiinţării a 3 funcţii publice; astfel, Serviciul Stare Civila va avea următoarea componenta:

1. Sef Serviciu - consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1

2.      Consilier clasa I, grad profesional superior treapta 1

3.      Inspector clasa I, grad profesional superior, treapta 2

4.      Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1

5.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1

6.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1

7.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1

8.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1

9.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1

 

10.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 2

11.       Referent clasa III, grad profesional superior, treapta 3

12.       Referent clasa III, grad profesional principal, treapta 1

13.       Referent clasa III, grad profesional principal, treapta 1


14.      Referent clasa III, grad profesional principal, treapta 1

15.      Referent clasa III, grad profesional principal, treapta 1

16.      Referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 1

17.      Casier gradul II - funcţie ocupata cu contract individual de munca

Menţionam ca prin H.C.L.M. nr. 519/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a fost prevăzuta înfiinţarea a 3 funcţii publice de execuţie de referent


DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., CONSTANTIN RACU

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU-GABRIELA

 

<i    « ROMANIA

R    JUDEȚUL CONSTANTA

Ș    (fi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

' •    Anexa nr 4 la Hotararea nr...

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL PE EVIDENTĂ A PERSOANLOR Șl STARE CIVILĂ

Nr

crt

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

studii

Clasa

Gradul

Treapta

Salariz

Total

nctii publi

Funcție

Conducere

Funcție

Execuție

Nivel

studii

Grad/T reapta

Număr

Funcții

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

DIRECTOR

Consilier

S

IA

1

s

ERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

PERSONAL DETAȘAT

1

SEF SERVICIU

Consilier

s

IA

1

2

Inspector spec

s

I

2

3

Inspector spec

s

II

1

4

Referent

m

IA

4

5

Referent

m

I

4

PERSONAL CONTRACTUAL

6

Inspector spec.

s

II

1

7

Referent

m

IA

6

8

Referent

m

I

2

9

Referent

m

II

2

10

Referent

m

III

1

11

Secretar - dactilograf

m

I

1

TOTAL

25

SERVIC

UL STARE CIVILĂ

i

SEF SERVICIU

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

l

SUPERIOR

2

1

4

Referent

m

lil

SUPERIOR

1

6

5

Referent

m

lll

SUPERIOR

2

1

6

Referent

m

ui

SUPERIOR

3

1

7

Referent

m

lll

PRINCIPAL

1

4

Referent

m

lll

ASISTENT

1

1

8

m

Casier

m

I

1

TOTAL POSTURI

16

1

RECAPITULATIE

FUNCȚII CONDUCERECONTRACTUALE : 2 posturi

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE: 1 post

FUNCȚII EXECUȚIE CONTRACTUALE : 25 posturi

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE:15 posturi

TOTAL GENERAL: 43 posturi

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA