Hotărârea nr. 102/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 14/30.01.2007

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 14/30.01.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 07.03.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr. 23455 121.02.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile salariale care se acorda funcţionarilor publici in anul 2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, ale H.C.L.M. nr. 518/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.V, alin.3 iit "b" si ale art.l20A alin. 1 lit "b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 610 posturi din care 484 funcţii publice de execuţie, 64 funcţii publice de conducere si 62 posturi contractuale conform anexei nr.l- organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta -si anexei nr.2- statului de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Pentru buna desfăşurare a activităţii unor compartimente, asa cum a fost prevăzut in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007, se înfiinţează un număr de 11 funcţii publice de execuţie după cum urmează:


a) Serviciul de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, Direcţia
Administraţie Publica Locala

-    referent clasa III grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare

-    referent clasa III grad profesional debutant

b) Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala, Direcţia Administraţie Publica
Locala

-    referent clasa III grad profesional superior, treapta 3 de salarizare

-    referent clasa III grad profesional debutant

c)  Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente, Direcţia Relaţii
Internationale si Organizare Evenimente

inspector clasa I grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare

d)   Serviciul Relaţii Internationale, Direcţia Relaţii Internationale si
Organizare Evenimente

referent clasa III grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare

e)    Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţia
Administrarea Domeniului Public si Privat

-  referent specialitate, clasa II grad profesional superior, treapta 1 de salarizare
J)   Serviciul  Management Documente,   Curierat  si  Dispecerat,   Direcţia

Organizare si Informatizare

-  referent clasa III grad profesional debutant

g) Serviciul Autorizare Agenţi Economici, Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat

-referent clasa III grad profesional debutant

h) Serviciul Drumuri si Iluminat Public, Direcţia Gospodărire Comunala

-referent clasa III grad profesional debutant

i) Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica, Direcţia Gospodărire Comunala

-referent clasa III grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare

j) Serviciul Tehnic Investiţii, Direcţia Tehnic Achiziţii

-inspector clasa I grad profesional principal, treapta 1 de salarizare

-inspector clasa I grad profesional principal, treapta 3 de salarizare

ART.3 - Se aproba reorganizarea unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate după cum urmează :

-     inspector clasa I, grad principal , treapta 1 - Birou Protecţia Mediului se transforma in inspector clasa I grad asistent, treapta 3

-     inspector clasa I, grad asistent , treapta 3 - Birou Protecţia Mediului se transforma in inspector clasa I grad debutant

-     consilier clasa I, grad superior , treapta 2 - Serviciul Integrare Europeana - se reorganizează in consilier clasa I grad asistent treapta 3


- consilier clasa I, grad principal , treapta 3 - Serviciul Integrare Europeana se
reorganizează in consilier clasa 1 grad asistent treapta 3

-      consilier clasa I, grad principal , treapta 3 - Serviciul Integrare Europeana se reorganizează in consilier clasa I grad asistent treapta 3

-      inspector clasa 1 grad debutant - Serviciul Dotări Urbane - Ecarisaj -Dezinsectie si Deratizare se reorganizează in referent clasa III grad principal, treapta 1

 

-    referent clasa III grad superior treapta 1 - Serviciul Zona I se reorganizează in inspector inspector clasa I grad debutant

-    inspector clasa I grad asistent treapta 2 - Serviciul Zona II se reorganizează in inspector clasa I grad debutant

-    inspector clasa I grad asistent treapta 1 - Serviciul Zona III se reorganizează in inspector clasa I grad debutant

-    referent specialitate clasa II grad superior treapta 1 - Serviciul Zona IV se reorganizează in inspector clasa I grad debutant

-    inspector clasa I grad principal, treapta 1 - Serviciul Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier se reorganizează in inspector clasa I grad debutant

ART.4 - Pentru buna desfăşurare a activităţii, se modifica statul de funcţii al compartimentelor funcţionale după cum urmează:

- postul de inspector clasa I gradul asistent treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Autorizaţii in Construcţii, Direcţia Urbanism trece in componenta Serviciului Urmărire si Executare Contracte - Vânzări

-   postul de inspector clasa I gradul superior treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Urmărire si Executare Contracte - Vânzări , Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat trece in componenta Serviciului Autorizaţii in Construcţii

-   postul de referent clasa III grad principal trepta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Management Documente, Curierat si Dispecerat, Direcţia Organizare si Informatizare trece in componenta Serviciului Zona V, Direcţia Corp Control

-   postul înfiinţat de referent clasa III grad debutant in cadrul Serviciului Zona V, Direcţia Corp Control, trece in componenta Serviciului Management Documente, Curierat si Dispecerat, Direcţia Organizare si Informatizare.

ART.5 — Direcţia Patrimoniu se reorganizează in doua servicii după cum urmează :

Director executiv Director executiv adjunct Serviciul Patrimoniu - Sef Serviciu

- 30 funcţii publice de excutie


- 1 funcţie contractuala Serviciul Cadastru - Sef Serviciu

-13 funcţii publice de excutie ART.6 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M. devine Serviciu compus din 8 funcţii publice din care o funcţie publica de conducere si 7 funcţii publice de execuţie.

ART.7 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre

ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA
NR. 102/07.03.2007


                ROMÂNIA

                JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIREC
ŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA  BIROUL RESURSE UMANE .
NR.    23455/ 21.02.2007

RAPORT

L Analizând referatul nr. 13136/01.02.2007 al Direcţiei Urbanism din care rezulta ca următoarele atribuţii:

-    primirea cererilor, actelor si documentaţiilor prezentate de solicitanţi in vederea elaborării certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de demolare, etc.

-    verificarea cererilor, actelor si documentelor prezentate de solicitant, stabilirea eventualelor acte necesare, conform conţinutului documentaţiilor prevăzute de legislaţia in vigoare, in funcţie de actul ce urmează a fi eliberat si categoriile de lucrări solicitate,

-    întocmirea actelor corespunzătoare (certificate, autorizaţii, procese verbale de recepţie) in condiţiile respectării si aplicării corecte a prevederilor legale in vigoare, referitoare la activitatea de urbanism, construcţii, avize si acorduri necesare, in funcţie de specificul lucrărilor.

trebuie îndeplinite in termenele legale, se solicita    următoarea modificare a statului de funcţii:

1.  postul de inspector clasa I gradul asistent treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Autorizaţii in Construcţii, Direcţia Urbanism trece in componenta Serviciului Urmărire si Executare Contracte - Vânzări

2.           postul de inspector clasa I gradul superior treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Urmărire si Executare Contracte - Vânzări , Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat trece in componenta Serviciului Autorizaţii in Construcţii

Propunem operarea acestei modificări de posturi in statul de funcţii.

II. Având in vedere referatul nr. 20515/16.02.2007 al Direcţiei Integrare Europeana, Mediu si Programe prin care se menţionează ca in perioada 2005 - 2006 următoarele posturi vacante

1.  Inspector clasa I, grad principal, treapta 1 - Birou Protecţia Mediului

2.      Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 - Birou Protecţia Mediului

3.            Consilier clasa I, grad superior, treapta 2 - Serviciul Integrare Europeana

4.            Consilier clasa I, grad principal, treapta 3 - Serviciul Integrare Europeana

5.            Consilier clasa I, grad principal, treapta 3 - Serviciul Integrare Europeana

<i


au fost scoase la concurs si nu au fost ocupate fie datorita faptului ca nu s-au inscris candidaţi, fie ca aceştia nu au reuşit sa obtina punctajul necesar. Motivul neocuparii lor consta in condiţiile de participare impuse referitoare la specialitatea studiilor, cunoaşterea limbilor străine, vechimea in specialitatea studiilor, etc, precum si lipsa de experienţa a candidaţilor pentru a face fata bibliografiei si subiectelor de examen pentru ocuparea unui grad principal sau superior.

Sub aceasta motivaţie se solicita transformarea acestor posturi, asa cum s-a prevăzut si in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007, astfel :

1        Inspector clasa I, grad principal , treapta 1 - Birou Protecţia Mediului se transforma in inspector clasa I grad asistent, treapta 3

2        Inspector clasa I, grad asistent , treapta 3 - Birou Protecţia Mediului se transforma in inspector clasa I grad debutant

3        Consilier clasa I, grad superior, treapta 2 - Serviciul Integrare Europeana -se reorganizează in consilier clasa I grad asistent treapta 3

4        Consilier clasa I, grad principal , treapta 3 - Serviciul Integrare Europeana se reorganizează in consilier clasa I grad asistent treapta 3

5        Consilier clasa I, grad principal, treapta 3 - Serviciul Integrare Europeana se reorganizează in consilier clasa I grad asistent treapta 3

m. Prin referatul nr. 22076/20.02.2007 al doamnei Tesuleanu Gabriela, Sef Serviciu Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, Direcţia Administraţie Publica Locala, se semnalează următoarele :

- din necesitatea îndrumării asociaţiilor de proprietari (1300 asociaţii de proprietari si 200 asociaţii locatari) la solicitarea acestora in vederea infiintarii si înregistrării acestora conform Legii locuinţei nr. 114/1996, H.G. nr. 400/2003, H.G. nr. 1386/2003, O.G. nr. 85/2001, confirmarea dovezii achitării la zi a cheltuielilor proprietarilor ce-si înstrăinează apartamentele, asigurarea rezolvării reclamatiilor sau a petiţiilor primite de la cetăţeni in termenele si condiţiile stabilite de lege, efectuarea unui număr mare de controale in toate zonele municipiului, precum sî aplicarea amenzilor contravenţionale.

Luând in considerare aceste atribuţii se solicita infiintarea a doua posturi de referent clasa III gradul asistent, treapta 3 de salarizare sî respectiv referent clasa III grad debutant, asa cum a fost prevăzut in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007. Astfel Serviciul de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari va număra 13 posturi din care o funcţie publica de conducere si 12 funcţii publice de execuţie.

IV. Prin referatul nr. 22844/21.02.2007, domnul Patrascu Liviu, Sef Serviciu Transport Local si Organizare Evenimente, Direcţia Relaţii Internationale si Organizare Evenimente, solicita infiintarea unui post de inspector clasa I grad

 


profesional asistent, treapta 3 de salarizare, asa cum a fost   prevăzut in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007, din următoarele considerente :

creşterea   volumului   de   munca   datorita   creşterii   numărului   de taximetre si de microbuze pe raza municipiului Constanta necesitatea   actualizării   permanente   a   evidentelor   computerizate precum si a Registrelor Operatorilor de Transport si Taximetristilor Independenţi

rescrierea tuturor autorizaţiilor de taxi si a certificatelor de înregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligaţia inmatricularii datorita modificării modelului de autorizaţie si de certificate eliberarea de avize pentru transportul public de calatori actualizarea permanenta a legislaţiei din domeniul transportului de persoane/bunuri in regim de taxi, precum si din domeniul transportului public de calatori Astfel, Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente va cuprinde un

număr de 11 funcţii publice din care o funcţie publica de conducere si 10 funcţii publice

de execuţie.

V.   Din referatul nr. 23539/21.02.2207 al domnului Tramudana Liviu, Sef
Serviciu Relaţii Internatinale, Direcţia Relaţii Internationale si Organizare Evenimente,
rezulta necesitatea înfiinţării unui post de referent clasa III grad asistent treapta 3 cu
următoarea motivaţie :

-  mărirea volumului de munca datorita creşterii numărului de activităţi de
protocol

-   pregătirea zilnica a revistei presei

-   planificarea si programarea activităţii de mediatizare prin planuri de mediatizare strategice, tactice si de execuţie

-   crearea si întreţinerea de date fotografice si alte materiale auxiliare necesare activităţii de mediatizare

- elaborarea programelor de colaborare cu alte primarii din tara si străinătate
Serviciul Relaţii Internationale va avea in componenta 9 funcţii publice din

care o funcţie publica de conducere si 8 funcţii publice de execuţie.

VI.       Analizând referatul nr. 23997/22.02.2007 al Direcţiei Administrarea
Domeniului Public si Privat privind creşterea activităţilor de vânzare a spatiilor
comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări servicii, extinderea
activităţilor de reclama si publicitate in municipiul Constanta si staţiunea Mamaia,
verificarea declaraţiilor fiscale in vederea stabilirii si încasării taxei de afisaj in scop de
reclama si publicitate, rezulta necesitatea suplimentarii statului de personal cu o funcţie
publica de referent specialitate clasa
II grad professional superior, treapta   1  de

 


salarizare. Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat va număra astfel 11 funcţii publice, din care o funcţie publica de conducere si 10 funcţii publice de execuţie.

VII.  In baza referatului nr. Rl9379/26.02.2207 al Serviciului Asistenta si
Protecţie Sociala,
conform căruia acest serviciu monitorizează permanent circa 1200
asistenţi personali precum si acordarea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap
grav, 2200 dosare alocaţii complementare si monoparentale, 600 dosare ajutor social,
850 dosare pentru acordarea mesei la cantina, distribuie lapte plaf, primeşte si
înregistrează lunar 200 de dosare pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru
creşterea copilului pana la vârsta de 2 ani, 200 alocaţii nou - născut, in medie 8 dosare
pentru internarea in Căminul pentru persoane vârstnice, 25 cereri pentru ajutoare
umanitare, 500 cereri pentru acordarea abonamentelor pentru transportul in comun
pentru persoanele cu handicap si elevi; de asemenea, se efectuează un număr mare de
anchete sociale in toate zonele municipiului, acordarea de ajutoare pentru incalzirea
locuinţei.

Din aceste considerente se solicita înfiinţarea a 2 posturi de referent clasa III grad profesional superior treapta 3 de salarizare, respectiv referent clasa III grad debutant, conform Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007.

Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala va număra astfel 17 funcţii publice din care o funcţie publica de conducere si 16 funcţii publice de excutie.

VIII. Prin referatul 25854/27.02.2007 al Direcţiei Servicii Publice se propune
reorganizarea unei funcţii publice vacante cu nivel superior de studii si gradul
profesional debutant din cadrul Serviciului Dotări Urbane - Ecarisaj - Dezinsectie si

Deratizare in sensul modificării postului in referent clasa III grad principal treapta 1 de salarizare din următoarele considerente :

- creşterea necesarului de personal care sa urmărească in teren modul de realizare a lucrărilor si serviciilor desfăşurate in cadrul serviciului, atribuţie care nu necesita studii superioare; ponderea posturilor cu studii medii in cadrul Direcţiei este cu mult mai mica in comparaţie cu ponderea posturilor cu studii superioare de lunga sau scurta durata. De asemenea, este de menţionat creşterea activităţilor din cadrul Direcţiei prin realizarea de noi investiţii, achiziţii de produse si servicii, contracte in derulare etc.

Precizam ca aceasta reorganizarea a fost prevăzuta in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007.

IX.    Se solicita prin referatul nr. 25828/27.02.2007 reorganizarea postului de
inspector clasa I grad principal din cadrul Biroului Vânzări si Concesionari Bunuri

din cadrul Direcţiei Tehnic Achiziţii in sensul modificării in inspector clasa I grad debutant pentru o mai buna repartiţie a sarcinilor ce rezulta din noul sistem al achiziţiilor publice aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului   nr. 34/2006 cu


modificările si completările ulterioare. Modificarea a fost prevăzuta in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007.

X.           Pe baza referatului nr. 24212/22.02.2007 al Direcţiei Corp Control se

propune reorganizarea unor funcţii publice de excutie, pornind de la numărul mare de solicitări a absolvenţilor de studii superioare care nu au vechime in munca, nevoia de a angaja personal tanar adaptabil la situaţii noi specifice Direcţiei Corp Control legate de munca desfăşurata pe teren, disponibil sa efectueze activitate peste durata normala timpului de lucru. Aşadar, se vor efectua următoarele modificări:

funcţia de referent clasa III grad superior treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona I se transforma in inspector clasa I grad debutant

funcţia de referent specialitate clasa II grad superior treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona IV se transforma in inspector clasa I grad debutant

funcţia de inspector clasa I grad asistent treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Zona II se transforma in inspector clasa I grad debutant

funcţia de inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona III se transforma in inspector clasa I grad debutant

funcţia de inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare din

cadrul Serviciului    Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control

Trafic Rutier se transforma in inspector clasa I grad debutant

Pentru buna desfăşurare activităţii Direcţiei Corp Control, in vederea mutării

definitive a unui funcţionar public ce si-a exprimat acordul in cadrul Direcţiei Corp

Control, se propun următoarele :

-înfiinţarea postului de referent clasa III grad debutant , asa cum a fost prevăzut in Planul de ocupare pentru Direcţia Corp Control si prevederea lui in componenta Serviciului Management Documente, Curierat si Dispecerat, Direcţia Organizare si Informatizare

- mutarea postului de referent clasa III grad principal treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Management Documente, Curierat si Dispecerat, in cadrul Serviciului Zona V, Direcţia Corp Control

XI. In baza referatului nr. 23532/21.02.2007 al Serviciului Autorizare Agenţi Economici, Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat si Planului de ocupare a funcţiilor publice, se înfiinţează un post de referent clasa III grad debutant pornind de la creşterea volumului de lucrări privind autorizarea persoanelor juridice, persoanelor fizice si asociaţiilor familiale care desfăşoară


activităţi economice in mod independent. Postul nou înfiinţat urmează sa fie ocupat prin concurs de recrutare.

Astfel Serviciul Autorizare Agenţi Economici va număra 23 de posturi din care o funcţie publica de conducere si 22 funcţii publice de execuţie.

XII. In temeiul referatului nr. 25785/26.02.2007 al Direcţiei Patrimoniu prin
care se propune reorganizarea direcţiei ca urmare a modificării legislaţiei specifice
din perioada 2002 - 2007 si schimbarea Regulamentului de Organizare si
Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta,
reorganizare care presupune structurarea Direcţiei Patrimoniu in doua servicii,
respectiv Serviciul Patrimoniu si Serviciul Cadastru. Aceasta reorganizare
presupune ca posturile din actualul Serviciu G.I.S. sa fie redistribuite după cum
urmează :

-   postul de Sef Serviciu va fi trecut in componenta Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale CL.M. care devine astfel Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale CL.M. ce va număra 8 funcţii publice din care o funcţie publica de conducere si 7 funcţii publice de execuţie.

-   Serviciul Patrimoniu

-   referent specialitate clasa II grad profesional superior treapta 1 (3 posturi)

-   referent clasa III grad profesional superior, treapta 1 de salarizare

-   referent clasa III grad profesional superior, treapta 2 de salarizare

-   referent clasa III grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare (2 posturi)

-   Serviciul Cadastru

-   referent specialitate clasa II grad profesional superior treapta 2 de salarizare

-   inspector clasa I grad profesional superior, treapta 2 de salarizare

- inspector clasa I grad profesional principal, treapta 1 de salarizare
Serviciul Patrimoniu va număra 32 funcţii publice din care o funcţie publica

de conducere si 31 funcţii publice de excutie iar Serviciul Cadastru va număra 14 funcţii publice din care o funcţie publice de conducere si 13 funcţii publice de excutie.

XIII.  Prin referatul nr. 27768/01.03.2007 al Direcţiei Gospodărire Comunala
se solicita înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie de referent clasa III grad
asistent, treapta 3 de salarizare in cadrul Serviciului Administrare Spatii Verzi si
Igiena Publica pornind de la extinderea activităţii specifice legata de administrarea
platformelor de gunoi ale municipiului Constanta.

De asemenea, in vederea finalizării contractului de reabilitare a sistemului de semaforizare din municipiul Constanta, pentru menţinerea unui nivel optim, calitativ de desfăşurare a traficului auto si pietonal, se impune înfiinţarea unui post de referent clasa III grad profesional debutant in cadtul Serviciului Drumuri si Iluminat

 


Public, care va monitoriza pe suport software starea de funcţiune a sistemului de semaforizare.

XIV. Prin referatul nr. 27762/01.03.2007 al Direcţiei Tehnic Achiziţii se semnalează următoarele: prin H.C.L.M. nr. 533/13.12.2006 privind aprobarea componentei Comisiei de analiza a dosarelor pentru aprobarea subvenţiei de 20% de la bugetul de stat pentru sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personala si a procedurilor de lucru se menţionează ca secretariatul comisiei va fi asigurat de către Serviciul Tehnic Investiţii. De asemenea, in conformitate cu cerinţele impuse de O.U.G. nr.51/2006 privind Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personala - subvenţie 20% de la bugetul de stat si Ordinul comun M.T.C.T. - M.A.I. nr. 1373/1413/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personala, volumul de documente ce se vor verifica si gestiona de către Serviciul Tehnic Investiţii este foarte mare, fapt ce impune necesitatea infiintarii a doua funcţii publice, asa cum s-a aprobat in Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007. Astfel, Serviciul Tehnic Investiţii va număra 10 funcţii publice prin înfiinţarea funcţiilor de inspector clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare si inspector clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare.

Astfel, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta se vor utiliza 610 posturi din care 64 funcţii publice de conducere, 484 funcţii publice de execuţie si 62 posturi contractuale.


DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., CONSTANTIN RACU

 


ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


I «OtrTMtlM I wumanuun -COttSTAWTA I


SERVICIUL

MUC CCMMCIU «A. M XJ'.lîi i«5w*i,xssTu;a<u

43


SOtvlO-t PtNIRU COHISCIIE DE SPECIALITATE AtEC.LX 8

birou

AMINA

5

EXECUTIV

*■

jwncnjL aj»uik nwt«n * iwxt

--

SCCVJCIUl

STAP.f Cr#TLA

n


«Ml f-ttaXAUXAIA


BB*CT1A KKVICU


PRIMAR


VICEPRIMAR VICEPRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV 1


S RECTOR ECUTTV


DIRECTOR

EXECUTIV


executiv

MUWCT


«"ro!*’> J TOWKSK

n.-


M uimxatiu


>. jmqco:


K>»xir x smaii! c j XUlWJmWUTU» |

► KlMflOZMU I

I-—11-1


3 - FUNCȚII DE CONDUCERE 40 - FUNCTTI DC EXECUȚIE

TOTAL-43


OIWCTU

HIUMIMII

__I


DIRECTOR

EXECUTIV


OTCCTOR

EXECUTIV

ADXWCT


ZiZ

omtcru


,1

DIRECTOR

EXECUTIV


in^XIUlACMinilI

■d t I

►E


DIRECTOR

EXECUTIV


uicutty

AWURCȚ


WMVKIW. IDflA 1


«inam rc»u j


OTVKIW HORA J


OWICIOR

EXECUTIV

AKWG


«RVKKm. ton» 4


stxt'Kiui ro»tL Î ,


ANEXA 1

LA H.C.LM NR._J_64 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

484 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

62 - POSTURI CONTRACTUALE


TOTAL - 610ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa nr. 2 la Hotararea nr................


STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

crt

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

studii

Clasa

Gradul profesional

Treapta

Salarizare

Total

funcții publice

Funcție

Contractuala

Nivel

studii

Treapta

Număr

Funcții

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Primar

s

1

2

Viceprimar

s

1

3

Viceprimar

s

1

3

1

Secretar municipiu

s

1

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Sef birou - Insp spec

s

II

1

2

Inspector spec.

s

II

1

3

Referent

m

I

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

Expert probleme romi

s

I

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE

CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1 '

1

5

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

3

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

8

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

Sef serviciu

Auditor

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Auditor

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

$

1

PRINCIPAL

1

3

5

Auditor

s

1

ASISTENT

2

1

6

Auditor

s

1

ASISTENT

3

1

7

Auditor

$

I

1

TOTAL POSTURI

8

1

DIRECȚIA INTEGRARE EUF

tOPEAN

Ă, MEDIU Șl PR

OGRAME

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

3

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

4

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

5

Referent

m

iii

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

ASISTENT

2

4

3

Consider

$

j

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

BIROU PROGRAME Șl PROIECTE

1

Sef birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

$

i

PRINCIPAL

3

1

3

Consilier

s

i

ASISTENT

2

1

4

Consilier

s

i

ASISTENT

3 .

2

5

Consilier

s

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

DIRECȚIA ADMINIST

RAȚIE PUBLIC/

\LOCALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier jur.

s

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA §1 PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

S

1

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Consilier

s

ASISTENT

3

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

3

3

10

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ Șl PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

3

7

Referent

in

III

SUPERIOR

1

4

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

12

Referent

m

IU

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

17

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

5

1

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

5

1

PRINCIPAL

2

1

5

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

6

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURI

7

SE

VICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Consilier jundic

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

1

3

3

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

2

1

4

Consilier jundic

s

1

ASISTENT

2

8

5

Consilier jundic

s

1

ASISTENT

3

1

6

Consilier jundic

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

9

Inspector specialitate

s

I

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

l

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

2

inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

9

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

13

D

RECTIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

i

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef birou

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

5

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL ADMINISTRARE

CIMITIRE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

3

Refeien, spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

4

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

5

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

6

Casier

m

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

SERVICIUL ADMINISTRARE

SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

S

1

SUPERIOR

2

2

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

7

Referent

m

III

ASISTENT

3

2

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

inspector

s

J

SUPERIOR

2

1

5

inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

6

Referent spec.

ssd

1

SUPERIOR

T"

5

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

11

DIR

ECȚIA SERVICII

PUBLICE

i

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV Șl TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

inspector

s

1

ASISTENT

2

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

5

Referent spec

ssd

SUPERIOR

1

1

6

Referent

ni

III

PRINCIPAL

2

1

7

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

8

Magaziner

m

2

TOTAL POSTURI

8

2

SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

2

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

6

inspector

s

I

DEBUTANT

1

7

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

3

8

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

9

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

2

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

inspector

s

I

ASISTENT

2

2

5

■nspector

s

I

ASISTENT

3

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

'.0

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

12

Magaziner

9

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

DIRECȚIA URB

ANISM

1

Arhitect Sef

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director exe adj

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

6

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

7

Referent spec

ssd

ii

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

8

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Consilier

s

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

4

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

8

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

12

Secretar dactilograf

m

1

1

TOTAL POSTURI

20

1

D

RECTIA

PATRIMONIU

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director adj.executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

5

i

SUPERIOR

2

3

4

Inspector

S

i

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

S

i

ASISTENT

2

1

6

Refereni spec

ssd

ii

SUPERIOR

2

1

7

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

4

TOTAL POSTURI

14

SE

RVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

4

5

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

i

ASISTENT

1

1

7

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

9

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

10

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

7

11

Referent spec.

ssd

II

ASISTENT

3

1

12

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

13

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

14

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

î5

Referent

re

ill

ASISTENT

3

?

16

Agent agricol

g

II

1

TOTAL POSTURI

31

1

DIR

ECTIA T

EHNIC- ACHIZIȚII

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef Birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

8

Inspector

s

i

ASISTENT

3

2

9

Referent

re

ui

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURf

P 6

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

Inspector

s

i

PRINCIPAL

3

1

p

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Referent spec

ssd

SUPERIOR

1

2

TOTAL POSTURI

10

D

RECTIA FINANCIARA

_i____________

1

Director executiv

Consitier

5

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

i

SUPERIOR

3

1

4

inspector

s

i

PRINCIPAL

1

3

5

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

5

inspector

s

i

ASISTENT

3

1

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

3

7

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

8

Referent

m

iii

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

iii

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA A

3MINIS1

■RAREA DOMENIULUI PUBLIC SI P

RIVAT

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director ex.adj

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI

1

Sef sen/iciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

I

ASISTENT

2

8

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

4

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

3

Referent

ni

III

ASISTENT

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

I

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

s

I

PRINCIPAL

3

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

9

Inspector

s

I

ASISTENT

2

6

10

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

TOTAL POSTURI

17

SERVICIUL ADMINISTRARE/

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Sef serviciu

inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

DIR

ECTIA CORP CONTROL

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

8

i

SUPERIOR

1

1

3

Director executiv adj

Consilier

S

i

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL ZONA 1

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

5

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

S

1

ASISTENT

2

2

7

Inspector

S

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

S

1

DEBUTANT

1

3

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

13

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

3

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

1

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

12

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERfOR

1

3

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

7

ln$pectoi

s

1

ASISTENT

2

2

8

inspector

$

1

ASISTENT

3

1

9

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

IA

10

Referent

m

ni

PRINCIPAL

2

1

11

Referent

m

lll

ASISTENT

2

3

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

3

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

2

5

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

7

Inspector

S

I

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

li

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

lll

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

lll

ASISTENT

2

1

TOTAL

15

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Cons/her

s

J

SUPERIOR

2

1

4

Consilier

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

3

7

Referent

m

Iii

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

lll

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

lll

PRINCIPAL

1

3

10

Referent

m

lll

ASISTENT

3

2

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

2

7

inspector

s

I

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

I

DEBUTANT

2

9

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

ni

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

1

13

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

16

DIRECȚIA RELA'

ni INTE

RNATIONALE SI ORGA

MIZARE EVENIMENTE

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

t

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

ș

i

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

5

Inspector

$

i

ASISTENT

3

2

6

Referent

m

ut

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

iu

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

2

4

Inspector

s

i

asistent

2

1

5

Inspector

s

i

ASISTENT

3

4

6

Referent

m

iii

PRINCIPAL

2

1

7

Referent

m

iii

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA ORGANIZARE Șl INFORN

ATIZARE

1

Director executiv

Expert t.i.c.

s

i

SUPERIOR

3

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Expert t i c

s

i

PRINCIPAL

2

1

2

Expert t.i c.

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Expert t.i.c.

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Expert t.i c.

s

i

ASISTENT

3

1

5

Expert t.i.c

s

i

DEBUTANT

1

6

Referent

m

iii

ASISTENT

2

1

7

Inspector spec.

s

IA

1

fd

TOTAL POSTURI

6

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

9

Referent

m

Iii

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT Șl CURIERAT

1

Sef serviciu

Consilier

5

l

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

2

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

5

Inspector

s

DEBUTANT

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

ni

III

DEBUTANT

1

11

Curier

g/m

1

1

12

Curier

g/m

II

1

13

Referent

m

IA

1 ( 1/2 norm3)

14

Referent

m

III

1

TOTAL POSTURI

11

4

SERVICIUL PENTRU COMIS

ILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

1

Sef serviciu

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

6

Inspector

s

l

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

l

ASISTENT

3

1

8

Referent

m

Iii

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

8

BIROUL ARHIVA

1

Sef bnou Ins spec

s

IA

1

2

Referent

m

IA

1

3

Referent

m

I

1

4

Arhivar

m

I

2

TOTAL POSTURI

5

DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE SI NEV

rOIASE

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

Sef serviciu

Inspector specialitate

s

IA

1

2

Administrator

m

1

10

3

Administrator

m

II

8

4

Administrator

m

III

7

5

Secretar dactilograf

m

1

TOTAL

27

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Sef servciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

s

1

ASISTENT

1

4

4

Inspector

s

1

DEBUTANT

6

5

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

o

Relererrt

rn

W

ASISTENT

A

5

7

Referent

m

III

DEBUTANT

4

8

Referent

m

1

2

9

Referent

m

III

2

10

Referent

m

deb

5

TOTAL

22

9