Hotărârea nr. 101/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabililate - proiect pilot - aferent obiectivului de investitii „Amenajare parcuri de distractii tip „TARA PITICILOR" în Municipiul Constanta"

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabililate - proiect pilot - aferent obiectivului de investiţii „Amenajare parcuri de distracţii tip „ŢARA PITICILOR" în Municipiul Constanţa"

Consiliul local Municipal Constanţa. întrunit în şedinţa ordinara din data de 07.03.2007;

Luând în dezbatere l-spunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat privind aprobarea studiului de prefezabililate proiect pilot aferent obiectivului de investiţii ..AMENAJARE PARCURI DK DISTRACŢII TIP ..TARA PUICILOR" ÎN MI iNICIPIUL CONSTANŢA, precum si studiul de prefezabililate elaborat.

Consultând raportul comun al Direcţiei lehnic-achizitii şi Direcţiei Servicii Publice, avizele favorabile ale Comisiei nr.2 Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura, şi al Comisiei 4 activităţi ştiinţifice. învăţământ, sănătate, cultura, culte, sport şi protecţie sociala:

Vazand dispoziţiile art -14. al (1). din I .egea nr 273 2006 privind rulantele publice locale:

In temeiul prevederilor art.38. alin.(2). lit.c). alin.(5> lit.c) şi art 120  alin I. Iii h din Leuca nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215 2001 privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTE:

AR 1.1 Se aproba studiul de prefezabililate    proiect pilot - aferent obiectivului de investiţii:

„Amenajare parcuri de distracţii tip .. Ţara piticilor" în Municipiul Constanţa", conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

AR 1. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-achizilii. Direcţiei Servicii Publice. Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei Urbanism si Direcţiei financiare, in vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa. spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTE LE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA

SECRETAR.

Constanţa Nr.101/07.03.2007


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE

NR. 27.706/01.03.2007


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de prefezabilitate-proiect pilot-aferent obiectivului de investiţii „Amenajare parcuri de distracţii tip „ŢARA PITICILOR" în Municipiul Constanţa"

în vederea punerii în aplicare a programului municipal de dezvoltare urbana derulat de Primăria Constanţa un colectiv de specialişti din cadrul Primăriei au elaborat proiectarea în faza studiu de prefezabilitate care cuprinde elementele caracteristice ale lucrării ce urmează să fie executată, astfel:

Suprafeţele de jocuri delimitate, în funcţie de caracteristicile fiecărui amplasament, pe care se vor monta elementele dejoacă vor fi acoperite cu nisip în strat de 50 cm, separat de pământul vegetal cu o membrană anticontaminare din geotextil.

Jocurile ce urmează a fi amplasate vor fi de producţie modernă cu respectarea normelor privind exploatarea în condiţii de siguranţă pentru toate grupele mici de vârstă, iar materialele din care vor fi fabricate jocurile, vor fi agrementate pentru acest tip de obiective şi vor avea culori şi forme, astfel încât să fie cat mai diverse şi cat mai atractive pentru grupele de vârstă căreia îi sunt destinate. Amplasarea jocurilor se va face în interiorul spaţiului verde, tară a afecta structura de alei pietonale şi de promenada din zona. Montarea jocurilor se va face prin piese metalice zincate înglobate în beton armat pentru fundaţii.

în ceea ce priveşte structura de rezistenţă, pentru asigurarea exploatării în condiţii de maximă siguranţă a jocurilor, la faza studiu de fezabilitate se va analiza soluţia constructivă optimă cu respectarea normativelor CI40/I995, C56/1995, C29/1985 si P10/I986 pentru fundaţii şi a stasurilor pentru lucrările din beton si beton armat.

Alte elemente de dotare a parcurilor de distracţii tip Ţara Piticilor sunt: 10 bănci de odihna cu parasolar pentru timpul verii, 5 coşuri de gunoi stradale, şi 2 cişmelele stradale pentru apă potabilă.

Documentaţia prevede instalarea de stâlpi de iluminat racordaţi la reţeaua electrică existentă în zonă.

Pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a parcurilor de distracţii realizate în incinta parcurilor verzi, protejarea dotărilor pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii se realiza împrejmuirea zonei unde sunt amplasate spaţiile dejoacă cu gard având înălţimea de cca.3 m, precum şi cu porţi de acces. De asemenea, în incinta parcurilor se va instala o cabină destinată personalului de pază şi supraveghere.

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Primar cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei elaborate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcuri de distracţii tip „ŢARA PITICILOR" în Municipiul Constanţa";

Faţă de cele arătate, se supune dezbaterii în plenul Consiliului Local al Municipiului Constanţa proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de prefezabilitate - proiect pilot - aferent obiectivului de investiţii „Amenajare parcuri de distracţii tip „ŢARA PITICILOR" în municipiul Constanţa'*.


 

DIRECTOR TEHNIC-ACHIZITII,

Marica Ion

ŞEF SERV. TEHNIC-INVESTŢII, Borali Veaveghiul,

INSPECTOR, Ungureanu Elisabeta


 STUDIU DE PREFEZABILITATE

PROIECT PILOT ■

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP „ŢARA PITICILOR"

ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

2007


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


STUDIU DE PREFEZABILITATE

■ PROIECT PILOT -

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP TARA PITICILOR"

ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

Documentaţie pentru avizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanţa şi aprobarea de către Consiliul Local Constanţa

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Faza de proiectare : STUDIU DE PREFEZABILITATE

Anul:                 2007

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZAB/LITA TE -

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP ,TARA PITICILOR* ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA


4

CUPRINS

A.   PĂRŢI SCRISE

1   DATE GENERALE

1.1.    Denumirea obiectivului de investiţii

1.2.    Elaboratorul studiului de prefezabilitate

1.3.    Ordonatorul principal de credite

1.4.    Autoritatea contractanta si finanţarea investiţiei

1.5.    Amplasamentul lucrărilor

1.6.    Tema, cu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii investiţiei

2.    DA TE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1.  Suprafaţa si situaţia juridica a terenului ce urmează sa fie ocupat de lucrare

2.2.  Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament

2.3.  Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.4.  Utilităţi

2.5.  Lucrări necesare a se executa

3. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE
FEZABIUTATE

3.1.  Valoarea totala estimată a investiţiei

3.2.  Cheltuieli pentru proiectare în etapele SPF şi SF

3.3.  Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare

3.4.  Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

B.   PĂRŢI DESENATE

Anexa 1 - Detalii jocuri

Anexa 2 - Planuri extrase din PUG Municipiul Constanţa aprobat prin HCLM 653/1999 (3 amplasamente]

C.  ANEXE

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanţa:

-       Comisia 1 studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa;

-       Comisia 2 organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

-       Comisia 3 servicii publice, comerţ, turism si agreement;

-       Comisia 4 activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi protecţie sociala;

-       Comisia 5 administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a Municipiului Constanţa;

29092

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIL1TA TE -

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP .ŢARA PITICILOR* ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA


5

STUDIU DE PREFEZABILITATE

PENTRU AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP TARA PITICILOR

ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

1.     DATE GENERALE

1.1.   Denumirea obiectivului de investiţii

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP „ŢARA PITICILOR", ÎN MUNICIPIUL

CONSTANŢA

1.2.   Elaboratorul studiului de prefezabilitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.3.   Ordonatorul principal de credite
PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.4.  Autoritatea contractantă şi finanţarea investiţiei

Pentru realizarea acestei investiţii Primăria Municipiului Constanţa va organiza o licitaţie de achiziţie a serviciului de proiectare începând cu faza de Studiu de fezabilitate, iar după întocmirea documentaţiilor de către societatea de proiectare câştigătoare se va organiza o licitaţie de achiziţie de lucrări la care vor participa companii specializate în execuţia lucrărilor de amenajare spatii de recreere şi distracţii, si proiectare pentru faza de Proiect tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de execuţie.

Procedura de achiziţie se va desfăşura conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, atât pentru achiziţia serviciului de proiectare cât şi a lucrărilor de execuţie.

Costul lucrărilor de proiectare şi cel al lucrărilor de investiţii stabilit prin devizul general, de către proiectant în Studiul de fezabilitate, vor fi suportate de Primăria Municipiului Constanţa din fonduri bugetare şi/sau alte surse legal constituite, inclusiv cu posibilitatea accesării unor programe finanţate din fonduri structurale europene.

1.5.  Amplasamentul lucrărilor

Pentru stabilirea amplasamentelor se va ţine cont de specificaţiile din adresa ce urmează a fi transmisă de direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanţa, privind

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABILITATE -

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP .ŢARA PITICILOR" ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA


6

situaţiile juridice ale terenurilor disponibile, precum şi certificatele de urbanism ce vor fi emise pentru fiecare amplasament de către direcţia Urbanism.

1.6. Tema cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiei

în strategia generală de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa, susţinerea şi încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. în acest sens, principala preocupare a administraţiei publice locale a constituit-o, în paralel cu modernizarea infrastructurii urbane şi activarea şi modernizarea zonelor verzi şi de agrement din oraş.

Parcurile de distracţii realizate pană în prezent în Municipiul Constanţa care sunt deosebit de apreciate de familiile care au copii de diverse vârste care le folosesc, justifică realizarea de astfel de parcuri şi în cartierele în care nu exista astfel de obiective.

în acest sens, Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze amenajarea a trei parcuri de distracţii în trei zone verzi ale oraşului care să le pună în valoare din punct de vedere recreativ şi urbanistic.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1.   Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează să fie ocupat de lucrare

Documentaţia tehnico-economică care se va realiza va prevede delimitarea unor platforme pe care vor fi amplasate diverse jocuri: foişoare, tobogane, locomotive, jocuri de legănat etc. specifice categoriilor de vârstă:

-       3-9ani-S = 130mp;

-       3-12ani-S = 172mp;

-       6-12ani-S = 260mp;

Proiectul pilot de faţă are în calcul o suprafaţa de cca.700mp. Suprafaţa totala estimativă pe care o va ocupa construcţia va ţine seama de situaţia fiecărui amplasament în parte.

Autoritatea contractanta intenţionează amplasarea unui număr de trei astfel de obiective în diferite zone ale municipiului în care nu exista spaţii de joaca şi pentru care prin PUG al Municipiului Constanta au destinaţia de spaţiu verde şi dejoacă.

2.2.   Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament

Aceste caracteristici vor fi studiate şi stabilite la elaborarea fazei de studiu de fezabilitate de către proiectantul desemnat de autoritatea contractantă, în funcţie de care se va alege şi soluţia optimă de realizare a construcţiilor.

2.3.   Caracteristicile principale ale construcţiilor

Suprafeţele de jocuri delimitate, în funcţie de suprafaţa totală a fiecărui amplasament, pe care se vor monta elementele de joacă, vor fi acoperite cu nisip în strat de 50 cm, care va fi separat de pământul vegetal cu o membrană anticontaminare din geotextil.

PRIMAR/A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP .TARA PITICILOR" ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA


7

Jocurile ce urmează a fi amplasate vor fi de producţie modernă cu respectarea normelor privind exploatarea în condiţii de siguranţă pentru toate grupele mici de vârstă.

De asemenea, materialele din care vor fi fabricate jocurile, vor fi agrementate pentru acest tip de obiective şi vor avea culori şi forme, astfel încât să fte cat mai diverse şi cat mai atractive pentru grupele de vârstă căreia îi sunt destinate.

Amplasarea jocurilor se va face în interiorul spaţiului verde, fără a afecta structura de alei pietonale şi de promenadă din zonă.

Montarea jocurilor se va face prin piese metalice zincate înglobate în beton armat pentru fundaţii.

în ceea ce priveşte structura de rezistenţă, se va analiza soluţia constructivă optimă care va asigura exploatarea în condiţii de maximă siguranţă a jocurilor cu respectarea normativelor C140/1995, C56/1995, C29/85 si P10/86 pentru'fundaţii şi a stasurilor pentru lucrările din beton si beton armat.

Alte elemente de dotare a parcurilor de distracţii tip Ţara Piticilor sunt:

-       bănci de odihna cu parasolar pentru timpul verii -10 buc;

-       coşuri de gunoi stradale - 5 buc;

-       cişmele stradale pentru apă potabilă - 2 buc

Se vor prevede stâlpi de iluminat care vor fi racordaţi la reţeaua electrică existentă în zonă.

Pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a parcurilor de distracţii realizate în incinta parcurilor verzi, pentru protejarea dotărilor acestuia pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii.

Se va prevede realizarea unui gard împrejmuitor pentru zona unde sunt amplasate spaţiile de joacă cu o înălţime de cca.3 m, prevăzut cu porţi de acces.

De asemenea, în incinta parcurilor se va prevede instalarea unei cabine destinată personalului de pază şi supraveghere.

2.4.   Utilităţi

Parcurile vor fi amplasate în zone în care va există posibilitatea racordării la reţeaua de apă şi energie electrică.

De asemenea, se va avea în vedere racordarea celor doua cişmele pentru apă potabilă.

2.5.   Lucrări necesare a se executa

Vor fi prevăzute următoarele categorii de lucrări:

a)      lucrări de sistematizare pe verticală;

b)      amenajări de accese noi

c)       spatii verzi şi plantări atât pentru spatiile nou create cat şi pentru aducerea la stadiul iniţial a celor degradate in timpul construcţiei;

d)      iluminat public;

e)      racordarea la sistemul de alimentarea cu apă pentru cele doua cişmele.

f)        dotări specifice diverselor categorii de vârsta: foişoare, tobogane, locomotive, jocuri de legănat, etc;

PRIMĂRIA MUNICIPII LUI (OXSTAXL 1

- STUDIU DE PREFEZABILITA TE -

AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP TARA PITICILOR' ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA


8

g) lucrări de imprejmuire; Societatea de proiectare care va întocmi studiul de fezabilitate Amenajare parcuri de distracţii tip „Ţara Piticilor" în municipiul Constanţa, va avea în vedere prevederea de lucrări cu respectarea legislaţiei privind siguranţa în exploatare (reglementari ISCIRI etc), precum şi cea de protecţie a mediului.

3. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate

3.1.  Valoarea totală estimată a investiţiei: pentru un singur amplasament

Valoarea totală estimată a investiţiei, luându-se în considerare execuţia unor lucrări de realizare a spatiilor dejoacă şi încastrare jocuri, împremuire, amenajare alei şi spatii verzi, asigurare cu utilităţi, precum şi dotări, respectiv jocuri, cabina paza, banei, coşuri gonoi ş.a. este de cea 675.000 lei adică 199.500 euro (curs 27.02.2007 1euro=3.3853 lei).

3.2.    Cheltuielile estimative pentru proiectare în etapa Studiu de fezabilitate (1/5 din valoarea de proiectare), respectiv cea 3.700 lei, adică 1.093 euro, (inclusiv TVA)

3.3.    Cheltuieli estimative pentru obţinerea avizelor legale necesare de cea. 4.000 lei, adică 1.182 euro, precum şi alte cheltuieli aferente etapelor de studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate.

3.4.    Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

Documentaţia pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare va fi întocmita de compartimentul tehnic de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

ANEXE

Detalii jocuri

Planuri extrase din PUG Municipiul Constanţa aprobat prin HCLM 653/1999 (3 amplasamente)

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA - STUDIU DE PREFEZABIUTA TE AMENAJARE PARCURI DE DISTRACŢII TIP .TARA PITICILOR' ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA