Hotărârea nr. 100/2007

Hotarare privind aprobarea proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate. al obiectivului de investitii „Amenajare teren de sport in Municipiul Constanta"

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate. al obiectivului de investiţii „Amenajare teren de sport in Municipiul Constanta"

Consiliul local municipal Constanta. întrunii în şedinţa ordinară din data de 07.03.2007;

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului pilot- laxa studiu de prefezabilitate. al obiectivului de investiţii "Amenajare teren de sport in Municipiul Constanta", precum şi studiul de prefezabilitate elaborat:

Consultând raportul comun al Direcţiei Tehnic-aehiziţii şi Direcţiei Servicii Publice, avizele favorabile ale Comisiei nr. 2 Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, al Comisiei 4 activităţi ştiinţifice, invatamant. sănătate, cultura, culte, sport si protecţie sociala:

Vazand dispoziţiile art -14. al (1). din Legea 273 2006 privind finanţele publice locale: In temeiul prevederilor art.38. alin.(2). lit.c). alin.(5) lit.e) şi art 120  alin 1. lit b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215 2001 privind administraţia publică locală:

HOTĂRĂŞTE:

ART. I Se aprobă studiul de prefezabilitate proiect pilot - al obiectivului de investiţii " Amenajare teren de sport in Municipiul Constanta", conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre:

ARI. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-aehiziţii. Direcţiei Servicii Publice. Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei Urbani am si
Direcţiei Financiare. în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa.
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27
membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.                                                   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

Constanta Nr.100/07.03.2007


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

NR. 27843/02.03-2007


 

RAPORT

privind aprobarea proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investiţii " Amenajare teren

de sport in Municipiul Constanta"

Având în vedere faptul ca terenurile de sport construite pană în prezent în Municipiul Constanţa sunt deosebit de apreciate de tinerii de vârste diferite si tinand cont ca sunt cartiere care nu dispun de spatii de recreere, se justifică realizarea de astfel de obiective şi pentru aceste zone.

In acest sens. Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze amenajarea a 10 terenuri de sport si care să pună în valoare zonele din punct de vedere recreativ şi turistic.

Terenurile de sport, in suprafaţa de 40x20=800mp (suprafaţa asfaltată: 44x22=968 mp; suprafaţa împrejmuită 46x24=1104mp), vor fi prevăzute cu 4 stâlpi de iluminat pentru timp de noapte şi va avea dotări specifice: porţi handbal cu plasă (2 buc), băncuţe tip tribună (24 buc), cabine tip vestiar (2 buc), masa şi bănci pentru arbitri. împrejmuirea terenurile se vă realiza cu gard de plasă având H=3m şi o lungime de 140 ml. De asemenea terenurile vor fi dotate cu coşuri de gunoi stradale (4 buc) si cişmele stradale pentru apa potabila (2 buc).

Valoarea totală a investiţiei este de cea 283.000 lei, adică 83.596,73 euro

(curs 27.02.2007 ieuro= 3,3853 lei).

în acest sens, în temeiul prevederilor art.45, al (1) din Legea 215/2001. actualizata, privind administraţia publică locală, s-a întocmit prezentul raport de specialitate in vederea aprobării proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investiţii " Amenajare teren de sport in Municipiul Constanta"


DIRECTOR, DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZITII MARICA Ion


DIRECTOR, DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
PILAT ION


 


ŞEF SERVICIU

TEHNIC-INVESTITII

BORALI Veaveghiul

 

CONSOLIER

TURTOI Mirela

 


ŞEF SERVICIU DOTĂRI URBANE, ECARISAJ, DEZINSECTIE SI DERATIZARE TOGAN IONEL

 
 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


 

 

 

 

 

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE

AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL

CONSTANTA"

»

Proiect pilot

2007


2


 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


STUDIU DE PREFEZABILITATE

„AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL

CONSTANŢA"

Proiect pilot

Documentaţie pentru avizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanţa şi însuşirea de către Autoritatea contractanta

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Faza de proiectare : STUDIU DE PREFEZABILITATE

Anul:                 2007

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI. BICICLIST! SI FUNCŢIUNI CONEXE


4

CUPRINS

A.   PĂRŢI SCRISE

1.    DATE GENERALE

1.1.    Denumirea obiectivului de investiţii

1.2.    Elaboratorul studiului de prefezabilitate

1.3.    Ordonatorul principal de credite

1.4.    Autoritatea contractanta si finanţarea investiţiei

1.5.         Amplasamentul lucrărilor

1.6.        Tema, cu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii investiţiei

2.    DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1.  Suprafaţa terenului ce urmează sa fie ocupat de lucrare

2.2.  Caracteristici geo-fizice ale terenului din amplasament

2.3.  Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.4.  Principalele dotări din amplasament

2.5.  Utilităţi

2.6.  Lucrări necesare a se executa

3. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE
FEZABILITATE

3.1.  Valoarea totala estimată a investiţiei

3.2.  Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate

3.3.  Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare

3.4.     Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

B.   PĂRŢI DESENATE

Anexa 1 - Plan de situaţie - Scara (1:5000 -1:1000)

Anexa 2 - Plan de încadrare în zona - Scara (1:25000 -1:5000)

C.   ANEXE

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanta: -    Comisia 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa;

-          Comsia 2 Organizare si dezvoltare urbanisitica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

-          Comsia 3 servicii publice, comerţ, turism si agreement;

-          Comisia 5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti a Municipiului Constanţa

Comisia 4 activităţi ştiinţifice, invatamant sănătate, cultura, culte, sport, protecţie sociala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKA TERI, B/C/CUŞTI S! FUNCŢIUNI CONEXE


5

STUDIU DE PREFEZABILITATE

PENTRU „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL

CONSTANŢA"

1. DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii

„AMENAJARE     TERENURI     DE     SPORT     ÎN     MUNICIPIUL CONSTANŢA"

1.2.   Elaboratorul studiului de prefezabilitate PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.3.   Ordonatorul principal de credite

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.4.  Autoritatea contractantă şi finanţarea investiţiei

Pentru realizarea acestei investiţii Primăria Municipiului Constanţa va organiza o licitaţie de achiziţie a serviciului de proiectare începând cu faza de Studiu de fezabilitate, iar după întocmirea documentaţiilor de către societatea de proiectare câştigătoare se va organiza o licitaţie de achiziţie de lucrări la care vor participa companii specializate în execuţia lucrărilor de amenajare spatii de recreere şi distracţii, si proiectare pentru faza de Proiect tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de execuţie.

Procedura de achiziţie se va desfăşura conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, atât pentru achiziţia serviciului de proiectare cât şi a lucrărilor de execuţie.

Costul lucrărilor de proiectare şi cel al lucrărilor de investiţii stabilit prin devizul general, de către proiectant în Studiul de fezabilitate, vor fi suportate de Primăria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFE7.ABILITA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLER1. SKATERI, BICICLIST/ SI FUNCŢIUNI CONEXE


6

Municipiului Constanţa din fonduri bugetare şi/sau alte surse legal constituite, inclusiv cu posibilitatea accesării unor programe finanţate din fonduri structurale europene.

1.5. Amplasamentul lucrărilor

Pentru stabilirea amplasamentului lucrărilor se va tine cont de specificaţiile din adresa ce urmează a fi transmisa de Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, privind situaţiile juridice ale terenurilor disponibile, precum si certificatele de urbanism ce vor fi emise pentru fiecare amplasament de către Durectia de Urbanism.

16. Tema, cu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii realizării investiţiei

Terenurile de sport construite pană în prezent în Municipiul  Constanţa

deosebit de apreciate de tinerii de vârste diferite, justifică realizarea de astfel de

obiective şi pentru cartierele în care nu exista.

In acest sens, Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de

investiţii pe anul 2007, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze

amenajarea a 10 terenuri de sport si  care să pună în valoare zonele din punct de

vedere recreativ şi turistic.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează să fie ocupat de lucrare

Situaţia juridica a terenurilor propuse a se executa va fi stabilita prin adresa Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, precum si prin certificatele de urbanism, care se vor constitui anexa la caietul de sarcini pentru achiziţia proiectelor pentru fiecare amplasament, faza studiu de fezabilitate.

Suprefata totala ocupata de un teren de sport:

-   S= 1104 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA.\ IA

- STUDIU DE PREFEZABIUTATE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIST!SI FUNCŢIUNI CONEXE


7

Zonele in care Primăria intenţionează sa amplaseze terenuri de sport, careau destinaţia de spaţiu verde si recreere, conform Plan Urbanistic General aprobat prin HCLM nr. 653/1999, sunt:

1. bd. 1 Mai vechi;

2.       str. Caraiman;

3.         str. Pescarilor;

4.       str. Brizei, Poarta 6;

5.       al. Gherghel;

6.       str. Progresului, km 5;

7.       al Albatros, CET;

8.         str. Cumpenei - bd. A.Vlaicu;

9.        al. Nalbei (Cozia);

10. str. Ion Ursu.

2.2. Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament

Proiectul propune realizarea unei documentaţii tip aplicabila pentru toate cele 10 amplasamentele. Dimensiunile propuse pentru terenurile de sport sunt: Suprafaţa teren sport: 40x20=800mp; Suprafaţa asfaltată: 44x22=968 mp; Suprafaţa împrejmuită 46x24=1104mp

2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor

Terenurile vor fi prevăzute cu 4 stâlpi de iluminat pentru timp de noapte şi va avea dotări specifice: porţi handbal cu plasă (2 buc), băncuţe tip tribună (24 buc), cabine tip vestiar (2 buc), masa şi bănci pentru arbitri.

împrejmuirea terenurile se vă realiza cu gard de plasă având H=3m şi o lungime de 140 ml.

De asemenea terenurile vor fi dotate cu coşuri de gunoi stradale (4 buc) si cişmele stradale pentru apa potabila (2 buc)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKA TERI, BICICLIST! SI FUNCŢIUNI CONEXE


8

Documentaţia va trata lucrările de amenajări terenuri necesare asigurării

îndeplinirii funcţiunii de teren de sport şi anume:asfaltare5 marcaje, delimitare distincta, etc. cu respectarea normativelor şi a stass-urilor şi alte normative în vigoare.

2.4. Lucrări necesare a se executa

Vor fi prevăzute următoarele categorii de lucrări:

a)      sistematizare pe verticala;

b)      amenajări de accese noi;

c)       spatii verzi, plantari atât pentru spatiile nou create cat si pentru aducerea la stadiul iniţial a celor degradate in timpul construcţiei;

d)      amplasare 4 stâlpi iluminat;

e)            dotări specifice terenurilor de sport: porţi handbal cu plasă, băncuţe tip tribună, cabine tip vestiar, masa şi bănci pentru arbitri;

f)        coşuri de gunoi;

g)      racordarea la sistemul de alimentare cu apa pentru cele doua cişmele stradale;

h) lucrări de împrejmuire. Societatea de proiectare care va întocmi studiul de fezabilitate Amenajare terenuri de sport in Municipiul Constanţa", va avea în vedere prevederea de lucrări cu respectarea legislaţiei privind siguranţa în exploatare, precum şi cea de protejare a mediului.

3. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate

3.1.  Valoarea totală estimată a investiţiei

Valoarea totală a investiţiei este de cea 283.000   lei, adică 83.596,73 euro (curs 27.02.2007 1 euro= 3,3853 lei).

3.2. Cheltuielile estimative pentru proiectare în etapa Studiu de fezabilitate  cea
1.270 RON, adică 375,16 euro, (inclusiv TVA).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABILITATE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERL SKA TERI, BICICLIŞTI SI FUNCŢIUNI CONEXE


9

3.3.Cheltuieli estimative pentru obţinerea avizelor legale necesare: cea 5.000 RON, adica 1.476,98 euro, precum si alte cheltuieli aferente etapelor de studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate.

3.4. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

Documentaţia pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare va fi întocmita de compartimentele funcţionale din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

ANEXE

-         Planuri extrase din PUG Municipiul Constanta aprobat prin HCLM nr. 653/1999 ( 10 amplasamente)

-         Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Constanta.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABILITATE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERL SKATER1. BICICLIST! SI FUNCŢIUNI CONEXE