Hotărârea nr. 1/2007

Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2006

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                         H O T A R A R E

                           privind   rectificarea bugetului municipal pe anul 2006

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara  la data de 30.01.2007;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Directiei Financiare nr. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________  si raportul Directiei Tehnic Achizitii _______________;    

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale , Legii nr.379/2005 privind legea  bugetului de stat pe anul 2006 , H.C.L.M. nr.51/2006, H.C.L.M nr.105/2006 , H.C.L.M. nr. 206/2006, H.C.L.M.nr.306/2006, H.C.L.M. nr.400/2006, Disp. nr.3070/2006, H.G.1368/2006 , H.G.1262/2006, H.C.L.M nr.438/2006, H.C.L.M. nr.497/2006 , H.G.1822/2006, H..G. nr.1620/2006 si comunicarea  Consiliului Judetean Constanta nr. 153299/27.12.2006;

     În temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit. b , alin. 4 lit. a  si  art.1207 alin.1 lit. b din  Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea  Legii   administraţiei publice locale nr/215/2001;

 

 

H O T A R A S T E :

 

           Art. 1 Bugetul municipal rectificat pe anul 2006 se stabileste la venituri in suma de 319.696 mii lei si la cheltuieli in suma de 319.696 mii lei fiind un buget echilibrat .

          Rectificarea bugetului municipal pe anul 2006 se datoreaza  Hotararilor de Guvern privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective precum si a comunicarii Consiliului Judetean Constanta. 

            Art.2 Sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 2006, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile din afara bugetului local pe anul 2006  este prezentata in anexa nr.2 ,care face parte integranta din prezenta hotarare si ramane neschimbata.

 

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.5 Se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local in suma de 13.670 mii lei, conform anexei nr.1, avand  urmatoarea structura :

v «  Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale » se majoreaza cu suma de 1.056 mii lei ;

v  « Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti » se majoreaza cu suma de 7.916 mii lei ;

v « Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale » se majoreaza cu suma de  1.698  mii lei ;

v « Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare » se majoreaza cu suma de 3.000 mii lei .

Art.6 Capitolele de cheltuiala se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura :

v    Cheltuielile de capital de la capitolul 54 « Alte servicii publice generale » se diminueaza cu suma de  214 mii lei ;

v    La capitolul 65 « Invatamant » se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de 6.045 mii lei  si cheltuielile  pentru burse cu suma de 1 mii lei ;

v    Cheltuielile  de la titlul  « bunuri si servicii », capitolul 67 « Cultura, recreere si religie »  se majoreaza cu suma de  650 mii lei ;

v    Cheltuielile de personal de la capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se diminueaza cu suma de 102 mii lei si cheltuielile de la titlul « asistenta sociala »  se majoreaza cu suma de 2.186 mii lei ;

v    La capitolul 70  « Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape »  cheltuielile  materiale se majoreaza cu suma de 2.104 mii lei  ;

v    Cheltuielile de capital de la capitolul 81 « Combustibili si energie »  se majoreaza cu suma de 3.000 mii lei  .

 Art.7  Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor precum si Serviciului “Audit Intern”  din  cadrul Primariei, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta .

 

Adoptata de un numar de 26  consilieri din 27  membri

 

 

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                      SECRETAR

                                                                            MARCELA ENACHE                                      Constanta

NR.1/30.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

NR. 9339/25.01.2007

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

Bugetul municipal rectificat pe anul 2006 se stabileste la venituri in suma de 319.696 mii lei si la cheltuieli in suma de 319.696 mii lei fiind un buget echilibrat .

          Rectificarea bugetului municipal pe anul 2006 se datoreaza  Hotararilor de Guvern privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective precum si a comunicarii Consiliului Judetean Constanta. 

Propunem modificari la subcapitolele de venituri  din bugetul local in suma de  13.670 mii lei, conform anexei nr.1, avand  urmatoarea structura : «  Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale » se majoreaza cu suma de 1.056 mii lei ;

v  « Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti » se majoreaza cu suma de 7.916 mii lei ;

v « Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale » se majoreaza cu suma de  1.698  mii lei ;

v « Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare » se majoreaza cu suma de 3.000 mii lei .

Capitolele de cheltuiala propunem a se  modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura :

v    Cheltuielile de capital de la capitolul 54 « Alte servicii publice generale » se diminueaza cu suma de  214 mii lei ;

v    La capitolul 65 « Invatamant » se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de 6.045 mii lei  si cheltuielile  pentru burse cu suma de 1 mii lei ;

v    Cheltuielile  de la titlul  « bunuri si servicii », capitolul 67 « Cultura, recreere si religie »  se majoreaza cu suma de  650 mii lei ;

v    Cheltuielile de personal de la capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se diminueaza cu suma de 102 mii lei si cheltuielile de la titlul « asistenta sociala »   se majoreaza cu suma de 2.186 mii lei ;

v    La capitolul 70  « Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape »  cheltuielile  materiale se majoreaza cu suma de 2.104 mii lei  ;

v    Cheltuielile de capital de la capitolul 81 « Combustibili si energie »  se majoreaza cu suma de 3.000 mii lei  .

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ec.Marcela Frigioiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL:____________CONSTANTAmii lei
Unitatea administrativ - teritorială:PRIMARIA CONSTANTA
Formular:
" BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
" TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006 "
- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2004Program 2005Propuneri 2006Estimări 2007Estimări 2008Estimări 2009Propuneri 2006Estimări 2007Estimări 2008Estimări 2009Program 2006Program 2006TRIM.ITRIM IITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89)100.012760852586352678882611352689692770380000271848319696118212895714638565528
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84)248.02177428163507171682178549183905189423000016595417300584914428442216523082
I. VENITURI CURENTE (rd.4+45)300.022425352291052368822288882357552428270000259818304666115212865714338559498
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42)400.032302662220412294642211742278092346440000246572291350109674838444080957023
" A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.0477138782648217785464880289066800009001894437597162337718879457
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.053251001051091121160000100100100000
Impozit pe profit (rd.8)701.023251001051091121160000100100100000
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.01325100105109112116100100100
" A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)"900.0676813781648207285354879159055300008991894337596162337718879457
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.0276813781648207285354879159055300008991894337596162337718879457
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.017074471972755717859380951833808472189352583162207712557704
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.0460696192650167616964717351974985130013006321753
" A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.070000000000000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15)"1405.020000000000000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.5000000
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 1600.080000000000000000
Impozit pe salarii - total (rd.18)1706.020000000000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 1806.02.0200000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)1900.09531035077453313554455710958822000045100476621490011900134627400
Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)2007.02531035077453313554455710958822000045100476621490011900134627400
Impozit pe cladiri2107.02.01305912520026460275182834429194305003050010000800080004500
Impozit pe terenuri2207.02.02655167007035731675367762700070002000200015001500
"Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru "2307.02.03146361420014910155061597216451600085622500150035621000
Alte impozite si taxe pe proprietate 2407.02.5013254674490851045257541516001600400400400400
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38)2500.10977909100391875780818042482836000011145414925135058485672546040166
Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)2611.02930778666887323733477554877814000010589414369133298467272422039446
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti2711.02.0157888613386440566981689917106000000
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti"2811.02.022545019500167970009108110480727599341761467328359
00000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 2911.02.03000010812105973709317914512258
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 3011.02.040000112218240112286487520950
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3111.02.059739505053035515568058500
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3211.02.067808198528779042879100478687245767879
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34)3312.02000000000015001500200600600100
Taxe hoteliere3412.02.07000015001500200600600100
Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)3515.02106107112117120124000013013050303020
Impozit pe spectacole3615.02.0110610711211712012413013050303020
Alte taxe pe servicii specifice3715.02.50000000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.39 la 41)"3816.0246074228443946174755489800003930393015101210610600
Taxa asupra mijloacelor de transport3916.02.024331410043054477461247503900390015001200600600
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4016.02.0327612813414014414830301010100
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4116.02.5000000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43)4200.112235200021002184225023170000000000
Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)4318.022235200021002184225023170000000000
Alte impozite si taxe4418.02.502235200021002184225023170
C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)4500.121226970647417771479458184000013246133165538272725762475
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)4600.13272519242020210121642229000014001400825225175175
Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)4730.02272519242020210121642229000014001400825225175175
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale"4830.02.0100000
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti4930.02.03215556610010025252525
Venituri din concesiuni si inchirieri5030.02.05111591996510041034106513001300800200150150
Venituri din dividende 5130.02.0800000
Alte venituri din proprietate5230.02.501589100010501092112511590
Venituri din dobanzi (rd.54)5331.020000000000000000
Alte venituri din dobanzi5431.02.0300000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75)5500.14954451405397561357815955000011846119164713250224012300
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63)5633.022742264027722883296930580000400470110100100160
Venituri din prestari de servicii5733.02.0800000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese5833.02.1019520021021822523220020050505050
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social5933.02.1200000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6033.02.24000015015040404030
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6133.02.2700000
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6233.02.28444042444546505020101010
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6333.02.502503240025202621269927807000070
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66)"6434.025452120012601310135013900000733073303400140013501180
Taxe extrajudiciare de timbru6534.02.0254521200126013101350139015001500400400350350
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"6634.02.50000058305830300010001000830
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)"6735.02134712501313136514061448000012051205402302251250
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale6835.02.0113241220128113321372141312001200400300250250
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe6935.02.02233032333435552210
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7035.02.0300000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7135.05.5000000
Diverse venituri (rd.73+74)7236.02000000000029102910800700700710
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7336.02.05000000000025102510700600600610
Alte venituri7436.02.500000400400100100100100
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77)"7537.0235053555658111000
Donatii si sponsorizari7637.02.0135053555658111000
Alte transferuri voluntare7737.02.5000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 7800.15279702107022124230082369924410000012030120303000300030003030
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83)7939.02279702107022124230082369924410000012030120303000300030003030
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8039.02.012697920000210002184022495231700
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8139.02.033350535556580
Venituri din privatizare8239.02.041220212222230
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8339.02.079461000105010921125115912030120303000300030003030
III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85)8400.160000000000000000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88)8540.020000000000000000
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii8640.02.060000000000
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice8740.02.0700000
Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate8840.02.5000000
IV. SUBVENTII (rd.90)8900.175580846088839238951598010000030000003000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105)9000.185580846088839238951598010000030000003000
Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101)9142.025580846088839238951598010000030000003000
A. De capital (rd.93 la rd.100)9200.195580846088839238951598010000030000003000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare9342.02.018000840087368998926830003000
Investitii finantate partial din imprumuturi externe9442.02.0300000
Aeroporturi de interes local9542.02.0400000
Planuri si regulamente de urbanism9642.02.0500000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi9742.02.0655804604835025175330
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD9842.02.0700000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor9942.02.0900000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10042.02.1000000
B. Curente (rd.102 la rd.104)10100.200000000000000000
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10242.02.2100000
Subventii primite din Fondul de Interventie10342.02.2800000
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar10442.02.2900000
Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109)10543.020000000000000000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului10643.02.0100000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca "10743.02.0400000
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap10843.02.0700000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate10943.02.0800000
11000000
TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471)11149.022454302573942702642810742895062981920000271848319696118212895714638565528
CHELTUIELI CURENTE (rd.173+191+224+235+249+266+305+329+368+404+440+473+495+519+535+567)112012189312347362464732563322640222719420000260401283939106920802103741159398
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+4059+4411+474+496+520+536)1131065605760487985083044855368810200009926611101630101351711752728217
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+475+497+521+537+568)114207564680858849018829790946936740000878298975834105244241473216497
TITLUL III DOBANZI (rd.218)115300000000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219)11630.010000000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220)11730.020000000000000000
Alte dobanzi (rd.221)11830.030000000000000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538)1194034050468994924451214527505433300005589261977367091425924518558
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+539)12040.0334050468994924451214527505433300005589261977367091425924518558
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194)121500000000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195)12250.040000000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.176+196+225+269+308+332+3714071+443+500+540+569)123511024559786277652867246926000027502831809811721490
Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+541+570)12451.011024559786277652867246926000027502831809811721490
Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+373+409+445+502+542+571)12551.01.01160917301817188919462004000027502831809811721490
Actiuni de sanatate (rd.310)12651.01.030000000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.227)12751.01.140000000000000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.228)12851.01.158636424844604639477849210000000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199)12951.01.240000000000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572)13055298882238423503244432517725932000031403140825905505905
A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+573)13155.01298882238423503244432517725932000031403140825905505905
Programe cu finantare rambursabila (rd.376)13255.01.030000000000000000
Programe PHARE (rd.377+448)13355.01.080000000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.412+449+505+545)13455.01.122295919084200382084021465221090000000000
Programe de dezvoltare (rd.477)13555.01.130000000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574)13655.01.150000000000000000
Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+546+575)13755.01.18692938284019418043064435000031403140825905505905
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379)138573311980102910701102113500009337121293516335812424013
Ajutoare sociale (rd.276+312+380)13957.023311980102910701102113500009337121293516335812424013
Ajutoare sociale in numerar (rd.381)14057.02.013311980102910701102113500009337115293316315811423913
" Ajutoare sociale in natura (rd,277+313)"14157.02.0200000000000600200200100100
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576)14259186158916681735178718410000218730888551282233718
Burse (rd.279)14359.0114616617418118719200001411424370218
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577)14459.0203803994154274400000000000
Asociatii si fundatii (rd.280+339+383)14559.1140104310951139117312080000204629468121212212710
Sustinerea cultelor (rd.340)14659.120000000000000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.341)14759.150000000000000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+480+506+522+547+578)148702821623899250942609826881276870000114473575711289936191325975
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+481+507+523+548+579)149717558555898393429622991100008424325158266936189135975
Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+524+549+580)15071.017558555898393429622991100008424325158266936189135975
Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+550+581)15171.01.0100000000000286535960114
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+551+582)"15271.01.02062865968670672800003305242103793875883233336
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+243+257+286+319+347+389+419+456+485+511+552+583)"15371.01.031494853509652995458562200006631372510894
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+420+457+486+512+553+584)15471.01.306063074322833573458356100004456788243955345222431
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544)15572495931756018438191761975120343000030233242302302190
Active financiare (rd.422+459+555)15672.01274611534416111167561725817776000030233242302302190
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+556)15772.01.01274611534416111167561725817776000030233242302302190
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585)158790000000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586)159800000000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.587)16080.030000000000000000
Alte imprumuturi (rd.588)16180.300000000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462)162810000000000000000
Rambursari de credite externe (rd.209+426+463)16381.010000000000000000
Rambursari de credite interne (rd.210+427+464)16481.020000000000000000
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532)"165900000000000000000
Rezerve (rd.597)16691.010000000000000000
Excedent (rd.598)16792.0130655124113031355139614380000000000
Deficit (rd.599)16893.010000000000000000
16900000
17000000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248)17150.02223212758428963301223102531956000025183250618335646953624895
Autoritati publice si actiuni externe (rd.187)17251.02122382274323880248352558026348000023661237537760611052024681
CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176)17301116821972320709215382218422849000022571226077000600050364571
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL174105525110001155012012123721274412599125994000300030002599
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1752061578723915995269811101069972100083000300020361972
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.177)176510000000000000000
Transferuri curente (rd.178)17751.010000000000000000
Transferuri către instituţii publice17851.01.01000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180)1797055630203171329833973499000010901146760110166110
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181)1807155630203171329833973499000010901146760110166110
Active fixe(rd.182 la 185)18171.0155630203171329833973499000010901146760110166110
Construcţii18271.01.01000000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"18371.01.02000021540214110110106
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"18471.01.030000440106004
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)18571.01.30556302031713298339734996295965400560
Din total capitol:18600000
Autoritati executive si legislative (rd.188)18751.02.01122382274323880248352558026348000023661237537760611052024681
Autorităţi executive18851.02.01.0312238227432388024835255802634823661237537760611052024681
18900000
Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216)19054.02023324525426227000001072858325159160214
CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196)19101023324525426227000001072465165100100100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL19210167175182188193401401101100100100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1932066697274766716464000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195)194500000000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 19550.0400000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197)196510000000000000000
Transferuri curente (rd.198+199)19751.010000000000000000
Transferuri către instituţii publice19851.01.0100000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate19951.01.2400000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201)20070000000000003931605960114
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202)20171000000000003931605960114
Active fixe (rd.203 la 206)20271.01000000000003931605960114
Construcţii20371.01.010000286535960114
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20471.01.020000102102
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20571.01.03000055
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)20671.01.3000000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208)207790000000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210)208810000000000000000
Rambursari de credite externe 20981.0100000
Rambursari de credite interne 21081.0200000
Din total capitol:21100000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale21254.02.0500000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"21354.02.0600000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile publice locale"21454.02.0700000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor21554.02.102332452542622701072858325159160214
Alte servicii publice generale 21654.02.5000000
21700000
Dobanzi (rd.219 la 221)21855.020000000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne2193000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe22030.0200000
Alte dobanzi 22130.0300000
22200000
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.230 + 231)22356.028636424844604639477849210000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd. 225)224018636424844604639477849210000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226)22551863642484460463947784921000000
Transferuri curente (rd.227+228)22651.018636424844604639477849210000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului22751.01.1400000
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap22851.01.158636424844604639477849210
Din total capitol:22900000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului23056.02.0600000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap23156.02.078636424844604639477849210
23200000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248)"23359.021447360378393405417000045045025020000
Aparare (rd.246)23460.020000000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237)235010000000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2361000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2372000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239)238700000000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240)239710000000000000000
Active fixe (rd.241 la 244)24071.010000000000000000
Construcţii24171.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24271.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24371.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)24471.01.3000000
Din total capitol:24500000
Aparare nationala24660.02.0200000
24700000
Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262)24861.021447360378393405417000045045025020000
CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251)249011447260273284292301000025025015010000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2501000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII251201447260273284292301250250150100
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)252700100105109112116000020020010010000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254)253710100105109112116000020020010010000
Active fixe(rd.255 la 258)25471.010100105109112116000020020010010000
Construcţii25571.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"25671.01.021001051091121160
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"25771.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)25871.01.30000020020010010000
Din total capitol:25900000
Ordine publica (rd.261)26061.02.030000000000000000
Politie comunitara26161.02.03.0400000
Protectie civila26261.02.05144736037839340541745045025020000
26300000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367)26464.02782048503289284928559564198510000011650913327337992427051827734299
Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302)26565.025722660364633826591767895699320000813239317324640307801321824535
CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278)266015722660364633826591767895699320000813239317324640307801321824535
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL26710570806019863208657366770869740811829303124597307101319724527
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2682000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270)269510000000000000000
Transferuri curente (rd.271)27051.010000000000000000
Transferuri către instituţii publice27151.01.0100000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273)272550000000000000000
A. Transferuri interne.(rd.274)27355.010000000000000000
Alte transferuri curente interne 27455.01.1800000
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276)275570000000000000000
Ajutoare sociale (rd.277)27657.020000000000000000
Ajutoare sociale in natura27757.02.0200000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280)2785914616617418118719200001411424370218
Burse 27959.011461661741811871921411424370218
Asociaţii şi fundaţii 28059.1100000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282)281700000000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283)282710000000000000000
Active fixe(rd.284 la 287) 28371.010000000000000000
Construcţii28471.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"28571.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"28671.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)28771.01.3000000
Din total capitol:28800000
Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291)28965.02.03342383897740926425634384045155000047000515001000017221700017279
Învatamânt prescolar29065.02.03.019913165411736818063186051916317000190004000500030007000
Învatamânt primar29165.02.03.022432522436235582450025235259923000032500600012221400010279
Învatamânt secundar (rd.293 la 296)29265.02.0422988213872245623355240552477700003432341673146401355962187256
Învatamânt secundar inferior 29365.02.04.0117852162101702117701182321877920000271298180848351005366
Învatamânt secundar superior 29465.02.04.0200000
Invatamant profesional29565.02.04.0351365177543656535823599814323145446460507611181890
Învatamânt postliceal29665.02.0500000
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298)29765.02.070000000000000000
Învatamânt special29865.02.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301)29965.02.110000000000000000
Internate si cantine pentru elevi 30065.02.11.0300000
Alte servicii auxiliare30165.02.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului30265.02.5000000
30300000
Sanatate (rd.322+324)30466.023907007357647878110000600600200200100100
CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311)305011987194120382120218322490000600600200200100100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL306108087417788098338580
TITLUL II BUNURI SI SERVICII3072011791200126013101350139060000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309)308510000000000000000
Transferuri curente (rd.310)30951.010000000000000000
Acţiuni de sănătate31051.01.0300000
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312)3115700000000000600200200100100
Ajutoare sociale (rd.313)31257.020000600200200100100
Ajutoare sociale in natura31357.02.020000600200200100100
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315)31470119000000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316)31571119000000000000000
Active fixe(rd.317 la 320)31671.01119000000000000000
Construcţii31771.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"31871.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"31971.01.0311900000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)32071.01.3000000
Din total capitol:32100000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323)32266.02.060000000000000000
Spitale generale32366.02.06.0100000
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326)32466.02.503907007357647878110000600600200200100100
Alte institutii si actiuni sanitare32666.02.50.50390700735764787811600600200200100100
32700000
"Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365)"32867.02123191664817480181801872519287000016701193527538614019093765
CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+368)32901122691659417424181211866419224000016645192967500613020563610
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3301000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII3312012090150341578616417169101741713630153506350460016352765
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333)3325117900000000010151046350330221145
Transferuri curente (rd.334)33351.0117900000000010151046350330221145
Transferuri către instituţii publice33451.01.01179000010151046350330221145
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336)3355505605886126306490000000000
A. Transferuri interne.(rd.337)33655.0105605886126306490000000000
Alte transferuri curente interne 33755.01.185605886126306490
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341)338590100010501092112511590000200029008001200200700
Asociaţii şi fundaţii 33959.1110001050109211251159200029008001200200700
Susţinerea cultelor 34059.1200000
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 34159.1500000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343)3427050545759616300005656381080
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344)3437150545759616300005656381080
Active fixe (rd.345 la 348)34471.0150545759616300005656381080
Construcţii34571.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"34671.01.0200001212000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"34771.01.030000382681080
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)34871.01.30505457596163181818000
Din total capitol:34900000
Servicii culturale (rd.351 la 359)35067.02.0314476146456706917110000758758268250140100
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"35167.02.03.0200000
Muzee35267.02.03.03350368382394405758758268250140100
Institutii publice de spectacole si concerte35367.02.03.0400000
Scoli populare de arta si meserii35467.02.03.0500000
Case de cultura35567.02.03.0600000
Camine culturale35667.02.03.0700000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale35767.02.03.0800000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice35867.02.03.1200000
Alte servicii culturale35967.02.03.3014472642772882973060
Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363)36067.02.05107621421414925155221598716467000014030159306600540015752355
Sport36167.02.05.0111192000210021842250231730004900160014005451355
Tineret36267.02.05.0200000
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"36367.02.05.039643122141282513338137381415011030110305000400010301000
Servicii religioase36467.02.0615015816416917415065015000500
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"36567.02.501101670175418241878193517632014520490194810
36600000
Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400)36768.02826973207686799382338480000017885201485614558530505899
CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382)36801824071557513781380488289000017827200705556558530305899
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3691028034235937338539614091410433461330186
TITLUL II BUNURI SI SERVICII3702011801780186919442002206225602560711768541540
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372)37151143017301817188919462004000017351785459481500345
Transferuri curente (rd.373)37251.01143017301817188919462004000017351785459481500345
Transferuri către instituţii publice37351.01.0114301730181718891946200417351785459481500345
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375)37455199922802394249025642641000027402740625705505905
A. Transferuri interne.(rd.376 la 378)37555.01199922802394249025642641000027402740625705505905
Programe cu finanţare rambursabilă 37655.01.0300000
Programe PHARE 37755.01.0800000
Alte transferuri curente interne 37855.01.1819992280239424902564264127402740625705505905
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380)379573311980102910701102113500009337115293316315811423913
Ajutoare sociale (rd.381)38057.023311980102910701102113500009337115293316315811423913
Ajutoare sociale in numerar38157.02.01331198010291070110211359337115293316315811423913
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383)382594043454748500000464612121210
Asociaţii şi fundaţii 38359.11404345474850464612121210
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385)384703016617418118719200005878550230
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386)385713016617418118719200005878550230
Active fixe(rd.387 la 390) 38671.013016617418118719200005878550230
Construcţii38771.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"38871.01.0200004972490230
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"38971.01.0330166174181187192966000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)39071.01.30000000000
Din total capitol:39100000
Asistenta acordata persoanelor in varsta39268.02.0414301780186919442002206222232339640589659451
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394)39368.02.052964935185385555710000776296022550285310083191
Asistenta sociala in caz de invaliditate39468.02.05.02296493518538555571776296022550285310083191
Asistenta sociala pentru familie si copii39568.02.0600000
Ajutoare pentru locuinte39668.02.1000000
Cresa3961"68,02,11"16991617568565276208
Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399)39768.02.1545042724286029753064315600003415380412198615901134
Ajutor social39868.02.15.013311980102910701102113515751927766305134722
Cantine de ajutor social39968.02.15.0211931744183119041962202018401877453556456412
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale40068.02.5020392323243925372613269127862786637717517915
40100000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+409)"40269.028196983166873249081793542963480000697437466931101172601198514323
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437)"40370.025381852713553495756359289610680000388454369218087928468259496
CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410)404012635732681343153568836758378610000339283523212870896063007102
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4051019123600378039314049417136753575970900900805
TITLUL II BUNURI SI SERVICII40620244452344024612255962636427155298533125711700786054006297
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408)407510000000000000000
Transferuri curente (rd.409)40851.010000000000000000
Transferuri către instituţii publice40951.01.010000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411)41055056415923616063456535000040040020020000
A. Transferuri interne.(rd.412+413)41155.01056415923616063456535000040040020020000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat41255.01.12564159236160634565350
Alte transferuri curente interne 41355.01.18000040040020020000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421)4147027461200312103321874225302320600004917846052173245252394
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416)4157104687492151185272543000001894521821943243062394
Active fixe (rd.417 la 420)41671.0104687492151185272543000001894521821943243062394
Construcţii41771.01.010000000000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"41871.01.020000181181
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"41971.01.03468749215118527254301769000090
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)42071.01.3000001718494720133243062304
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422)42172274611534416111167561725817776000030233242302302190
Active financiare (rd.423)42272.01274611534416111167561725817776000030233242302302190
Participare la capitalul social al societatilor comerciale42372.01.012746115344161111675617258177763023324230230219
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425)424790000000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427)425810000000000000000
Rambursari de credite externe 42681.0100000
Rambursari de credite interne 42781.0200000
Din total capitol:42800000
Locuinte (rd.430+431)42970.02.030000000000000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte43070.02.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor43170.02.03.3000000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434)43270.02.050000000000000000
Alimentare cu apa43370.02.05.0100000
Amenajari hidrotehnice 43470.02.05.0200000
Iluminat public si electrificari rurale43570.02.0613641629171017791832188751465146250011461000500
Alimentare cu gaze naturale in localitati43670.02.0700000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "43770.02.50524545108453638557845745759181336993854615587813858258996
43800000
Protectia mediului (rd.466+469)43974.022815130453319763325534252352800000308983097713014797651604827
CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446)440012815129925314213267833658346680000298272980312000797650004827
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4411000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII44220281512992531421326783365834668298272980312000797650004827
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444)443510000000000000000
Transferuri curente (rd.445)44451.0100000
Transferuri către instituţii publice44551.01.0100000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447)446550000000000000000
A. Transferuri interne. (rd.448 la 450)44755.010000000000000000
Programe PHARE 44855.01.0800000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat44955.01.1200000
Alte transferuri curente interne 45055.01.1800000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458)451700528554577594612000010711174101401600
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453)452710528554577594612000010711174101401600
Active fixe (rd.454 la 457)45371.010528554577594612000010711174101401600
Construcţii45471.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"45571.01.025285545775946120
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"45671.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)45771.01.30000010711174101401600
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)458720000000000000000
Active financiare (rd.460)45972.010000000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale46072.01.0100000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462)461790000000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464)462810000000000000000
Rambursari de credite externe 46381.0100000
Rambursari de credite interne 46481.0200000
Din total capitol:46500000
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468)46674.02.052815129925314213267833658346680000308983097713014797651604827
Salubritate46774.02.05.01281512992531421326783365834668298272980312000797650004827
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"46874.02.05.020000107111741014160
Canalizarea si tratarea apelor reziduale46974.02.065285545775946120
47000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566)47179.026293661612646936728069299713780000604138669340784231371076112011
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.488)"47280.02630000000000101010000
CHELTUIELI CURENTE (rd.474 la 476)4730163000000000101010000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4741000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII475206300000101010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.477)476550000000000000000
A. Transferuri interne.(rd.478+479)47755.010000000000000000
Programe de dezvoltare47855.01.1300000
Alte transferuri curente interne 47955.01.1800000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.481)480700000000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.482)481710000000000000000
Active fixe(rd. 483 la 486)48271.010000000000000000
Construcţii48371.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"48471.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"48571.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)48671.01.3000000
Din total capitol:48700000
Actiuni generale economice si comerciale (rd.488 la 492)48880.02.01630000000000101010000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi48980.02.01.0663000000
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii49080.02.01.0900000
Programe de dezvoltare regionala si sociala49180.02.01.1000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale49280.02.01.300000101010
49300000
Combustibili si energie (rd.514 la 516)49481.02397145648659310616836353365439000054198804773709521827964111914
CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503)4950139714564865931061683635336543900005081256897337091317914518558
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4961000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII4972000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.499)4984033957447994703948921503885190000005081256897337091317914518558
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif49940.033395744799470394892150388519005081256897337091317914518558
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501)500510000000000000000
Transferuri curente (rd.502)50151.010000000000000000
Transferuri către instituţii publice50251.01.0100000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504)50355575711687122711276213145135390000000000
A. Transferuri interne (rd.505)50455.01575711687122711276213145135390000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50555.01.12575711687122711276213145135390
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507)5067000000000003386235803386864881903356
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508)5077100000000003386235803386864881903356
Active fixe(rd.509 la 512) 50871.0100000000003386235803386864881903356
Construcţii50971.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51071.01.0200003235233033235864881903230
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51171.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)51271.01.30000015127715100126
Din total capitol:51300000
Energie termica51481.02.0639714564865931061683635336543954198804773709521827964111914
Alti combustibili51581.02.0700000
Alte cheltuieli privind combustibili si energia51681.02.5000000
51700000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530)"51883.020000000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521)519010000000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL5201000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5212000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.523)522700000000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.524)523710000000000000000
Active fixe(rd.525 la 528)52471.010000000000000000
Construcţii52571.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"52671.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"52771.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)52871.01.3000000
Din total capitol:52900000
Agricultura (rd.531+532)53083.02.030000000000000000
Protectia plantelor si carantina fitosanitara53183.02.03.0300000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 53283.02.03.3000000
53300000
Transporturi (rd.558+562+564)53484.02225924746498351835338549800006205620636791310112097
CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543)53501225924746498351835338549800005536553631201200112096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL5361000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5372036743045247048449845645612012012096
TITLUL IV SUBVENTII (rd.539)5384093210022052293236224330000508050803000108010000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif53940.03932100220522932362243350805080300010801000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541)540510000000000000000
Transferuri curente (rd.542)541510000000000000000
Transferuri către instituţii publice542"51,01.01"00000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544)5435522132221623272420249225670000000000
A. Transferuri interne.(rd.545+5460)54455.0122132221623272420249225670000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat54555.01.1217202175618441918197520340
Alte transferuri curente interne54655.01.1849304604835025175330
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554)54770000000000066967055911001
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54954871000000000066967055911001
Active fixe RD. 558 la 553) 54971.01000000000066967055911001
Construcţii55071.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"55171.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"55271.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)55371.01.30000066967055911001
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555)554720000000000000000
Active financiare (rd.556)55572.010000000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale55672.01.0100000
Din total capitol:55700000
Transport rutier (rd.559 la 561)55884.02.03225924746498351835338549800006205620636791310112097
Drumuri si poduri55984.02.03.0155804604835025175334604613501101
Transport în comun56084.02.03.02166453856404942114337446752895289320910801000
Strazi 56184.02.03.0336743045247048449845645612012012096
Transport aerian (rd.563)56284.02.060000000000000000
Aviatia civila56384.02.06.0200000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor56484.02.5000000
56500000
Alte actiuni economice (rd.589 la 594)56687.0203803994154274400000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576)5670103803994154274400000000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5682000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.570)569510000000000000000
Transferuri curente (rd.571)570520000000000000000
Transferuri către instituţii publice57152.01.0100000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573)572550000000000000000
A. Transferuri interne.(rd.574+575)57355.010000000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala57455.01.1500000
Alte transferuri curente interne 57555.01.1800000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577)5765903803994154274400000000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale57759.023803994154274400
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 579)578700000000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580)579710000000000000000
Active fixe (rd. 581 la 584)58071.010000000000000000
Construcţii58171.01.0100000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"58271.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"58371.01.0300000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)58471.01.3000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586)585790000000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.587+588)586800000000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii58780.0300000
Alte imprumuturi58880.3000000
Din total capitol:58900000
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 59087.02.0100000
Zone libere59187.02.0300000
Turism59287.02.0400000
Proiecte de dezvoltare multifunctionale59387.02.0500000
Alte actiuni economice59487.02.503803994154274400
59500000
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"59696.0230655124113031355139614380000000000
REZERVE 59797.0200000
EXCEDENT 59898.02306551241-2376-2471-20538-21154000000
DEFICIT59999.0200000
--------------------------------------------------------------------------------
JUDEŢUL:CONSTANTA____________
Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA CONSTANTA____________mii lei
Formular:
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2006
- mii RON -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2004Program 2006Propuneri 2006Estimări 2007Estimări 2008Estimări 2009
TOTAL VENITURI (rd.2)1762166143164503670836909571168
I. VENITURI CURENTE (rd.3)2762166143164503670836909571168
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)3762166143164503670836909571168
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)4762166143164503670836909571168
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)536.11762166143164503670836909571168
Taxe speciale636.11.07251341497415723163521684217347
Amortizare mijloace fixe736.11.080000
Depozite speciale pentru constructii de locuinte836.11.0918390000
Fondul de risc936.11.100000
Fond de rulment1036.11.11492434640748727506765219753763
Alte venituri1136.11.505053555658
120000
TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)13420256143164503670836909571168
CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)1401135001390214597151811563616106
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232+)1510000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233)1620135001390214597151811563616106
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)1770285254752949905519025345955062
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235)1871285254752949905519025345955062
Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)1971.01285254752949905519025345955062
Construcţii2071.01.01000000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"2171.01.02109989710392108081113211466
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"2271.01.030812853887913941
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)2371.01.30284163682038661402074141442656
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)2479000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)2580000000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)2680.08000000
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250) "2796.113419100000
EXCEDENT (rd.251)2898.113419100000
DEFICIT (rd.252)2999.11000000
300000
Autoritati publice si actiuni externe (rd.32)3151.1175020362138222322902359
CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)320175011871246129613351375
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL33100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII342075011871246129613351375
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)35700849891927955984
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)36710849891927955984
Active fixe (rd.38+..+41)3771.010849891927955984
Construcţii3871.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"3971.01.02678712740763785
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"4071.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)4171.01.30171180187192198
Din total capitol:420000
Autoritati executive si legislative (rd.44)4351.11.0175020362138222322902359
Autorităţi executive4451.11.01.0375020362138222322902359
450000
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)4654.11360424532576267927592842
CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)4701360424532576267927592842
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL48100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII4920360424532576267927592842
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)5070000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)5171000000
Active fixe (rd.53+..+56)5271.01000000
Construcţii5371.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5471.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5571.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)5671.01.300000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)5779000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)5880000000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa5980.080000
Din total capitol:600000
Fond de rulment6154.11.080000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6254.11.100000
Alte servicii publice generale6354.11.50360424532576267927592842
640000
Invatamant (rd.77+80+84+85+87)6565.11000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)6601000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL67100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII68200000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)6970000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)70710000
Active fixe (rd.72+..+75)7171.01000000
Construcţii7271.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7371.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7471.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)7571.01.300000
Din total capitol:760000
Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79)7765.11.03000000
Învatamânt prescolar7865.11.03.010000
Învatamânt primar7965.11.03.020000
Învatamânt secundar (rd.81 la 83)8065.11.04000000
Învatamânt secundar inferior 8165.11.04.010000
Învatamânt secundar superior 8265.11.04.020000
Invatamant profesional8365.11.04.030000
Învatamânt postliceal8465.11.050000
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.86)8565.11.07000000
Învatamânt special8665.11.07.040000
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.88+89)8765.11.11000000
Internate si cantine pentru elevi 8865.11.11.030000
Alte servicii auxiliare8965.11.11.300000
900000
Sanatate (rd.93+94)9166.11000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.76+77)9201000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL93100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII94200000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)9570000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)9671000000
Active fixe (rd.98+..+101)9771.01000000
Construcţii9871.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"9971.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"10071.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)10171.01.300000
Din total capitol:1020000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.104)10366.11.06000000
Spitale generale10466.11.06.010000
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.106+107)10566.11.50000000
Crese10666.11.50.030000
Alte institutii si actiuni sanitare10766.11.50.500000
1080000
"Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)"10967.11390103108112116119
CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112)11001390103108112116119
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL111100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII11220390103108112116119
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)11370000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)114710000
Active fixe (rd.116+..+119)11571.01000000
Construcţii11671.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11771.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11871.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)11971.01.300000
Din total capitol:1200000
Servicii culturale (rd.122 la 131)12167.11.03000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"12267.11.03.020000
Muzee12367.11.03.030000
Institutii publice de spectacole si concerte12467.11.03.040000
Scoli populare de arta si meserii12567.11.03.050000
Case de cultura12667.11.03.060000
Camine culturale12767.11.03.070000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale12867.11.03.080000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice12967.11.03.120000
Centre culturale13067.11.03.140000
Alte servicii culturale13167.11.03.300000
Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135)13267.11.05390103108112116119
Sport13367.11.05.010000
Tineret13467.11.05.020000
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"13567.11.05.03390103108112116119
Servicii religioase13667.11.060000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13767.11.500000
1380000
Asigurari si asistenta sociala (rd.151+152+154+155+156+159)13968.1110900000
CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)14001000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL141020000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII142200000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)1437010900000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)1447110900000
Active fixe (rd.146+..+149)14571.0110900000
Construcţii14671.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14771.01.021090000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"14871.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)14971.01.300000
Din total capitol:1500000
Asistenta acordata persoanelor in varsta15168.11.04720000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.153)15268.11.05000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate15368.11.05.020000
Asistenta sociala pentru familie si copii15468.11.060000
Ajutoare pentru locuinte15568.11.100000
Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158)15668.11.15000000
Ajutor social15768.11.15.010000
Cantine de ajutor social15868.11.15.020000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale15968.11.50370000
1600000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807)"16170.11305503876940707423364360644914
CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)16201213413081373142814711515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL163100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16420213413081373142814711515
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)16570284163746139334409074213543399
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167)16671284163746139334409074213543399
Active fixe (rd.168+..+171)16771.01284163746139334409074213543399
Construcţii16871.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"16971.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17071.01.03812853887913941
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)17171.01.30284163664938481400214122142458
Din total capitol:1720000
Locuinte (rd.174)17370.11.03000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte17470.11.03.010000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177)17570.11.05000000
Alimentare cu apa17670.11.05.010000
Amenajari hidrotehnice 17770.11.05.020000
Iluminat public si electrificari rurale17870.11.062134568596620639658
Alimentare cu gaze naturale in localitati17970.11.070000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "18070.11.50284163820140111417154296744256
1810000
Protectia mediului (rd.194+197)18274.116622885192949665995510254
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)183016622885192949665995510254
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL184100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII185206622885192949665995510254
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187)18670000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188)18771000000
Active fixe (rd.189+..+192)18871.01000000
Construcţii18971.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"19071.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"19171.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)19271.01.300000
Din total capitol:1930000
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196)19474.11.056622885192949665995510254
Salubritate19574.11.05.016622885192949665995510254
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"19674.11.05.020000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale19774.11.060000
1980000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)"19980.11000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)20001000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL201100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII202200000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)20370000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)20471000000
Active fixe (rd.206+..+209)20571.01000000
Construcţii20671.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20771.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20871.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)20971.01.300000
Din total capitol:2100000
Actiuni generale economice si comerciale (rd.212+213)21180.11.01000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi21280.11.01.060000
Programe de dezvoltare regionala si sociala21380.11.01.100000
2140000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.227)"21583.11000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)21601000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL217020000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII218200000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)21970000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221)22071000000
Active fixe (rd.222+..+225)22171.01000000
Construcţii22271.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"22371.01.020000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"22471.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)22571.01.300000
Din total capitol:2260000
Agricultura (rd.228)22783.11.03000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 22883.11.03.300000
2290000
Transporturi (rd.242+246+248)23084.11092199680100671036910680
CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)23101000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL232020000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII233200000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)23470092199680100671036910680
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236)23571092199680100671036910680
Active fixe (rd.237+..+240)23671.01092199680100671036910680
Construcţii23771.01.010000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23871.01.0292199680100671036910680
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23971.01.030000
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)24071.01.300000
Din total capitol:2410000
Transport rutier (rd.243 la 245)24284.11.03092199680100671036910680
Drumuri si poduri24384.11.03.010000
Transport în comun24484.11.03.0292199680100671036910680
Strazi 24584.11.03.030000
Transport aerian (rd.247)24684.11.06000000
Aviatia civila24784.11.06.020000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor24884.11.500000
2490000
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"25096.113419100000
EXCEDENT 25198.113419100000
DEFICIT25299.110000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………..