Hotărârea nr. 90/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – BIROURI SI SPATII COMERCIALE, STR. SRAMISEGETUZA NR. 35, TEREN IN SUPRAFATA DE 170,50 MP, PROPRIETATE SC DONA SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – BIROURI şi SPAŢII COMERCIALE,

str. Sramisegetuza nr. 35, teren în suprafaţă de 170,50 mp,

proprietate SC DONA SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.02.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – BIROURI şi SPAŢII COMERCIALE, str. Sramisegetuza nr. 35, teren în suprafaţă de 170,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr.37/2006, avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu nr. 6/2006.

              Terenul este proprietate SC DONA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1884/1998 autentificat de notar public Iordan Carmen.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC DONA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 90/ 11.02.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 15395 / 02.02.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Ghearu Mihaela, reprezentant al SC DONA SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – BIROURI şi SPAŢII COMERCIALE, str. Sramisegetuza nr. 35, teren în suprafaţă de 170,50 mp, proprietate SC DONA SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC DONA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1884/1998 autentificat de notar public Iordan Carmen.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu comercial şi un service auto care vor fi desfiinţate.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 170,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Atelierelor cu strada Sramisegetuza cu o deschidere de13,50 / 9 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+3E cu destinaţia de garaje la demisol, spaţii comerciale la parter şi birouri la etaje. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 6 autoturisme la demisolul imobilului, cu acces din strada Sarmisegetuza.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3E (maxim 17,56 m).

P.O.T. existent = 100 %                      C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 88,60 %                    C.U.T. propus = 4,43

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5581/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal  existent şi propunere              

- Studiu volumetrie

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10503/2006

- Aviz Sanitar nr.2-1167/2006

- ROMTELECOM nr. 37/2006

- SC ELECTRICA nr. 74/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2183/2006

- Aviz Direcţia de Cultură nr. 6/2006

 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – BIROURI şi SPAŢII COMERCIALE, str. Sramisegetuza nr. 35, teren în suprafaţă de 170,50 mp, proprietate SC DONA SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT