Hotărârea nr. 582/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE sI MANSARDARE LOCUINTA S+P+1E si CONSTRUIRE GARAJ, str. Industriei Mici nr. 12, teren in suprafata de 512,74 mp, proprietate Neacsu Monica

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ S+P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ,

str. Industriei Mici nr. 12, teren în suprafaţă de 512,74  mp,

proprietate Neacşu Monica.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ S+P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Industriei Mici nr. 12, teren în suprafaţă de 512,74  mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8131, este proprietate Neacşu Monica conform certificatului de moştenitor nr. 676/1970 autentificat de fostul Notariat de Stat, contractului de donaţie nr. 1296/1997 autentificat de notar public Carmen Iordan, ordinului prefectului nr. 234/1997 şi sentinţei civile din 17.01.2003 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 10026/2002.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. NEACŞU MONICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

    NR 582/13.12.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 90300 / 20.07.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Neacşu Monica privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ S+P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Industriei Mici nr. 12, teren în suprafaţă de 512,74 mp, proprietate Neacşu Monica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8131, este proprietate Neacşu Monica conform certificatului de moştenitor nr. 676/1970 autentificat de fostul Notariat de Stat, contractului de donaţie nr. 1296/1997 autentificat de notar public Carmen Iordan, ordinului prefectului nr. 234/1997 şi sentinţei civile din 17.01.2003 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 10026/2002.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă S+P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 512,74 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Industriei Mici cu o deschidere de 23,85 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea unei construcţii existente S+P+1E pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime S+P+1E+M cu destinaţia de spaţii de locuit. Proiectul propune şi construirea unui garaj aliniat la limita dinspre stradă  a terenului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 3 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E+M.

P.O.T. propus = 64,70 %                    C.U.T. propus = 1,81

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4562/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr.3835 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ S+P+1E şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Industriei Mici nr. 12, teren în suprafaţă de 512,74  mp, proprietate Neacşu Monica.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

          Arh. Ionuţ TOMA                                       

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT