Hotărârea nr. 502/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 IN FORMA PROVIZORIE SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITEI PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007 IN FORMĂ PROVIZORIE ŞI LISTA OBIECTIVELOR DE

INVESTITEI PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT" CONSTANŢA

Consiliul Local Municipal Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.12.2006;


Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget -finanţe, precum şi Referatul nr. 11884 / 06.12.2006 al conducerii Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa.

Având în vedere O.G. 45 / 2003 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2, lit. b, alin. 3, lit. c şi art. 1207 alin. 1, Ht. b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

HOTĂRĂŞTE :

al RAEDPP Constanţa

24.350 mii RON

18.075 mii RON

24.325 mii RON

25 mii RON

5.350 mii RON

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 în formă provizorie cu următoarea structură:

-     venituri totale în sumă de

- din care surse de la bugetul local

-          cheltuieli în sumă de

-          profit brut de

-          investiţii totale


ART. 2 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2007, în valoare de 5.350 mii RON, din care :

surse din fond rulment                                                   4.650 mii RON

-          surse din Buget Local                                                        500 mii RON

-          surse proprii                                                                       200 mii RON

Finanţarea investiţiilor privind dotarea cu geamuri termopan şi mobilier se va face din fondul de rulment şi se va derula în rate până la 31.12.2008.

ART. 3 Direcţia Administrare Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa şi Direcţiei Buget - Finanţe, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membri,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR 502/13.12.2006


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2007 - PROVIZORIU

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2006

Prevederi an 2007

Obs

0  .

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd.l2+rd.l3)

1

23 175

24 350

 

1.Venituri de exploatare, totale , din care:

2

23 150

24 325

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6 250

6 250

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16 900

Î8 075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

16 500

17 500

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

li. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.lS+rd.35+rd.36)

14

23 150

24 325

 

1 .Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23 125

24 300

 

a) Cheltuieli materiale

16

19 805

20 393

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2 445

3 057

 

- salarii brute

18

1 872

2 340

 

- contribuţie ta asigurările sociale de stat

19

378

472

 

- ajutor de şomaj

20

47

60

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145 /1997

21

131

165

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

20

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

20

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol,

28

20

20

 


f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

 

h) Tichete de masă

31

225

250

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

0

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

25

25

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

11

21

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

9 008

5 350

 

1  Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

1 845

-

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

7 063

5 150

 

IX. CHELTUIELI PENTRU nNTVESTIŢn,

 

9 008

5 350

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

9 008

5 350

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

III. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 


XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

23 175

24 350

 

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

23 150

24 325

 

3, Număr prognozat de personal la finele anului

69

135

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

1 872

2 340

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care:

73

117

136

 

-sporuri, adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

32

 

-premiul annual, potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79

din 2001

75

42

46

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1 685

2 238

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

1

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67/rd.70) - în preţuri curente

78

172

180

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd/>7 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

184

189

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

80

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

1

1

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăti restante - total

82

1 450

1450

 

- preţuri curente

83

1 450

1450

 

- preţuri comparabile

84

1 552

1522

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1 800

1 800

 

- preţuri curente

86

1 800

1 800

 

- preţuri comparabile

87

1 962

1 890

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2007 - PROVIZORIU -

-mii RON-

 

 

DENUMIRE

FINANŢARE

SURSE

PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET LOCAL

FOND

RULMENT

TOTAL

1. Obiective de investiţii în continuare

-

-

200

-

200

2. Obiective noi de investiţii

-

-

300

-

300

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii

-

-

-

4650

4650

4 Dotări Independente regie

200

-

-

-

200

TOTAL

200

0

500

4650

5350

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR502/13.12.2006


REGIA AUTONOMA " EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT"

B-DUL 1 MAI NR. 21, BL.H18., PARTER

CONSTANTA

NR. 11884/06.12.2006

CĂTRE,
 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

In temeiul O.G. 45/2003 privind Finanţele Publice, cu modificările ulterioare, a legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, vă rugăm să iniţiaţi un proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 în formă provizorie şi a Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2007 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa , stabilindu-se :

-         venituri în sumă de                                       24.350 mii RON

-         cheltuieli în sumă de                                     24.325 mii RON

-         profit brut în sumă de                                           25 mii RON

în anul 2007, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa va beneficia de la Bugetul Local al Municipiului Constanţa de următoarele sume :

17.500 mii RON pentru cheltuieli de funcţionare a unităţilor şcolare preuniversitare;

575 mii RON pentru finanţarea deficitului bugetar rezultat între veniturile şi cheltuielile aferente locuinţelor ANL (200 mii RON), precum şi pentru întreţinerea parcului „Ţara Piticilor" (375 mii RON);

-    5.150 mii RON pentru finanţarea investiţiilor pe anul 2007 aferente unităţilor de

învăţământ preuniversitar. Se continuă finanţarea investiţiilor privind dotarea cu geamuri termopan şi mobilier, investiţii ce se derulează în rate până la 31.12.2008,

Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2007 are următoarea structură :

A.  Investiţii totale - din care :                                                 5.350 mii RON

-   surse din fond rulment                                                          4.650 mii RON

-   surse din Buget Local                                                              500 mii RON

-   surse proprii                                                                             200 mii RON

B.  Cheltuieli pentru investiţii - total din care :                       5.350 mii RON

-   dotare cu geamuri termopan (contracte în derulare)              3.732 mii RON

-   dotare cu mobilier (contracte în derulare)                                918 mii RON

-   alte investiţii învăţământ                                                           500 mii RON

-   cheltuieli din surse proprii (dotări Regie)                                 200 mii RON

Director General,                                    Director Economic,

BOBE CARMEN LĂCRĂMIOARA

 


RAEDPP CONSTANTA

BD. 1 MAI, BL. H18, PARTER

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - PROVIZORIU

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C.              Prevederi Aprobat 2006          an 2007            Obs

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd.l2+rd,13)

1

23 175

24 350

 

1, Venituri de exploatare, totale , din care:

2

23 150

24 325

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6 250

6 250

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16 900

18 075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

S

16 500

17 500

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2 Venituri financiare

12

25

25

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II, CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.l5+rd.35+rd.36)

14

23 150

24 325

 

1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23 125

24 300

 

a) Cheltuieli materiale

16

19 805

20 393

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2 445

3 057

 

- salarii brute

18

1 872

2 340

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

378

472

 

- ajutor de şomaj

20

47

60

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145 / 1997

21

131

165

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

20

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

20

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform OG. 75/1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol,

28

20

20

 

jf) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 


g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

 

h) Tichete de masă

31

225

250

 

i) Alte cheltuieli din care;

32

0

0

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

25

25

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DEN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

11

21

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

9 008

5 350

 

1. Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

1 845

-

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

7 063

5 150

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

9 008

5 350

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

9 008

5 350

 

2, Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

III. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 


 

1 .Venituri totale

67

23 175

24 350

 

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

23 150

24 325

 

3, Număr prognozat de personal la finele anului

69

135

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

1 872

2 340

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care:

73

117

136

 

-sporuri, adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

32

 

-premiul annual, potrivit art 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

75

42

46

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1 685

2 238

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

1

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67 / rd.70) - în preţuri curente

78

172

180

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

184

189

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice, nr.pers)

80

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

1

1

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăţi restante - total

82

1450

1450

 

- preţuri curente

83

1450

1 450

 

- preţuri comparabile

84

1 552

1 522

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1 800

1800

 

- preţuri curente

86

1 800

1800

 

- preţuri comparabile

87

1 962

1 890

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC, CARMEN BOBE

 


RAEDPP CONSTANTA

BD. 1 MAI, NR. 21, BL HI8, PARTER

LISTA DE INVESTIŢII

2007 - PROVIZORIU -

-mii RON-

 

DENUMIRE

FINANŢARE

SURSE PROPRII

BUGET DEl   BUGET STAT         LOCAL

FOND RULMENT

TOTAL

1. Obiective de investiţii în continuare

-

-

200

-

200

2, Obiective noi de investiţii

-

-

300

-

300

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii

-

-

-

4650

4650

4 Dotări Independente regie

200

-

-

-

200

TOTAL

200

0

500

4650

5350


DIRECTOR GENERAL, BABUS RADU


DIRECTOR ECONOMIC, BOBE CARMEN