Hotărârea nr. 484/2006

Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Nicolae Iorga nr. 51, teren in suprafata de 164 mp, proprietate Delamarianu Georgeta

 

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Nicolae Iorga nr. 51, teren în suprafaţă de 164 mp,

proprietate Delamărianu Georgeta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Nicolae Iorga nr. 51, teren în suprafaţă de 164 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul Direcţeiei Judeţene pentru Cultură nr.1318/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10535, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44146 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16922/2004 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Delamărianu Georgeta conform certificatului de moştenitor nr. 82/2004 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. DELAMĂRIANU GEORGETA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.484/ 25.10.2006

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

                

 

R E F E R A T

Nr. 120667 / 06.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Delamărianu Georgeta privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Nicolae Iorga nr. 51, teren în suprafaţă de 164 mp, proprietate Delamărianu Georgeta.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10535, este proprietate Delamărianu Georgeta conform certificatului de moştenitor nr. 82/2004 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 164 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Nicolae Iorga cu o deschidere de 6,67 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter şi mansardarea acesteia pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 35,06 %                   C.U.T. existent = 0,35

P.O.T. propus = 66,15 %                    C.U.T. propus = 1,44

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3343/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

Avize                                      

- Aviz Mediu nr. 6954 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.1318/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Nicolae Iorga nr. 51, teren în suprafaţă de 164 mp, proprietate Delamărianu Georgeta.

                

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT