Hotărârea nr. 467/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE si INSTITUTIE DE BINEFACERE cu CAPELA ORTODOXA, Zona Palas, parcela A 929/13, teren in suprafata e 5000 mp, proprietate Mocanu Gheorghe

 

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE şi

INSTITUŢIE DE BINEFACERE cu CAPELĂ ORTODOXĂ,

Zona Palas, parcela A 929/13, teren în suprafaţă de 5000 mp,

proprietate Mocanu Gheorghe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE şi INSTITUŢIE DE BINEFACERE cu CAPELĂ ORTODOXĂ, cu asigurarea câte unui loc de parcare pentru fiecare locuinţă şi a minim 4 locuri de parcare pentru instituţia de binefacere şi capelă,  Zona Palas, parcela A 929/13, teren în suprafaţă de 5000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18019, este proprietate Mocanu Gheorghe conform titlului de proprietate nr. 18401/11/1993 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate Constanţa.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MOCANU GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 467/ 25.10.2006

 

 

                  

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

 

R E F E R A T

Nr. 109864 / 15.09.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Mocanu Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE şi INSTITUŢIE DE BINEFACERE cu CAPELĂ ORTODOXĂ, Zona Palas, parcela A 929/13, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Mocanu Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18019, este proprietate Mocanu Gheorghe conform titlului de proprietate nr. 18401/11/1993 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona funcţiunilor agricole conform PUG, supusă unui proces de conversie funcţională.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 5000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas. Terenul urmăreşte aliniamentul la De 929/41 cu o deschidere de 50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune lotizarea terenului în 12 loturi , astfel : 10 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 249,94 mp şi 350,02 mp destinate construirii de locuinţe P+1E, lotul al unsprezecelea este destinat realizării unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de instituţie de binefacere şi a unei capele ortodoxe. Accesul la loturi se va face printr-o alee carosabilă dispusă central (lotul al doisprezecelea), cu lăţimea de 8 m (din care trotuarele vor avea 1 m lăţime, iar carosabilul 3 m pe sens).Proiectul propune amenajarea de locuri de parcare astfel: câte un loc pentru fiecare unitate locativă şi 4 locuri pentru instituţia de binefacere şi capelă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3,50 m de la limita dinspre aleea de acces centrală.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E (6,50 m) pentru locuinţe şi P+2E (9 m) pentru instituţia de binefacere.

Pentru loturile destinate locuirii:                     P.O.T. propus = 45 %            C.U.T. propus = 0,90

Pentru lotul destinat instituţiei de binefacere:            P.O.T. propus = 40 %            C.U.T. propus = 0,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 6061/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500  

- Propunere lotizare sc. 1:500            

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 91/1492/2006                                - Aviz Mediu nr. 2502 RP/2006

- SC ELECTRICA nr. 3745/2006                  

- ROMTELECOM nr. 23/2006                      

- PETROTRANS nr. 822/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE şi INSTITUŢIE DE BINEFACERE cu CAPELĂ ORTODOXĂ, Zona Palas, parcela A 929/13, teren în suprafaţă de 5000 mp, proprietate Mocanu Gheorghe.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT