Hotărârea nr. 34/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. SOSEAUA DIN VII NR. 83, TEREN IN SUPRAFATA DE 270 MP, PROPRIETATE BARBIERU MARIAN SI NASTASIA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M,

str. Şoseaua din Vii nr. 83, teren în suprafaţă de 270 mp,

proprietate Bărbieru Marian şi Nastasia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Şoseaua din Vii nr. 83, teren în suprafaţă de 270 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Bărbieru Marian şi Nastasia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3121/1998 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. BĂRBIERU MARIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 34/ 20.01.2006

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 154116 / 20.12.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de Bărbieru Marian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Şoseaua din Vii nr. 83, teren în suprafaţă de 270 mp, proprietate Bărbieru Marian şi Nastasia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Bărbieru Marian şi Nastasia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3121/1998 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter şi un garaj care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 270 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Prel. Livezilor cu o deschidere de 9,15 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+M cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de cca. 6 m de la limita dinspre stradaă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 32,24 %                   C.U.T. existent = 0,32

P.O.T. propus = 65,91 %                    C.U.T. propus = 0,906

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5420/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500              

- Reglementări edilitare sc.1:500       

- Desfăşurări de front stradal existent şi propunere                           

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Şoseaua din Vii nr. 83, teren în suprafaţă de 270 mp, proprietate Bărbieru Marian şi Nastasia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT