Hotărârea nr. 303/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 181/2006

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 181/2006

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 181/2006 pentru modificarea HCLM nr. 413/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – MODIFICARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT PARTER PENTRU AMENAJAREA de LOCUINŢE şi CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E, str. Prel. Bucovinei, zona Spitalului Militar, teren în suprafaţă de 1812 mp, proprietate SC COMTOURS SRL şi Stancă Petre şi Mihaiela-Sofia, în sensul schimbării regimului de înălţime pentru imobilul S+P+6E+E tehnic la S+P+7E+E tehnic, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 1760 mp, identificat cu nr. cadastral 18994, este proprietate SC COMTOURS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 770/2006 autentificat de notar public Florin Vişan, iar terenul în suprafaţă de 52 mp, identificat cu nr. cadastral 10736/1/1, este proprietate Stancă Petre şi Mihaiela-Sofia conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 181/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC COMTOURS SRL, Dlui. STANCĂ PETRE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 303/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 81402 / 23.06.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC COMTOURS SRL privind modificarea HCLM nr. 181/2006 pentru modificarea HCLM nr. 413/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – MODIFICARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT PARTER PENTRU AMENAJAREA de LOCUINŢE şi CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E, str. Prel. Bucovinei, zona Spitalului Militar.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 1760 mp, identificat cu nr. cadastral 18994, este proprietate SC COMTOURS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 770/2006 autentificat de notar public Florin Vişan, iar terenul în suprafaţă de 52 mp, identificat cu nr. cadastral 10736/1/1 este proprietate Stancă Petre şi Mihaiela-Sofia conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat de notar public Florin Vişan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Propunerea - Se propune modificarea regimului de înălţime de la S+P+6E+E tehnic la S+P+7E+E tehnic pentru blocul de locuinţe.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+7E+E tehnic.

P.O.T. aprobat = 50 %                        C.U.T. aprobat = 2,70

P.O.T. propus = 50 %                         C.U.T. propus = 2,93

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2526/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10631/2006

- Aviz Mediu

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 181/2006 pentru modificarea HCLM nr. 413/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – MODIFICARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT PARTER PENTRU AMENAJAREA de LOCUINŢE şi CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E, str. Prel. Bucovinei, zona Spitalului Militar, teren în suprafaţă de 1812 mp, proprietate SC COMTOURS SRL şi Stancă Petre şi Mihaiela-Sofia, în sensul schimbării regimului de înălţime pentru imobilul S+P+6E+E tehnic la S+P+7E+E tehnic.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT