Hotărârea nr. 296/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 480/2005

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 480/2005

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 480/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Făgetului nr. 21, teren în suprafaţă de 93 mp, proprietate Pavel Emil-Robert şi Corina-Daniela, în sensul ieşirii în consolă la etaj, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Pavel Emil-Robert şi Corina-Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 774/1999 autentificat de notar public Grigore Păun.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 480/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. PAVEL EMIL-ROBERT, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 296/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 85924 / 07.07.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de Pavel Emil-Robert pentru  modificarea HCLM nr. 480/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Făgetului nr. 21, teren în suprafaţă de 93 mp, proprietate Pavel Emil-Robert şi Corina-Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Pavel Emil-Robert şi Corina-Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 774/1999 autentificat de notar public Grigore Păun.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter în suprafaţă de 61 mp care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 93 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Făgetului.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei parter existente şi recompartimentarea ei. Proiectul propune transformarea imobilului de două camere într-o locuinţă P+1E cu patru camere şi dependinţe. Etajul va ieşi în consolă de maxim 0,90 m lăţime, deasupra străzii şi a curţii. În incintă se va amenaja un loc de parcare pentru autoturismul proprietarului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. aprobat = 64 %                        C.U.T. aprobat = 1,38

P.O.T. propus = 64 %                         C.U.T. propus = 1,38

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1870/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500

- Fotografii                                                                 

 

Avize

- Aviz Mediu

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 480/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Făgetului nr. 21, teren în suprafaţă de 93 mp, proprietate Pavel Emil-Robert şi Corina-Daniela, în sensul ieşirii în consolă la etaj.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT