Hotărârea nr. 285/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE TEREN – LOCUINTE, SPATII COMERCIALE SI BIROURI, STR. COMARNIC NR. 72, TEREN IN SUPRAFATA DE 4695,02 MP, PROPRIETATE SC RONOS TOURS COMPANY SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN – LOCUINŢE, SPAŢII COMERCIALE ŞI BIROURI,

str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 4695,02 mp,

proprietate SC RONOS TOURS COMPANY SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN – LOCUINŢE, SPAŢII COMERCIALE ŞI BIROURI şi amenajarea de parcări, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 4695,02 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7196, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 30677 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16992/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC RONOS TOURS COMPANY SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4859/2002 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC RONOS TOURS COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 285/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 42171 / 16.06.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC RONOS TOURS COMPANY SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN – LOCUINŢE, SPAŢII COMERCIALE ŞI BIROURI, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 4695,02 mp, proprietate SC RONOS TOURS COMPANY SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7196, este proprietate SC RONOS TOURS COMPANY SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4859/2002 autentificat de notar public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile parter ce se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4695,02 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Comarnic cu o deschidere de  m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune lotizarea terenului pentru realizarea a 8 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 314,37 şi 2044,97 mp pentru realizarea unor construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţe cu spaţii comerciale la parter – pentru loturile 3-8, show-room cu spaţiu comercial şi locuinţă pentru lotul 1 şi show-room cu spaţiu comercial pentru lotul 2. Proiectul propune amenajarea a aproximativ 40 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la strada Comarnic.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 46,55 – 73,16 %                   C.U.T. propus = 1,86 – 2,92

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.1741/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurare front stradal

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN – LOCUINŢE, SPAŢII COMERCIALE ŞI BIROURI, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de 4695,02 mp, proprietate SC RONOS TOURS COMPANY SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT