Hotărârea nr. 247/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CU DOUA NIVELE LOCUINTA PARTER, STR. NAVALNICULUI NR. 8, TEREN IN SUPRAFATA DE 120 MP, PROPRIETATE ROSU VASILE SI DAFINA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu DOUĂ NIVELE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Năvalnicului nr. 8, teren în suprafaţă de 120 mp,

proprietate Roşu Vasile  şi Dafina

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu DOUĂ NIVELE LOCUINŢĂ PARTER, str. Năvalnicului nr. 8, teren în suprafaţă de 120 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16859/2, este proprietate Roşu Vasile şi Dafina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3676/1975 autentificat de fostul Notariat de Stat, ordinului prefectului nr. 531/2005 şi contractului de partaj voluntar nr. 4387/2005 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. ROŞU VASILE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 247/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 15733 / 02.02.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Roşu Vasile privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu DOUĂ NIVELE LOCUINŢĂ PARTER, str. Năvalnicului nr. 8, teren în suprafaţă de 120 mp, proprietate Roşu Vasile  şi Dafina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Roşu Vasile şi Dafina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3676/1975 autentificat de fostul Notariat de Stat, ordinului prefectului nr. 531/2005 şi contractului de partaj voluntar nr. 4387/2005 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se desfiinţează parţial (marchiza).

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 120 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Năvalnicului cu o deschidere de 8 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea spre stradă şi supraetajarea locuinţei existente parter cu două etaje pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţă. Se va putea amenaja unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E (11,50 m la coamă).

P.O.T. existent = 77,40 %                   C.U.T. existent = 0,77

P.O.T. propus = 74,50 %                    C.U.T. propus = 2,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:200                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:200                              - Certificat urbanism nr. 115/206

- Reglementări urbanistice sc.1:200                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Faţade

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu DOUĂ NIVELE LOCUINŢĂ PARTER, str. Năvalnicului nr. 8, teren în suprafaţă de 120 mp, proprietate Roşu Vasile  şi Dafina.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT