Hotărârea nr. 130/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL S+P+2E, STR. CISMELEI LANGA BL. 3 SI BL. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 230 MP, PROPRIETATE UZUN GHEORGHE SI MARIANA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+2E,

str. Cişmelei lângă bl. 3 şi bl. 2, teren în suprafaţă de 230 mp,

proprietate Uzun Gheorghe şi Mariana.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.03.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului consilier municipal Tiberiu Nemet, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+2E, str. Cişmelei lângă bl. 3 şi bl. 2, teren în suprafaţă de 230 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele: RAJA nr. 926/57824/2005, SC ELECTRICA nr. 3686/2005, ROMTELECOM nr. 224/14972/2005, TERMOELECTRICA nr. 5117/2005.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 13230, este proprietate Uzun Gheorghe şi Mariana astfel: 150 mp conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 171/2005 autentificat de notar public Cătălina-Elena Vonica şi 80 mp conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2195/2005  autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. UZUN GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 130/ 27.03.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 15702 / 16.03.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Uzun Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+2E, str. Cişmelei lângă bl. 3 şi bl. 2, teren în suprafaţă de 230 mp, proprietate Uzun Gheorghe şi Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 13230, este proprietate Uzun Gheorghe şi Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 171/2005 autentificat de notar public Cătălina Vonica.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E.

Folosirea actuală a terenului – spaţiu verde amenajat.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 230 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Tomis Nord. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Cişmelei cu o deschidere de 19,20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime S+P+2E cu destinaţia de spaţii comerciale. Proiectul propune amenajarea unei parcări, pe domeniu public, pentru 7 autoturisme, cu acces din aleea carosabilă paralelă cu strada Cişmelei.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E.

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 4,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5600/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal                         

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 926/57824/2005                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.600709/2005

- SC ELECTRICA nr. 3686/2005                   - Aviz Sanitar nr.2-85/2006

- ROMTELECOM nr. 224/14972/2005          - Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2194/2006

- TERMOELECTRIA nr.5117/2005 - nefavorabil    

- RADET nr. 5371/2005

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+2E, str. Cişmelei lângă bl. 3 şi bl. 2, teren în suprafaţă de 230 mp, proprietate Uzun Gheorghe şi Mariana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT