Hotărârea nr. 51/2005

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L

    ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor construite de A.N.L

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2005

Luand in dezbatere expunerea de motive, prezentata de d-1 primar Radu Stefan \1a7are, rapor-tul Comisiei nr.5, precum si raportul Serviciuiui Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. nr. 4125/23.02,2005;

Avand in vedere H.G. nr.60/22.01.2004 privind modificarea si complctarea Normele metodo-logice pentru punerea in aplicare a prevederilor T.egii nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L.h apro-batc prin H.G. nr.96Zy200], OG nr.83/2003 precum si adreselc Mmistcrului Transponurilor, Con-slructiiJor si Turismului -Direclia Generala Constructii Locuinttf nr,2607/D,G,C.L./21J2.2004, res-pectiv nr.207^GCL/14.02.2005;

In tcmeiul prevederilor art.38, Jitera%j si art.46, alin,l din Legea2l5/2001l privind Adminis-tratia Publica Locala;

HOTARASTE

ART, 1 -   Se aproba criteriile de repartizare a locuin^elor construite de A.N.L, in regim de inchiriere

conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prczcnta hotarare;

ART.2 - Se aproba lista cu documentele necesare imocmirii dosarului privind repartizarea locuinte-

lor construite de A.NX. in regim de mchiriere. conform anexei nr.2 ce face parte integranta din pre-

zenta Hotararc. Lista actelor nu este lirnitativa si la propunerea fundamenlaia a primarului, poate fi

completata prin Hotarare de Consiliu Local;

ART3 - incepand cu data aprobarii prezentei se abroga H.C.L.M. nr3/29.01.2005;

ART,4 - Tuturor dosarelor atlate in evidenlele R,A,E.D.P.P. Constanta, cu privire la repartizarea

lociiintelor ptfntru tineri, constmite de A.N.L., in regim de inchiriere. li se vor calcula punciajul tu

respectarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionanea cererilor de locuinte si in

repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirieriL criterii ce sunt supuse aprobarii prin pre-

zenta hotarare;

ART,5 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica

prezenta hotarare. Directiei Administrare Tmobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta, in vedenea

aducerii la indeplinire si spre stiinta Pretecturii Judetuiui Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un numar de 25 din 27 consilieri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,

CONTRASFMNEAZA                                                                                                                       SECRETAR
NR.51/28.02.2005

 


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.LM NR.51

CRITERII - PENTRU STABILIREA ORDINIII  DE PRIORITATE IN

SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINTE SI IN REPARTIZAREA

LOCUINTELOR PENTRU TINERET DESTINATE INCHIRIERII

(A)CRITERII RESTRICTIVE:

1 Titularul cererii de locuinta care poate deveni beneflciar al unei repartitii de locuinta pentru tineri, destinate inchirierii si titular al contractului de inchiriere, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data repartizarii locuintei.Cererea de locuinta se efectueaza de catre titular in mod individual si in nwne propriu.

2.Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia - sot, sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerca acestuia - sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in propnetate pe raza municipiului Constanta, sa nu fie beneflciar a unei alte locuinte cu chirie din fondul locativ de stat al municipiului Constanta si/sau sa nu fie beneflciar a unei locuinte cu chirie aflate in proprietatea unitatii in care isi desfasoara activitatea indiferent de localitatea in care este amplasata aceasta,

NOTA:

Restrictianu are in vedere locuinte in strainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu an fast

retrocedate in natura, precum si locuirea in cam me.


3,Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi fmalizate in cadrul unor obiective de mvestitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri> destinate inchirierii.

NOTA:

Lista de prioritate se stabileste anual,

Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea tuturor criteriilor restrictive, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in ami urinated, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

4TituIarul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea cu contract de munca pe eel putin 1 an, pe raza municipiului Constanta, sau pe platforma industriala Midia Navodari, in filiale, statii si puncte de lucru ale companiilor C.F.R. si ale alor unitatii si institutii cu sediul central in municiprul Constanta pe nave maritime si fluviale, in statiuni turistice de pe litoralul Marii Negre, in unitati din sistemul de invatamant, sanatate si protectie sociala, care sunt in afara unitatii administrativ-teritoriale constiruita de municipiul Constanta,

NOTA:

Titularul cererii de locuinta care isi desfasoare activitatea pe platforma industriala Midia Navodari, in filiale, statii si puncte de lucru ale companiilor C.F.R., si ale altor unitatii si institutii cu sediul central in municipiul Constanta, pe nave maritime sau fluviale, in statiuni turistice de pe litoralul Marii Negre sau in unitatii din sistemul de invatamant, sanatate si protectie sociala, care sunt in afara unitatii administrative teritoriale constituita de municipml Constanta, vor face dovada ca sunt Inregistrati, de eel putin 1 an, cu ultimul domiciliu in municipiul Constanta.


(B) CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ:

LSITUATIA LOCATIVA ACTUALA:

l.l.CHIRIAS:

a)in municipiul Constanta— 10 puncte

b)in alte localitati decat municipiul Constanta -5 puncte

L2.TOLERAT IN SPATIU:

a)        in municipiul Constanta - 10 puncte

b)      in alte localitati decat municipiul Constanta -5 puncte
L3.SUPRAFATA LOCUIBILA DETINUTA(cu chirie, tolerati in spatiu):
mp/locatar sau niembru al familiei solidtantului

a)mai mare de 18 mp - 0 puncte

b)mai mare de 15 mp si pana la 18 mp incmsiv - 2 puncte

c)mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv - 5 puncte

d)8 mp si pana la 12 mp inclusiv - 7 punete

e)mai mica de 8 mp -10 puncte

2.STAREA CIVILA ACTUALA

2.1,Starea civila:

a)casatorit - 20 puncte

b)farnilie nionoparentala - 18 puncte

c)necasatorit - 15 puncte 2.2.Numar persoane in intretinerere:

a)copii - 2 puncte pentru fiecare copil

b)alte persoane, indiferent de numarul acestora — 1 punct pentru fiecare persoana aflata in intretinerea solicitantului.

3.STAREA DE SANATATE ACTUALA

3.1.Sanatos — 0 puncte

3.2.Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in

intretinerea acestuia, care necesita insotitor sau o camera in plus - 10

puncte


4.VECHIMEA CERERH SOLICITANTULUI

4.1     .pana la 1 an - 0 puncte

4.2  .intre 1 si 2 ani - 1 punct

4.3    .intre 2 si 3 ani - 2 puncte
4 Aintre 3 si 4 ani - 3 puncte

4.5.peste 4 ani - cate 1 punct pentru fiecare an in plus

5.VENITUL MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE

5.1.mai mic decat salarml minim pe economic - 5 puncte

5.2.intre salariul minim pe economic si salariul mediu brut pe tara -10

puncte

5.3.peste salariu mediu brut pe tara - 7 puncte

6.NIVELUL DE STUDII SI/SAU PREGATIRE PROFESIONALA

6.1 .far a studii si far a pregatire profesionala - 2 punct

6.2.cu scoala generala, fara pregatire profesionala - 4 puncte

6,3,cu scoala generate, cu pregatire profesionala - 6 puncte

6.4.cu studii medii - 8 puncte

6,5.cu studii post liceale sau scoli tehnice de rninin 2 ani finalizate -10

puncte

6.6.cu studii superioare de scurta durata- 12 puncte

6.7.cu studii superioare finalizate - 15 puncte

NOTA:

Se puncteaza numai ultimul nivel de studiu s.i/sau pregatire profesionala

7.LOCUL DE MUNCA

7.1.institutii publice de interes national si comunitar -10 puncte 7.2.companii si regii autonorne de interes national sau local - 7 puncte 7.3.agenti economici - 5 puncte 7.4.alte locuri de munca - 3 puncte

8.SITUATI1 SPECIALE:

S.Tinerii proveniti din casele de ocrotire sociala?care au implinit varsta de 18 ani si solicitantii care au adoptat si/sau adopta copii din casele de ocrotire social a -10 puncte


8.2.persoanele care au fost evacuate din case nationalizate si resiiruiie in natura fostilor proprietari si persoane care au locuit sau locuiesc in imobile afectate de calamitati - 5 puncte
NOTA:

-   Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se apiica numai solicitantilor
care au indeplinit in totalitate criteriile restrictive;

-   In cazul inregistrarii unor punctaje egale solicitantii vor fi departajati in
functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii
locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie
locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava.

Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solcitantului, luand in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (zi/luna/an), avand prioritate, in acest caz, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare.

In cazul in care departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctaju! eel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila+starea de sanatate actual a+venitul mediu net lunar /membru de familie).

PRESEDINTE SEDINTA,

Constanta NR.


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXANR, 2 LAH.C.L.M.NR.51

ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARELOR PENTRU LOCUINTELE A.N.L.

l.CERERE DE MANA; DOSAR CU SINA - TITULARUL CERERII SA FIE MAJOR, IN VARSTA DE PANA LA 35 DE ANI;

NOTA: CEREREA DE LOCUINTA SE EFECTUEAZA NUMAI INDIVIDUAL SI IN NUME PROPRIU;

2..COPIE AUTENTIFICATA DE PE ACTUL DE NASTERE SI/SAU ACTUL DE IDENTITATE;

3,       DECLARATIE NOTARIALA (SOT, SOTIE, COPII MAJORI), LA ORICE NQTAR
PUBLIC,  DIN  CARE  SA  RE1ASA  CA NU  ATI  DET1NUT  SI  NU  DETINETI
LOCUINTA     PROPRIETATE     PERSONALA     PE     RAZA     MUNICIPIULUI
CONSTANTA, NU SUNTETI BENEFICIARUL UNEI ALTE LOCUTNTE CU CHIRIE
DIN FONDUL LOCATIV DE STAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI/SAU NU
SUNTETI   BENEFICIAR   AL   UNEI   LOCUINTE   CU   CHIRIE   AFLATE   IN
PROPR1ETATEA   UNITATII   IN   CARE   VA   DESFASURATI   ACTIVITATEA,
INDIFERENT DE LOCALJTATEA IN CARE ESTE AMPLASATA ACEASTA;
NOTA:RESTRICTIA  NU  ARE  IN  VEDERE  LOCUINTELE  INSTRAINATE   IN
URMA    UNEI    ACT1UNI    DE    PARTAJ    SAU    LOCUINTE    TRECUTE    IN
PROPRITATEA   STATULUI   IN   MOD   ABUZIV   SI   CARE   NU   AU   FOST
RETROCEDATE IN
NATURA, PRECUM SI LOCUIREA IN GAMINE;

4,   CERTIFICAT DB LA AGENTIA FTSCALA (SOT, SOTIE, COPII MAJORI) DE
CARE APARTINE CU
DOMICILIUL DIN BULETIN CA NU A DETINUT SI NU
DETINE  LOCUINTA  PROPRIETATE  PERSONALA PE  RAZA MUNICIPIULUI

CONSTANTA;

5,  ADEVERINTA DE LA POLITIE (SOT, SOTTE, COPIT MAJORI);

6,  ADEVERfNTA DE LA LOCUL DE MUNCA DIN CARE SA REIASA CA VA
DESFASURATI ACTIVITATEA   CU CONTRACT DE MUNCA PE CEL PUTIN I
AN,
PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA SAU DUPA CAZ, PE PLATFORMA
[NDUSTRIALA M1DIA NAVODARI, IN FILIALE, STATII SI PUNCTE DE LUCRU


ALE COMPANIILOR C.RR., SI ALE ALTOR UNITATI SI INSTITUTII CU SEDTUL CENTRAL IN MUNICIPIUL CONSTANTA, PE NAVE MARITIME SI FLUVIALE, IN STATIUNI TURISTICE DE PE L1TORALUL MAR1I NEGRE, IN UNITATI DIN SISTEMUL DE INVATAMANT, SANATATE SI PROTECTTE SOCIALA, CARE SUNT IN AFARA UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE CONSTITUTTA DE MUNICIPIUL CONSTANTA;

NOTA tTITULARUL CERERII DE LOCUINTA CARE ISI DESFASOARA
ACTIVITATEA PE PLATFORMA INDUSTR1ALA MIDIA NAVODARI, IN
FILIALE, STATII SI PUNCTE DE LUCRU ALE COMPANIILOR CF.R., SI ALE
ALTOR UNITATI SI INSTITUTII CU SEDIUL CENTRAL IN MUNICIPIUL
CONSTANTA, PE NAVE MARITIME SI FLUVIALE, IN STATIUNI TURISTICE DE
PE LITORALUL MARII NEGRE, IN UNITATI DIN SISTEMUL DE INVATAMANT,
SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA, CARE SUNT IN AFARA UNITATII
ADMINISTRATIV                TERITORIALE CONSTITUITA DE MUNICIPIUL

CONSTANTA, ESTE NECESAR SA FACA DOVADA FAPTULUI CA SUNT INREGISTRATI DE CEL PUTIN 1 AN CU ULTIMUL DOMICILIU IN MUNICIPIUL CONSTANTA.

7 .ADEVERINTA DE SALAR1ZARE ( VENITUL NET ) CUPON, CEC ALOCATffi INSOTITA DE O COPIE XEROX DE PE CARTEA DE MUNCA COMPLETATA LA ZI (SOT, SOTIE);

8- COPIE XEROX CONTRACT DE INCHIRIERE SAU, DUPA CAZ, ADEVERINTA DE LA ASOCIATIA DE LOCATARI/PROPRIETARI SAU DECLARATIE NOTARIALA PE PROPRIA RASPUNDERE DATA DE PROPRIETARUL LOCUINTEI, DIN CARE SA REIASA FAPTUL CA, LOCUITI LA ADRESA MENTIONATA IN CERERE;

9.COPIE XEROX CADASTRU SAU, DUPA CAZ, SCHITA SPATIULUI UNDE LOCUITI, SEMNATA SI STAMPILATA DE ADMINISTRATORUL ASOCIATIEI DE LOCATARI/PROPRIETARI ( DIN CARE SA REIASA SUPRAFATA LQCUIBILA);

10.COPII XEROX DE PE ACTELE DE STARE CWILA ALE SOLICITANTULUI SI

MEMBRILOR FAMILIEI ACESTUIA;

NOTA:IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL LOCUIESTE IN IMOBIL CU ALTE

PERSOANE, SUNT NECESARE COPII DUPA ACTELE DE STARE CIVILA ALE

ACESTORA.

11.ADEVERTNTA MEDICALA SAU ORICE ACT DOVED1TOR AL EXISTENTEI UNEI BOLI CRONTCE {SOT, SOTIE, ALTA PERSOANA AFLATA IN INTRETINEREA SOLICITANTULUI), DUPA CAZ;

12. COPIE DE PE ACTUL DE STUDII (SOT, SOTIE),

PRESEDINTE SEDINTA,

Constanta NR.51


REGIA AUTONOMA. "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

B-dul I Mai nr.21. BI.HlS.parter

NR._

RAPORT

Avand in vedere multitudinea si complexitatea problemelor legate de rcpartizarea spatiilor de locuit cosistruite in regim A.N.L.

Analizand H,G, nr. 60/22.01.2004 privind modificarea si completarea Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 - privind infiintarea A.N.L, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cat si adresele Ministemlui Transporturilor, Construct! ilor si Turtsmului nr. 2607/D.E.C.L./20.12.2004, respectiv nr.207/DGCL/14.02.2005cu propunerea criteriilor si punctajeleor aferente acestora, in vedere repartizarii de locuinte pentru tineri, constrite de A.N.L. in regim de inchiriere;

Avandu-se m vedere faptul caf u« numar considerabtl de solicitanti nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte pentni tineri, construite de A,N,L. in regim de inchiriere datorita ijrmatoarelor situatii.

-  nu isi desfasoara activttatea pe raza muni dpi ulut Constanta-

-  detine o locumta sociala in regim de inchieiere, din fondul locativ de stat al
municiniului Constanta, motiv pentru care consideram situatia lor locativa
rezolvata:

Propunem nuantarea Criteriilor C^adru prevazute prin H.G. nr. 60/22,01.2004 pentru municipiul Constanta, in sensul ceior precizate mai sus.

Avand in vedere expunerea de motive a d-lui primar Radu Mazare precum si procesul verbal al Comisiei, pentru o repartizare obiectiva a spatiilor de locuil construite in regim A.N.L, cstc necesara modiflcarca H,C.L,M. nr. 3/29,01.2005 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor construite de A,N.L.

In temeiul prevederilor art, 45 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Local a Modificata , intocmim prezentul raport.


Director Directia Adm. Imobile,                                    Elaborat,

 

lulia-Madalina Motataianu                            CJ.fMadalina Cojocaru