Hotărârea nr. 98/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE SPATII COMERCIALE PARTER SI REFUGIU CALATORI,STR. SOVEJA COLT CU STR. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA,TEREN IN SUPRAFATA TOTALA 479,61 MP DIN CARE 225,65 MP PROPRIETATEA SC EDEN SRL SI 253,96 MP APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER şi REFUGIU CĂLĂTORI,

str. Soveja colţ cu str. Barbu Ştefanescu Delavrancea,

teren în suprafaţă totală 479,61 mp din care 225,65 mp proprietate SC EDEN SRL şi 253,96 mp aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice , protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Văzând prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Studiul de Oportunitate - AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER şi REFUGIU CĂLĂTORI, str. Soveja colţ cu str. Barbu Ştefanescu Delavrancea, teren în suprafaţă totală de 479,61 mp din care 225,65 mp proprietate SC EDEN SRL şi 253,96 mp aparţin d omeniului privat al Municipiului Constanţa conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul în suprafaţă de 253,96 mp aparţine domeniului privat al Municipiului Constanţa.

Art. 2 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER  şi

REFUGIU CĂLĂTORI, str. Soveja colţ cu str. Barbu Ştefanescu Delavrancea, teren în suprafaţă totală de 479,61 mp din care 225,65 mp proprietate SC EDEN SRL şi 253,96 mp aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele RAJA nr.86 şi 87/32486/2004 şi SC ELECTRICA nr. 200 şi 201/2004.

Terenul are suprafaţa totală de 479,61 mp din care 225,65 mp sunt proprietate SC EDEN SRL conform contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 730/2003 la Biroul Notarului Public Mariana losif iar 253,96 mp aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa.

Art. 3 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC EDEN SRL, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat , Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic - Investiţii, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR             CONSTANTA
           
NR 98/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA