Hotărârea nr. 95/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU -CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1-2E SI ANEXA GARAJE P,STR. EROILOR (PRELUNGIREA BUCOVINEI) LOTUL 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 603,68 MP, PROPRIETATE COSTEA DANIELA - TEODORA SI CRISTIAN-GABRIEL.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E şi ANEXĂ GARAJE P,

str. Eroilor (prelungirea Bucovinei) lotul 2, teren în suprafaţă de 603,68 mp, proprietate Costea Daniela - Teodora şi Cristian-Gabriel.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E şi ANEXĂ GARAJE P, str. Eroilor (prelungirea Bucovinei) lotul 2, teren în suprafaţă de 603,68 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Costea Daniela - Teodora şi Cristian-Gabriel conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 7687/2002 la Biroul Notarului Public

Cristina Budei.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitatea ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, D-lui COSTEA CRISTIAN GABRIEL in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de <23 consilieri din 31 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


             CONSTANTA
             NR.95/ 08.04.2004

 

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA