Hotărârea nr. 93/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – BIROURI P+3-4E SI TRANSFORMARE SPATIU VERDE IN TERASA ALIMENTATIE PUBLICA , TEREN IN SUPRAFATA DE 1084,56 MP, SITUAT IN STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 97-97A, ZONA TEATRULUI DE STAT, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. UNDERGROUND CLUB S.R.L.


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - BIROURI P+3-4E şi

TRANSFORMARE SPAŢIU VERDE IN TERASA ALIMENTAŢIE PUBLICA ,

teren in suprafaţa de 1084,56 mp, situat in str. Mircea cel Bătrân nr. 97-97A, zona Teatrului de Stat, proprietate particulara SC UNDERGROUND CLUB SRL

Analizând documentaţia prin care se solicita aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu — BIROURI P+3-4E şi TRANSFORMARE SPAŢIU VERDE IN TERASA ALIMENTAŢIE PUBLICA , teren in suprafaţa de 1084,56 mp, situat in str. Mircea cel Bătrân nr. 97-97'A, proprietate particulara SC UNDERGROUND CLUB SRL conform contractelor de vânzare cumpărare nr. 3149/19.12.2003, autentificat de notar public Veronica Petrescu şi nr. 266/01.04.2004, autentificat de notar public Florin Vişan

Se propune realizarea unei clădiri reprezentative de birouri cu funcţiunea la subsol alimentaţie publica, la parter sala de conferinţa, spatii expozitionale si la etaje birouri. Alăturat spaţiul verde se va transforma in terasa alimentaţie publică. Obiectivul nou propus amenajat, se va integra si armoniza cu cele existente in zona.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Biroului Urbanism , privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu - BIROURI P+3-4E şi TRANSFORMARE SPAŢIU VERDE IN TERASA ALIMENTAŢIE PUBLICA , teren in suprafaţa de 1084,56 mp, situat in str. Mircea cel Bătrân nr. 97-97A, proprietate particulara SC UNDERGROUND CLUB SRL conform contractelor de vânzare cumpărare nr. 3149/19.12.2003, autentificat de notar public Veronica Petrescu şi nr. 266/01.04.2004, autentificat de notar public Florin Vişan.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul art. 28 alineatul 5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala ;

Initiez proiectul de hotarire privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu - BIROURI P+3-4E şi TRANSFORMARE SPAŢIU VERDE IN TERASA ALIMENTAŢIE PUBLICA , teren in suprafaţa de 1084,56 mp, situat in str. Mircea cel Bătrân nr, 97-97A, zona Teatrului de Stat, proprietate particulara SC UNDERGROUND CLUB SRL conform contractelor de vânzare cumpărare nr. 3149/19.12.2003, autentificat de notar public Veronica Petrescu şi nr. 266/01.04.2004, autentificat de notar public Florin Vişan.

                                                             PRIMAR,
                                                 RADU STEFAN MAZARE

 


Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu – BIROURI P+3-4E şi

TRANSFORMARE SPATIU VERDE IN TERASA ALIMENTATIE PUBLICA ,

teren in suprafata de 1084,56 mp, situat in str. Mircea cel Batran nr. 97-97A,

zona Teatrului de Stat, proprietate particulara SC UNDERGROUND CLUB SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 08.04.2004;

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 – Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – BIROURI P+3-4E şi TRANSFORMARE SPATIU VERDE IN TERASA ALIMENTATIE PUBLICA , teren in suprafata de 1084,56 mp, situat in str. Mircea cel Batran nr. 97-97A, zona Teatrului de Stat, proprietate particulara, cu respectarea conditiilor precizate în referatul Serviciului Urbanism, precum şi respectarea clauzelor contractelor de vanzare cumparare nr. 3149/2003 si nr.266/2004. 

              Documentatia anexată face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul este proprietate particulara SC UNDERGROUND CLUB SRL conform contractelor de vanzare cumparare nr. 3149/19.12.2003, autentificat de notar public Veronica Petrescu şi nr. 266/01.04.2004, autentificat de notar public Florin Vişan

Art. 2 – Compartimentul  Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC UNDERGROUND CLUB SRL, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

            CONSTANTA

            NR 93/ 08.04.2004