Hotărârea nr. 91/2004

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 463/2003 (SISTEM DE ILUMINAT)

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere faptul ca prin HCLM nr. 463/2003 instalaţiile de iluminat ornamental care asigura pavoazarea Municipiului Constanta cu ocazia festivităţilor organizate de Primăria Municipiului Constanta;

Văzând referatul Direcţiei Servicii Publice din Primăria Municipiului Constanta nr. 457327 01.04.2004.

In temeiul prevederilor art.38 lit "f si "l" si ale art.46 alin(l) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala.

Initiez proiectul de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din H.C.L.M. nr. 463/2003 prin constituirea unei comisii alcătuite din reprezentanţii Primăriei Municipiului Constanta : Dna Tudorita Tolea - Director Direcţia Servicii Publice, Dl. Radulescu Claudiu - Şef Serviciu Drumuri si Iluminat Public, Viorel Farcas - Consilier Drumuri si Iluminat Public, Dl. Telehoi Alexandru si Dl. Bogdan Belu - Inspectori Serviciu Drumuri si Iluminat Public, respectiv reprezentanţii S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. : Dl. Director Comercial Prestaţii - Suna Timur, Dna. Andrei Lucia - Serv. Tehnic si Dl. Adrian Samoila - Serv. Tehnic, in scopul trecerii din patrimoniul Primăriei Municipiului Constanta in patrimoniul S.C.I.L. Confort Urban S.R.L., pe baza de proces verbal de predare-primire (in care se va specifica si valoarea de inventar a bunurilor) a instalaţiilor de iluminat ornamental.

 

 

                                                             PRIMAR,

                                                             RADU STEFAN MAZARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 privind completarea H.C.L.M. nr. 463/2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data

08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre,

referatul Direcţiei Servicii Publice nr. 45732/01.04.2004, precum si rapoartul Comisiei

de Specialitate nr. 5;

Văzând in Hotărârea nr. 463/2003  a Consiliului Local al Municipiului privind

cesionarea   contractelor   de   pavoazare   cu   instalaţii   de   iluminat   ornamental   a

Municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art.38, lit'T si lit "j" si ale art.46 (alin. 1) din Legea 215/2001

privind administraţia publica locala,

HOTARESTE:

Art. 1. Se completează HCLM nr. 463/2003 cu un nou articol, care va avea numărul 7, in sensul ca se transmite din patrimoniul public al Municipiului Constanta in gestiune delegata către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. societate comerciala cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Constanta instalaţiile de iluminat ornamental care fac obiectul contractelor :

-         nr.     109549/21.12.2000,     153709/18.12.2002    si    actelor    adiţionale
174421/05.12.2001 si 10855/14.08.2002 incheiate cu S.C. Luxten Lighting
Co. S.A. Bucureşti

-         nr.    109551/21.12.2000    si    actele   adiţionale    183395/19.12.2001    si
122293/07.10.2002 încheiat cu S.C. Flash Trading House S.R.L. Bucureşti

-         nr. 147249/03. 12.2002 incheiat cu S.C. Marca Telecom S.R.L. Bucureşti

Art. 2.   Se completează HCLM nr. 463/2003 cu un nou articol, care va avea numărul

8, in sensul ca se împuterniceşte Primarul Municipiului Constanta sa stabilească prin

Dispoziţie  componenta  comisiei   de  predare-primire  a  instalaţiilor  de  iluminat

ornamental.

Art. 3.    Se va numerota Art. 7 din HCLM 463/2003 cu nr. 8.

Art. 4. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului     Local    va

comunica prezenta hotărâre Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Economice, Direcţiei

Patrimoniu, SCIL Confort Urban SRL Constanta in vederea aducerii la indeplinire si

Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Adoptata de 23 consilieri din 3 1 membrii.

Preşedinte şedinţa

NR. 91/ 08.04.2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA SERVICH PUBLICE

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT

NR. 45732/ 01.04.2004


REFERAT

 DE   NECESITATE  SI  OPORTUNITATE

Având in vedere faptul ca prin H.C.L.M. nr. 463/2003 instalaţiile pentru asigurarea iluminatului ornamental cu ocazia festivităţilor organizate de Primăria Muncipiului Constanta au trecut din patrimoniul Primăriei Municipiului Constanta in patrimoniul S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, fără a se specifica modul in care urmează a se realiza aceasta trecere, va rugam sa dispuneţi asupra oportunităţii constituirii unei comisii alcătuite din reprezentanţii Primăriei Municipiului Constanta : Dna Tudorita Tolea - Director Direcţia Servicii Publice, Dl. Radulescu Claudiu - Şef Serviciu Drumuri si Iluminat Public, Viorel Farcas - Consilier Drumuri si Iluminat Public, Telehoi Alexandru si Bogdan Belu -Inspectori Serviciu Drumuri si Iluminat Public, respectiv reprezentanţii S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. : Dl. Director Comercial Prestaţii - Suna Timur, Dna. Andrei Lucia - Serv. Tehnic si Dl. Adrian Samoila — Serv. Tehnic in scopul trecerii din patrimoniul Primăriei Municipiului Constanta in patrimoniul S.C.I.L. Confort Urban S.R.L., pe baza de proces verbal de predare-primire (in care se va specifica si valoarea de inventar a bunurilor) a instalaţiilor de iluminat ornamental.


DIRECTOR TUDORITA TOLEA


ŞEF SERV. DRUMURI SI  ILUMINAT PUBLIC RADULESCU CLAUDIU

 

INSPECTOR IL. PUBLIC

FARCAS VIOREL